Вы здесь

Типоморфізм і прикладна мінералогія егірину з натрієвих метасоматитів залізисто-кременистої формації докембрію Криворізького басейну.

Автор: 
Мядзель Володимир Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000037
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Написання дисертаційної роботи ґрунтувалось на результатах дослідження
егіринових метасоматитів практично всіх залізорудних родовищ Криворізького
басейну, в продуктивних товщах яких був проявлений натрієвий метасоматоз:
Первомайського, Ганнівського, Глеюватського, Інгулецького, Петровського.
Систематичне опробування метасоматичних тіл проводилась як складова частина
геологічних маршрутів по рудодобувних гірничих виробках Північного,
Центрального і Інгулецького гірничо-збагачувальних комбінатів (табл. 2.1).
Таблиця 2.1.
Види і об’єми виконаних досліджень
№№
Види робіт
Об’єми робіт
1.
Проведення геологічних маршрутів по гірничих виробках кар’єрів
гірничозбагачувальних комбінатів
120 пог/км
2.
Польові мінералогічні дослідження метасоматичних тіл
58 тіл
3.
Відбір мінералогічних проб масою до 10 кг
157 проб
4.
Виготовлення прозорих і полірованих шліфів
461 шліфів
Продовження таблиці 2.1.
5.
Мікроскопічне вивчення шліфів з використанням петрографічних і мінераграфічних
методів
461 шліфів
6.
Мікроскопічне вивчення прозорих і полірованих шліфів з фондів Криворізького
технічного університету, Криворізької комплексної геологічної партії,
Північно-Криворізької геологорозвідувальної партії
593 шліфів
7.
Визначення положення у розрізі залізорудних товщ тіл егіринових метасоматитов
23 тіла
8.
Розробка уточненої схеми локалізації тіл егіринових метасоматитов у розрізах
залізистих горизонтів досліджених родовищ
9.
Макро- і мікроморфологічні дослідження індивідів і агрегатів егірину
215 визначень
10.
Мікрофотографування індивідів і агрегатів егірину
26 фотографій
11.
Виділення мономінеральних фракції егірину
61 фракції
12.
Виконання напівкількісних спектральних аналізів
28 аналізів
13.
Виконання повних силікатних аналізів
48 аналізів
14.
Визначення фізичних показників (оптичних характеристик і густини) егірину
95 визначень
15.
Вивчення мінерального складу продуктів вторинних змін егірину методом
рентгеноструктурного фазового аналізу
7 визначень
Продовження таблиці 2.1.
16.
Збір результатів мінералого-технологічних експериментів по встановленню впливу
процесу егіринізації на збагачуваність бідних магнетитових руд
50 експериментів
17.
Збір даних про вміст рідкісних і розсіяних елементів у складі егірину і
егіринових метасоматитах методом рентгеноспектрального флуоресцентного аналізу
27 аналізів
18.
Збір, узагальнення і аналіз результатів мінералогічних досліджень, оформлення
дисертаційної роботи з використанням сучасних комп’ютерних технологій
Мінералогічні маршрути проводились у відповідності з загальновизнаною методикою
у два етапи. На першому проводилась рекогносцировка, попереднє встановлення
положення тіл егіринових метасоматитов у вибоях кар’єрів, визначалась
можливість картування метасоматичних тіл і проведення їх мінералогічного
опробування. Для продуктивних товщ кожного з родовищ відбирались 7-10 тіл з
найбільш повно і різноманітно проявленими морфологічними ознаками, чіткою
локалізацією, різною інтенсивністю прояву егіринізації залізистих кварцитів
різного первинного складу.
Другий етап проведення мінералогічних маршрутів полягав у детальному вивченні
обраних метасоматичних тіл. Проводилась зарисовка тіла з визначенням текстурних
і макроструктурних особливостей егіринових метасоматитов, встановлювались
метричні показники тіл, відбирались мінералогічні проби масою від 3 до 10
кілограмів. Для кожної проби було виготовлено по 2-4 прозорих і полірованих
шліфи, результати їх мікроскопічного дослідження враховувались при виборі
базових метасоматичних тіл кожного родовища, які у подальшому досліджувались
найбільш детально. Для Первомайського родовища було обрано 2 базових
метасоматичних тіла, для Ганнівського – 2 тіла, для Глеюватського – 1 тіло, для
Інгулецького – 1 тіло.
Крім власних шліфів автор також переглянув близько 600 шліфів з фондів
Криворізького технічного університету, Криворізької комплексної геологічної
партії, Північно-Криворізької геологорозвідувальної партії. В дисертації були
використані найбільш показові прояви морфології егірину і його вторинних змін.
За результатами опису тіл метасоматитів і мікроскопічних досліджень егіринових
метасоматитів були встановлені для кожного конкретного тіла первині породи, по
яких відбувався метасоматичний процес, мінералогічна, структурна, текстурна
спрямованість метасоматичних перетворень. Одержані результати були використані
автором для уточнення існуючих уявлень про закономірності локалізації тіл
егіринових метасоматитів у продуктивних товщах залізорудних родовищ
Криворізького басейну.
Дані мінералогічних і мікроскопічних досліджень егірину були використані як
основа для проведення морфологічного вивчення його кристалів і агрегатів. Для
двох основних морфологічних різновидів егірину (крупнокристалічний і
прхованокристалічний) автором були встановлені закономірності зміни морфології
і розміру кристалів у залежності від просторового положення метасоматичних тіл
у розрізі продуктивних товщ родовищ і від складу вихідних порід, за рахунок
яких утворювався егірин.
Для встановлення варіативності хімічного складу егірину в хімічних лабораторіях
Північного, Центрального, Інгулецького гірничо-збагачувальних комбінатів,
Державної інспекції „ДІЯП руда”, були виконані повні силікатні хімічні аналізи
мономінеральних фракції егірину, виділених з проб базових метасоматичних тіл
досліджених родовищ. Крім того аналізи були виконані для частини
мономінеральних фракцій егірину з тіл, які не були включені до складу базових –
для більш об’єктивного встановлення законо