Вы здесь

Внутрішній діалог як механізм творчого мислення.

Автор: 
Диса Олена Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000630
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ВНУТРІШНЬОГО ДІАЛОГУ
2.1. Загальна процедура експериментального дослідження
Для доказу висунутих нами гіпотез ми розробили програму експериментального
дослідження, яка складалася з двох частин:
- експериментально-теоретична робота щодо створення моделі творчого процесу,
визначення в ньому ролі та місця внутрішнього діалогу, дослідження динаміки
усвідомлення внутрішнього діалогу при розв’язанні творчих завдань;
- експериментальне дослідження щодо вивчення впливу діалогічних форм навчання
на розвиток творчого мислення.
Вибірка, з якою проводилась експериментальна робота, складала 250 осіб. Це були
курсанти першого (80 осіб) та другого (170 осіб) курсів Запорізького юридичного
інституту МВС України. З них 207 юнаків та 43 дівчини.
Перша частина.
Діалогічність сама по собі є процесом організації мислення, вона притаманна
кожній людині, але по-різному використовується, усвідомлюється та проявляється
у творчому процесі. Оскільки внутрішній діалог практично не усвідомлюється
суб’єктом мислення, його практичне вивчення й дослідження пов’язано з певними
труднощами, тому у план нашого емпіричного дослідження входило не тільки
проведення експерименів, але й з’ясування деяких теоретичних питань
З метою вивчення відношення досліджуваних до власного внутрішнього мовлення,
ступеня його усвідомлення, ролі у мисленнєвій діяльності за різних обставинах,
виявлення причин утруднення при усному та письмовому мовленні нами було
розроблено анкету.
Бланк анкети
В связи с проведением в институте психолингвистических
исследований, просим Вас ответить на следующие вопросы.
1. Бывают ли у Вас ситуации, когда Вы разговариваете сами с собой?
- бывают, разговариваю вслух;
- бывают, разговариваю мысленно, внутри себя;
- не бывают.
2. При каких обстоятельствах чаще всего возникает диалог внутри себя?
- в сложных экстремальных ситуациях;
- при обдумывании жизненных проблем;
- при решении учебной задачи;
- при самостоятельном выполнении творческой работы (создании чего-либо нового:
написании сочинения, письма, решении творческой задачи, учебной проблемной
ситуации);
- при коллективном обсуждении проблемы или решении творческой задачи путем
спора, диспута.
- другие варианты ответа________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Как Вы считаете, внутренний диалог с самим собой помогает или мешает Вашей
мыслительной деятельности?
- помогает;
- мешает.
4. Что Вам обычно мешает правильно и полно выражать свои мысли?
-устно ________________________________________________________
- письменно____________________________________________________
Спасибо за ответы!
Текст анкети був поданий російською мовою у зв’язку з тим, що переважна
більшість курсантів розмовляють російською.
Аналіз результатів опитування, яким було охоплено 250 курсантів 1 і 2 курсів,
показав, що у 76% досліджуваних бувають ситуації, коли вони розмовляють подумки
про себе, у 16% бувають ситуації, за яких вони розмовляють уголос, 8% вважають,
що таких випадків не буває.
На друге питання курсанти відповіли, що частіше за все діалог усередені себе
виникає при обміркуванні життєвих проблем (63%), при самостійному виконанні
творчого завдання (58%), у складних екстремальних ситуаціях (19%), при
розв’язанні навчальної задачі (13%), при колективному розв’язанні творчої
задачі (5%).
Практично усі досліджувані (92%) вважають, що внутрішній діалог допомагає
мисленнєвій діяльності.
Якісний аналіз відповідей на останнє питання дозволив переконатися в тому, що
при вербалізації внутрішнього мисленнєвого продукту існує багато утруднень, які
заважають правильно та повно висловлювати власні думки при усному мовленні.
Так, 90% опитуваних серед таких утруднень назвали:
- хвилювання (22%);
- страх сказати щось неправильно (15%);
- нестача запасу слів (11%);
- соромлюсь аудиторії (5%);
- невпевненість у собі, нервування (5%).
Серед інших відповідей зустрічалися: „Для мене розмовляти перед людьми – це
завжди стрес”, „Буває складно зібрати думки разом та висловитись коротко і
ясно”, „Не можу швидко підібрати потрібні слова і фрази”, „Мені потрібен
поштовх для того, щоб почати розмову”, „Буває відразу декілька думок і починаєш
збиватися”.
40% курсантів відповіли, що вони відчувають утруднення при висловлюванні думок
у письмовій формі. Це нестача граматичних знань (25%), хвилювання (21%),
обмеженість часу (4%), відволікання (5%).
Аналізуючи результати анкетування, можна зробити висновок, що внутрішнє
мовлення або внутрішній діалог є необхідним і достатньо ефективним механізмом
розв’язання проблемних ситуацій. Відбувається це шляхом інтеріоризації
проблемної ситуації, постановки перед собою внутрішньої задачі та знаходження
вирішення завдяки внутрішньому діалогу. Але перетворення думок у зовнішні слова
відбувається складно, тому можна припустити, що зміст внутрішнього смислу не
завжди може відповідати змісту вербального висловлювання.
Якщо внутрішній діалог є необхідним компонентом продуктивного мислення та
ефективним механізмом розв’язання проблемних завдань, то виникає питання, чи
завжди людина усвідомлює та контролює власний внутрішній діалог. Якщо так, то
можна легко прослідкувати народження творчої ідеї в мисленні за допомогою
інтроспективних методів. Якщо не так, то виникає необхідність розгляду питання
щодо дінамики усвідомлювання внутрішнього діалогу у творчому процесі.
З цією метою нами було підготовлено та проведено наступний експеримент, у ході
якого випробуваним пропонувалося виконати два подібни