Вы здесь

Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику.

Автор: 
Паславська Ірина Мирославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000364
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В АНАЛІЗІ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Завдання, проблеми та доцільність використання економіко-математичного
моделювання в аналізі інвестиційної діяльності підприємств
У ринкових умовах господарювання економіко - математичні методи та моделі є
важливим інструментом для покращення повноти знань про кількісні та якісні
характеристики економічних процесів. Основними причинами швидкого поширення
методів економіко-математичного моделювання називають різке ускладнення
сучасної економічної практики, викликане високим рівнем розвитку виробництва,
вимогами підвищення ефективності використання природних ресурсів, зростанням
темпів науково-технічного прогресу [95].
Появу математичної економіки пов’язують із роботами У.Петті, який запровадив
кількісні методи оцінки економічних категорій та цим самим заклав основи
економічної статистики. Однак у XIX ст. та на початку XX ст. математичні методи
все ще відігравали лише допоміжну роль в економічних дослідженнях. Так відомий
економіст А.Маршалл у передмові до своєї основної праці „Принципи економічної
науки” [100] зазначав, що головною метою використання математики в економічних
проблемах полягає в тому, щоб з її допомогою дослідник міг швидко, коротко та
точно записувати деякі свої думки та переконатися у наявності достатніх підстав
для своїх висновків.
В середині XX ст. економісти-науковці все більше уваги приділяли не лише
математичному опису економічних процесів, а їх економіко-математичному
дослідженню та використанню отриманих результатів для впливу на економічну
систему.
Вагомим поштовхом до поширення використання математичного апарату при прийнятті
економічних рішень стала поява електронно-обчислювальної техніки. Її
застосування дало можливість суттєво збільшити швидкість розрахунків. Це в свою
чергу дозволило оцінювати альтернативні варіанти господарських рішень. Аналіз
варіантів зумовив необхідність формалізації показників ефективності,
дослідження причинно-наслідкових зв’язків. Застосування
електронно-обчислювальної техніки викликало необхідність точного опису системи,
що аналізується. Найбільш підходить для такого опису мова математики, за
допомогою якої можна не лише описати, а й проаналізувати властивості системи,
оцінити її ефективність з допомогою певних показників та прийняти оптимальне
рішення щодо управління нею. Таким чином виникла необхідність побудови
економіко-математичних моделей, розробки математичного інструментарію їх
аналізу для розв’язку поставлених задач, методології аналізу відповідності
побудованих моделей системі та створення відповідного програмного забезпечення
для застосування результатів економіко-математичних досліджень на практиці.
Математичне моделювання, як універсальний інструмент аналізу, дозволяє
здійснювати більш високий рівень формалізації та абстрактного опису найбільш
важливих елементів і зв’язків економічних систем та об’єктів, оцінювати форму
та параметри залежності їх змінних; отримувати нові знання про об’єкти;
визначати найкращі рішення в тій чи іншій ситуації; формулювати висновки, що
відповідають досліджуваному об’єкту; компактно викладати основні теоретичні
положення.
Моделювання, як засіб пізнання, знаходиться між логічним мисленням та реальним
економічним об’єктом чи процесом і пов’язує мислення та реальну дійсність.
Модель завжди є певним наближенням до реального об’єкту. Процес її складання є
одним із складних та творчих моментів дослідження економічних процесів.
Оскільки числові методи реалізації економіко-математичних моделей все ще є
досить обмеженими, то досліднику доводиться спрощувати модельовані системи,
обираючи раціональну геометрію моделі та відображаючи лише найбільш суттєві
фактори впливу на ефективність функціонування об’єкту дослідження. Однак при
такому спрощенні необхідно слідкувати за її відповідністю (адекватністю)
реальній дійсності, оскільки відхід від реального стану зменшує цінність моделі
та може спричинити до отримання неточних результатів. Адекватність означає, що
вимоги точності, повноти, істинності моделі виконано не цілковито, а лише в
достатньому обсязі для досягнення мети [39, с.118]. Проблема адекватності
моделі об’єкту є однією з основних у моделюванні і вирішуватись вона повинна
окремо в кожному конкретному випадку.
Не дивлячись на труднощі побудови, дослідження моделей має переваги над
безпосереднім дослідженням економічних систем, а застосування деяких з них є
просто необхідним через неможливість проведення експерименту чи його значну
вартість.
Головними видами діяльності будь-якої економіко-виробничої системи є виробнича
та інвестиційна. У широкому розумінні виробництво - це діалектична взаємодія
безпосереднього виробництва, розвитку, обміну та споживання. У вузькому
розумінні виробництво – це трансформація ресурсів у товари та послуги [39,
c.31]. Необхідною умовою ефективного функціонування підприємства є здійснення
виробничої діяльності на розширеній основі. Це можливо лише за умови здійснення
ефективної інвестиційної діяльності, яку визначають як організаційну основу
кругообігу інвестицій [175, с.132]. Вона включає широкий комплекс фінансових,
управлінських, проектних, організаційних та науково-технічних робіт, основною
метою яких є здійснення інтенсивного розвитку виробничого та фінансового
потенціалу підприємства у відповідності до вибраної інвестиційної стратегії.
Багатогранні аспекти інвестиційної діяльності опрацьовуються з допомогою
безперервного інвестиційного планування, в якому визначаються стратегічні
напрямки розвитку п