Ви є тут

Формування та вибір корпоративних структур з управління будівельними інвестиціями.

Автор: 
Шпаков Андрій Васильович
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2005
Артикул:
0405U000297
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ
ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
§2.1. Предмет, об‘єкт, мета і основні завдання дослідження.
Критично проаналізувавши інформацію, що міститься в першому розділі в
результаті роботи з джерелами, є можливість чітко окреслити основні завдання
дослідження, а також його етапи, об’єкт, предмет та мету.
Об‘єктом дослідження обрано сегмент системи корпоративного управління, що
займаються питаннями будівельних інвестицій, в тому числі галузь виробництва
будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, що функціонує в межах корпорації
“Укрбудматеріали”, як сектор будівельного комплексу, що є найбільш інноваційно
спрямованим. Як засвідчив огляд джерел, основними передумовами ефективної
діяльності будівельних корпорацій в галузі будівельних інвестицій є :
достовірна оцінка інвестиційної складової будівельної галузі, надійне і
достовірне встановлення інвестиційних пріоритетів будівельних проектів;
вибір найбільш привабливих проектів за системою критеріїв та параметрів, що
відображають специфіку галузі та її інвестиційні та інноваційні пріоритети,
оскільки від обґрунтованості рішень, прийнятих на стадії формування
інвестиційного плану корпорації залежить результативність функціонування
корпорації на ринку, ступінь вирішення поставлених завдань і досягнення цілей
;
виважений, аналітично обґрунтований аналіз відповідності виробничого,
організаційного, кадрового, фінансового та маркетингового потенціалу корпорації
зростаючим вимогам ринкового середовища та ускладненим умовам конкуренції ;
добір раціональних схем управління інвестиційними ресурсами та результатами
інвестиційної діяльності ще в процесі попереднього розгляду інвестиційних
проектів, координація цих параметрів разом з прогнозом результатів проектів
шляхом введення їх до складу аналітичних математичних моделей інвестиційного
аналізу;
організаційні засоби вдосконалення інвестиційної сфери галузі - раціоналізація
існуючих і розробка нових організаційних структур управління процесом вибору,
планування, підготовки і втілення галузевих інвестицій та елементів цих
структур, а також алгоритмічних засобів аналізу та вдосконалення організаційної
структури корпоративних структур управління будівельними інвестиціями щоб
забезпечити подолання конфлікту інтересів учасників інвестування (в межах
галузі та поза нею) шляхом інтеграції; серед зазначених організаційних засобів
значну роль слід відвести корпоративним структурам планово-аналітичного і
маркетингового забезпечення процесу галузевого інвестування .
Цей перелік передумов визначив предмет, об’єкт, мету та завдання дослідження
даної роботи. В даній дисертаційній роботі предметом дослідження є формування
та вибір структур управління інвестиційною діяльністю будівельних корпорацій,
розробка раціональних методик діагностики доцільності створюваних структур та
привабливості будівельних проектів, які зазначені структури мають втілювати в
життя.
Відповідно до предмету дослідження здійснено формування мети дисертаційної
роботи. Мета даної роботи полягає в розробці основ формування і діяльності
організаційних структур відділів та фірм будівельних корпорацій по наданню
специфічних управлінських послуг в інвестиційній сфері – а саме в сферах
інвестиційної діагностики, інвестиційного просування проектів і комплексу
управлінських дій по підготовці, фінансуванню, прогнозуванню та впровадженню
інноваційно-інвестиційних проектів в галузі будівництва з наступним
впровадженням результатів дослідження в практику діяльності корпорацій
будівельної галузі.
Мета дослідження досягається розв’язанням комплексу взаємопов’язаних та
взаємообумовлених проблем, що складають основні завдання дослідження:
формування організаційних основ діяльності фірм та відділів корпорацій даного
типу, як специфічних учасників інвестиційного процесу;
розробка функціональних алгоритмів роботи фірм та відділів даного типу з
основними та функціональними суб’єктами інвестиційного ринку ;
розробка нечіткої моделі формування значень параметрів ефективності
реорганізації структури управління інвестиціями будівельної корпорації та
визначення оцінки ефективності реорганізації Eord.
визначення на основі моделі напрямків вдосконалення існуючих корпоративних
структур управління інвестиційними ресурсами та реалізація в вигляді
ієрархічних рівнів системи управління інвестиціями;
проектування організаційних корпоративних структур з управління будівельними
інвестиціями, інвестиційно-діагностичних відділів будівельних корпорацій з
наступним впровадження їх елементів до управлінських структур корпорацій з
метою підвищення якісного рівня управління інвестиційним процесом, та зниження
рівня накладних витрат по проектам, а також фірм по наданню специфічних послуг
в будівельно-інвестиційній сфері;
розробка моделі оцінки інноваційного потенціалу інвестиційних проектів.
Схема організації дослідження, зображена на рис. 2.1. , дозволяє організувати
процес дослідження та зробити його послідовним, добре контрольованим та
раціональним.
Рис. 2.1. Схема організації наукового дослідження
Потреба української економіки в проведенні структурних перетворень, безперечно,
викликає появу уваги як до аналізу та активації перетворень на макрорівні, так
і, навіть більшої, на мікрорівні, тобто в масштабі кожної окремої організації.
Подана тема дисертації має за мету розкриття та використання так названої
„функціональної реорганізації”, (під якою розуміється сукупність методів та
прийомів, що залежать від вибору об’єкту реорганізації та від виконання певних
функцій управління), що може бути використана для вдосконалення систе