Вы здесь

Інституціоналізація політичної реклами а Україні у контексті сучасних комунікаційних технологій

Автор: 
Долгов Володимир Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U004894
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2. Основні напрями і перспективи розвитку вітчизняної сучасної рекламістики.
2.1. Політична рекламна кампанія як центральний елемент політичної комунікаційної діяльності 54
2.2 Імідж політичного актора, як результат рекламного маркетингу 101
2.3 Політичні рекламні технології як показник вектора розвитку електорального процесу сучасної України 138
Висновки 177
Список використаної літератури 190
ВСТУП
Актуальність дослідження. Кардинальні зміни на пострадянському просторі торкнулися і такої досить нової для цих країн галузі політики як комунікаційні політичні технології. Динамізм і суперечність протікання цих процесів обумовлює необхідність нового підходу до технологічного конструювання майбутнього всієї соціальної системи, вироблення якісно нових детермінант сучасних рекламних технологій.
Як характер, спрямованість, динаміка і успішність політичного розвитку кожного суспільства залежать від самобутньої соціальної психології, величезного масиву економічних, політичних, етнокультурних та інших чинників, так і формування адекватних і ефективних рекламних технологій з багатьох параметрах суто специфічне в різних національно-історичних контекстах. Тому не абстрактні поверхневі аналогії, а точний аналіз, який відображає вітчизняні політичні і соціокультурні реалії, і повинен створювати сутність, специфіку і ціннісні пріоритети політичної реклами.
У цьому актуальному ракурсі реклама виступає як "гуманітарна архітектура", переважно орієнтована на базові цінності. Відповідно значення і призначення сучасних рекламних технологій - виступати як своєрідний інструмент, що спрямовує відтворювання політичного життя по вектору втілення ціннісних засад людського співтовариства: пріоритету права, пошани особистої гідності, солідарності, взаємодопомоги, толерантності, плюралізму тощо.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження пов'язаний з розробкою планової наукової теми "Економічні і соціально-політичні механізми модернізації України" (№ держреєстрації 0101U000755), що здійснюється кафедрою політичних наук Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса), одним із виконавців якої є дисертант
Мета дисертаційного дослідження полягає в створюванні і обґрунтуванні оптимальної моделі політичної рекламістики, в визначенні ефективних критеріїв цієї оптимальності та перспектив розвитку, відповідних соціально-політичним умовам сучасної України.
Зазначена мета роботи обумовила постановку й вирішення таких дослідницьких завдань:
- визначити, як сучасні трансформаційні процеси створюють світ політичних технологій, інструментом якого є політична реклама;
- виявити і систематизувати основні теоретико-методологічні підходи до визначення поняття "політична реклама" і однопорядкових термінів, які існують в вітчизняній та зарубіжній науці;
- виділити основні етапи формації політичної реклами з метою фіксації її зростаючого впливу на індивіда, що у свою чергу ставлять питання відповідальності та обережності використання механізмів політичного рекламного пресингу;
- дослідити вплив різних видів політичної реклами на окремого індивіда і суспільство в цілому;
- проаналізувати особливості формування вітчизняної рекламістики;
- створити цілісною картину політичної рекламної діяльності, для чого сконструювати алгоритм ефективної рекламної кампанії;
- дослідити сутність "іміджу" як слідства рекламної діяльності;
- простежити дизайн рекламних технологій в Україні і окреслити процес оптимізації відтворення політичної реклами, який здатний забезпечити рівноправний діалог між владою і громадянами.
Об'єктом дослідження є процес інституціоналізації політичної реклами як багатомірного і функціонально динамічного явища, а предметом - складові характеристики, особливості і суперечності розвитку політичної реклами в контексті сучасних комунікаційних технологій.
Методи дослідження обрані відповідно меті і завданням, а саме:
Системний метод застосований з метою досягнення принципового поєднання в теоретико-пізнавальній основі розуміння характеристик світу політичної рекламістики. Використання системного підходу виправдано тим, що політичну рекламу необхідно розглядати як підсистему політичної комунікації, політичних взаємостосунків.
Культурологічний підхід дозволив простежити зв'язок між формуванням політичної реклами і рівнем розвитку політичної культури суспільства.
Критично-діалектичний метод використовувався з метою критичного аналізу сучасної політичної реклами, вияву небезпечного її впливу на споживачів.
У рамках структурно-функціонального аналізу політична рекламна кампанія розглянута як скоординована взаємодія елементів, які утворюють її структуру й обумовлюють успішність виконання визначених нею функцій у межах соціуму.
Порівняльний метод використовувався для аналізу структури рекламних технологій, їх змісту, принципів організації і функціонування у різних країнах.
Нормативно-ціннісний підхід дозволив визначити значення політичної реклами для координації комунікаційних процесів у суспільстві, дати оцінку сучасній рекламі з точки зору загального блага, свободи вибору тощо.
Об'єднання історичного і цивілізаційного методів дозволило дати оцінку вітчизняній політичній рекламі в контексті транзитологічних процесів з одночасним урахуванням культурно-ментальних традицій українського населення.
Технологічний підхід застосовувався при з'ясуванні впливу на виборчий процес різних компонентів рекламних технологій.
На підставі політологічно