Вы здесь

Формування регіональних фінансів

Автор: 
Калашнікова Людмила Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U000416
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Становлення окремих елементів регіональних фінансів
Система доходів та видатків місцевих бюджетів
На початок дослідження (1999 р.) бюджетна система України включала близько 12,0
тис. бюджетів, в тому числі: Державний бюджет України; Бюджет АР Крим; Бюджети
міст республіканського підпорядкування (м.Київ та м.Севастополь); Обласні
бюджети – 24 одиниці; Районні бюджети не міських районів – 486; Бюджети міст
обласного підпорядкування – 158; Бюджети районів міст – 120; Бюджети міст
районного підпорядкування – 283; Бюджети селищних рад – 915; Бюджети сільських
рад – 9769 [85, c.5].
Основу власної фінансової бази доходів місцевих бюджетів складають місцеві
податки і збори (додаток П). Їх питома вага у податкових надходженнях місцевих
бюджетів була незначна і у тому ж 1999 році складала всього 3,2 %.
Другою за якісним та кількісним значенням органічною складовою фінансової бази
доходів місцевих бюджетів є так звані закріплені доходи, обсяги яких відповідно
до джерел повністю або частково зараховувались до місцевих фінансів.
В 1999 році власна доходна база місцевих бюджетів з урахуванням закріпленої
бази та закріплених доходів склала 26,0 % від загальних доходів місцевих
бюджетів. При цьому формування дохідної частини місцевих бюджетів мало таку
структуру: 51,3 % - відрахування від загальнодержавних податків; 18,4 % -
дотації з Державного бюджету України.
Взагалі у 1994-2002 роках динаміка доходів місцевих бюджетів, як частка ВВП,
мала тенденцію до зменшення їх питомої ваги, так само як і частка місцевих
доходів у консолідованих доходах (рис.2.1 і 2.2).
Рис.2.1. Динаміка доходів місцевих бюджетів, у % до ВВП
Рис.2.2. Динаміка доходів місцевих бюджетів у консолідованих доходах, %
В 1998-2002 роках в структурі податкових надходжень доходів місцевих бюджетів
найбільшу питому вагу займали податки на доходи, податки на прибуток, податок
на збільшення ринкової вартості – більше 80%, а збори за спеціальне
використання природних ресурсів, включаючи платежі за користування надрами та
плату за землю – до 10% (табл.2.1).
Таблиця 2.1
Структура доходів місцевих бюджетів України, %
1998
1999
2000
2001
2002
Доходи вкл.трансферти
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Трансферти
14,3
18,3
23,4
30,0
31,2
Доходи без трансфертів
85,7
81,7
76,6
71,0
68,8
Податкові надходження
74,8
68,1
62,9
59,1
58,3
Неподаткові надходження
3,4
3,4
9,5
8,7
7,3
Цільові фонди
7,5
10,1
4,0
2,7
1,0
Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України
Аналіз структури податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів свідчить про
більш високу питому вагу зборів за спеціальне використання природних ресурсів в
селищних і сільських бюджетах та бюджетах міст районного значення, а збільшення
питомої ваги податків на доходи, на прибуток та на збільшення ринкової вартості
має місце в обласних бюджетах та бюджетах міст обласного і районного значення,
що по суті і відповідає економічній природі фінансового потенціалу регіонів
(табл.2.2 і 2.3).
Таблиця 2.2
Структура податкових надходжень за видами місцевих бюджетів, %
Види податків і зборів
АР Крим, обласні, м.Києва та Севастополя
Міст обласного значення
Міст районного значення
1998
1999
2000
2001
2002
1998
1999
2000
2001
2002
1998
1999
2000
2001
2002
Податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості
95,0
87,9
81,1
83,1
78,8
68,2
59,6
64,4
63,0
72,1
38,8
39,6
54,0
46,6
51,6
Податки на власність
0,03
0,1
9,9
7,9
7,3
2,4
4,1
1,0
0,7
1,7
9,4
12,5
1,3
1,0
3,5
Збори за спеціальне використання природних ресурсів
3,5
4,2
6,1
4,2
9,3
16,6
16,8
18,0
18,9
11,7
26,2
22,6
21,5
26,6
13,0
Внутрішні податки на товари і послуги
1,0
7,2
2,6
3,7
4,5
6,1
10,6
6,1
4,2
3,6
7,5
8,8
7,6
5,2
7,4
Інші податки
0,5
0,6
0,3
0,5
0,1
6,7
8,9
10,5
13,2
10,9
18,1
16,5
15,6
20,6
24,6
Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України
Таблиця 2.3
Структура податкових надходжень за видами місцевих бюджетів, %
Види податків і зборів
Районні
Селищні
Сільські
1998
1999
2000
2001
2002
1998
1999
2000
2001
2002
1998
1999
2000
2001
2002
Податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості
80,3
73,1
77,6
79,9
79,2
35,7
33,7
43,3
47,5
49,4
21,9
30,2
40,8
36,9
34,8
Податки на власність
1,5
2,2
0,3
0,2
0,1
10,8
14,6
1,5
1,0
3,5
15,0
16,5
0,8
0,4
2,5
Збори за спеціальне використання природних ресурсів
6,9
6,8
7,3
4,8
8,3
31,8
27,5
30,9
29,5
16,4
54,5
41,8
47,8
44,8
27,9
Внутрішні податки на товари і послуги
7,9
13,2
7,0
4,5
4,0
3,5
6,1
5,8
4,5
5,9
2,0
3,6
3,5
2,0
4,1
Інші податки
3,4
4,7
7,8
10,6
8,4
18,2
18,1
18,5
17,5
24,8
6,6
7,9
7,1
15,9
30,7
Джерело: розраховано автором за даними Міністерства фінансів України
Більшість складових закріплених доходів, включаючи відрахування в такі державні
цільові фонди, як Фонд будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг, з позицій структурно-відтворювального підходу слід було б
використовувати на видатки місцевого самоврядування щодо відтворення
дорожньо-транспортної інфраструктури.
Слід підкреслити, що виходячи з положень Концепції людського розвитку
вирішальною умовою здорового дітонародження є стан природи та здійснення
заходів щодо її охорони та збереження.
Комплексне природокористування і охорона навколишнього природного середовища є
органічною складовою територіальних відтворювальних процесів. Тому доцільно
розглянути економічний обіг цих процесів за джерелами складання доходів та
витрат. Це стосується насамперед природно-ресурсних або екоресурсних платежів.
Природоохоронним законодавс