Вы здесь

Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані

Автор: 
Самойленко Сергій Сергійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000610
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Характеристика клінічного матеріалу.
Для виконання завдань даного дослідження використано дані особистого клінічного
матеріалу: історії хвороб 196 хворих на рак гортані І-ІІ стадії, які з вересня
1993 по грудень 2000 року знаходились на обстеженні і стаціонарному лікуванні в
ЛОР-онкологічній клініці КМАПО ім. П.Л. Шупика на базі Київської обласної
клінічної лікарні і Київського обласного онкологічного диспансеру та дані
ретроспективного аналізу 193 історій хвороб аналогічних хворих, які лікувались
в період з січня 1982 по вересень 1993 року. Із 196 випадків власних
спостережень 23 хворих мали повторну госпіталізацію, тому першоджерельні дані
про них також було взято при вивченні архівних матеріалів. Аналіз результатів
досліджень проводили по даним на березень 2002 року.
Хворі були віком від 31 до 83 років (середнє – 58,3 ± 9,7, мода – 54),
переважно в вікових групах 51-55, 56-60, 61-65 років (рис. 2.1, табл. 2.1).
Рис 2.1. Розподіл хворих за віком.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за віком і статтю.
Хворі
Вікова група, років

31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
Всього
Чоловіки
21
43
61
77
69
45
28
12
368
Жінки
-
21
Разом, абс.
22
47
65
82
70
45
29
13
389
Разом, %
1,8
1,8
5,7
12,1
16,7
21,1
18,0
11,6
7,5
3,3
0,5
100
Співвідношення чоловіків до жінок 17,5 : 1. Як видно з табл. 2.1 і рис 2.1 є
незначна різниця в початку захворювання між чоловіками (середній вік –
58,6 ± 9,5, мода – 54) і жінками (середній вік – 52,2 ± 11,7, мода – 50).
Як видно з табл. 2.2, табл. 2.3, табл. 2.4, відмічається значна перевага
кількості хворих, в яких встановлено діагноз на ІІ стадії розвитку пухлинного
процесу над кількістю хворих з І стадією (співвідношення 4,1 : 1). Якщо І
стадія серед екзофітних пухлин складає 43,1 %, то серед інфільтративних – лише
12,5 %. По локалізації пухлини в гортані на ранніх стадіях серединна
локалізація зустрічається майже в 2,5 рази частіше ніж інші локалізації разом
взяті. Причому підскладкова локалізація (разом, як самостійно, так і в
поєднанні з серединною) по відношенню до всіх інших зустрічається як 1 : 40,7.
Табл. 2.2
Розподіл хворих за стадією і локалізацією пухлини.
Локалізація
Кількість хворих за стадією
T1N0M0
T2N0M0
Разом
абс.
абс.
абс.
Вестибулярна
11
2,8
77
19,8
88
22,6
Серединна
66
17,0
209
53,7
275
70,7
Підскладкова
0,3
0,3
Серединна з розповсюдженням на вестибулярну
17
4,4
17
4,4
Серединна з розповсюдженням на підскладкову
2,1
2,1
Всього
77
19,8
312
80,2
389
100
Табл. 2.3
Розподіл хворих за стадією і типом росту пухлини.
Тип росту пухлини
Кількість хворих за стадією
T1N0M0
T2N0M0
Разом
абс.
абс.
абс.
Екзофітний
47
12,1
102
26,2
149
38,3
Змішаний
17
4,4
159
40,9
176
45,2
Ендофітний
13
3,3
51
13,1
64
16,5
Всього
77
19,8
312
80,2
389
100
Табл. 2.4
Розподіл хворих за типом росту пухлини і локалізацією.
Локалізація
Кількість хворих за типом росту пухлини

Екзофітний
Змішаний
Ендофітний
Разом
абс.
абс.
абс.
абс.
Вестибулярна
42
10,8
36
9,3
10
2,6
88
22,6
Серединна
103
26,5
122
31,4
50
12,9
275
70,7
Підскладкова
0,3
0,3
Серединна з розповсюдженням на вестибулярну
0,3
13
3,3
0,8
17
4,4
Серединна з розповсюдженням на підскладкову
0,5
1,3
0,3
2,1
Всього
149
38,3
176
45,2
64
16,5
389
100
Скарги хворих з екзофітними пухлинами були від 1 до 26 місяців (середнє
4,8 ± 4,4, медіана 3, мода 3). При змішаних і ендофітних пухлинах від 1 до 36
місяців (середнє 6,6 ± 7,3, медіана 4, мода 5 та середнє 7,4 ± 7,4, медіана 5,
мода 3, відповідно) З табл. 2.5. де представлено розподіл хворих за давністю
скарг видно, що переважна тривалість скарг хворих припадає на перші 3 місяці
захворювання.
Таблиця 2.5
Розподіл хворих за типом росту пухлини і давністю скарг.
Давність скарг, міс
Тип пухлини
екзофітний
змішаний
ендофітний
разом
1-3
75
78
25
178
4-6
51
54
18
123
7-12
17
28
14
59
13-18
19-24
11
25-30
31-36
Всього
176
149
64
389
Як видно з табл. 2.6, летальність хворих до року була майже в чотири рази
більша при змішаному і в двічі більша при ендофітному рості пухлин в порівнянні
з пухлинами, що мали екзофітний тип росту. Причому найбільшою вона була у
хворих на рак гортані ІІ стадії із змішаним типом росту пухлини.
Таблиця 2.6
Летальність до року вперше зареєстрованих хворих за стадією і типом росту
пухлини.
Тип росту пухлини
Кількість хворих за стадією
T1N0M0, n=77
T2N0M0, n=312
Разом, n=389
абс.
абс.
абс.
Екзофітний
3,9
0,6
1,3
Змішаний
1,3
19
6,1
20
5,1
Ендофітний
3,9
2,6
11
2,8
Всього
9,1
29
9,3
36
9,3
При гістологічному дослідженні 389 злоякісних новоутворень гортані переважали
плоскоклітинні форми пухлини: плоскоклітинний зроговілий рак виявлено у 187
(48,07 %) хворих, плоскоклітинний незроговілий – 160 (41,13 %),
низькодиференційовані форми раку – 5 (1,29 %) спостереженнях. Інші форми раку
(аденокарцинома, анапластичний рак, базальноклітинний рак, веретеноклітинна
епідермоїдна карцинома, лімфоепітеліома констатовані по 1 випадку (0,26 %)) – 5
(1,29 %). В 10 хворих (2,57 %) гістологічно встановлено cancer in situ, хоча
клінічно по розповсюдженості пухлинного процесу пухлина в 6 випадках
відповідала І стадії і в 4 випадках – ІІ стадії розвитку. Також в 4 (1,03 %)
хворих гістолог