Вы здесь

Застосування протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози.

Автор: 
ЗАЙЧУК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000642
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Репрезентовані в роботі дані одержані на матеріалі клінічних досліджень, які
було виконано на базі кафедри онкології Національного медичного університету
ім.О.О.Богомольця та Київської міської онкологічної лікарні МОЗ України
(головний лікар Г.П. Олійніченко); клініко-імунологічні дослідження проведені
на базі Київської міської онкологічної лікарні МОЗ України (зав. відділенням
імунотерапії пухлин к.б.н. О.Д. Черненко), визначення вмісту цитокінів (ІЛ-2 і
ФНП-альфа) в плазмі крові – в Республіканському міжвідомчому науково-дослідному
центрі клінічної імунології (зав.центром клінічної імунології, д.м.н., професор
Г.М.Драннік ); гістологічні дослідження – на базі Київської міської
онкологічної лікарні МОЗ України (зав. патогістологічною лабораторією к.м.н.
Л.М.Захарцева). Виготовлення протипухлинної аутовакцини (ПАВ) здійснювалось
співробітниками Інституту експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (зав. відділом імуномодуляції
д.м.н. Г.П.Потебня).
2.1. Клінічні групи хворих на РМЗ та методи їх лікування.
В дослідження були включені 176 пацієнток, які лікувались в Київській міській
онкологічній лікарні. Основну групу склали 57 пацієнток, контрольну – 119.
Порівнювані групи були рандомізовані за віком, стадією захворювання,
гістологічним типом РМЗ, протоколами стандартного протипухлинного лікування
(хірургічне або комплексне).
Віковий склад пацієнток основної групи в середньому становив 57,7 ± 1,7 року,
передменопаузальний період – 30 хворих, що відповідає 52,6 ± 6,6 %, та
менопаузальний – 27 хворих – 47,4 ± 6,6 %. Щодо контрольної групи, то середній
вік хворих був в межах 56,6 ± 1,0, в тому числі пацієнток перед менопаузою – 59
хворих та в менопаузі– 60, що становить відповідно 49,6 ± 4,6 % та 50,4 ± 4,6
%. Що стосується вікового складу відносно стадійності процесу, то розподілення
відбулося таким чином: хворих на РМЗ лікувалось II А T2N0M0 стадії 36, що
становить 63,2 ± 6,4%, від загальної кількості основної групи, з них перед
менопаузою – 19 (52,8 ± 8,3 %), та в менопаузі – 17 (47,2 ± 8,3 %). В
контрольній групі при стадії II А T2N0M0 загальна кількість спостережень – 58
(48,7 ± 4,6 % р>0,05), перед менопаузою – 31 (53,4 ± 6,5 %), в менопаузі – 27
(46,6 ± 6,5 % р>0,1). Кількість хворих, пролікованих при захворюванні на РМЗ II
Б стадії T2N1M0, в основній групі складала 21 (36,8 ± 6,4 %), з них перед
менопаузою 11 (52,4 ± 10,9 %), та в менопаузі – 10 (47,6 ± 10,9 %); в
контрольній групі розподілення відбувалось наступним чином: загальна кількість
спостережень становила 61 (51,3 ± 4,6 % р>0,05), з них пацієнток перед
менопаузою – 28 (45,9 ± 6,4 % ), в менопаузі – 33 (54,1 ± 6,4 %). Вікові
характеристики груп наведені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл пацієнток основної і контрольної груп
за віком і стадією захворювання.
Показник
Кількість хворих в групі:
основна
контрольна
абс. число
абс. число
Всього хворих, з них
перед менопаузою
в менопаузі
57
100
119
100
30
52,6±6,6
59
49,6±4,6
27
47,4±6,6
60
50,4±4,6
Стадія РМЗ
ІІ-А (Т2N0M0) всього, з них:
перед менопаузою
в менопаузі
36
63,2±6,4
58
48,7±4,6
19
52,8±8,3
31
53,4±6,5
17
47,2±8,3
27
46,6±6,5
Продовження таблиці 2.1
Показник
Кількість хворих в групі:
основна
контрольна
абс. число
абс. число
ІІ-Б(Т2N1М0) всього, з них:
перед менопаузою
в менопаузі
21
36,8±6,4
61
51,3±4,6
11
52,4±10,9
28
45,9±6,4
10
47,6±10,9
33
54,1±6,4
Середній вік хворих в залежності від стадії захворювання на РМЗ в основній
групі при стадії II А T2N0M0 становив 57,9 ± 2,1 року, при цьому перед
менопаузою – 47,6 ± 1,5, а в менопаузі – 69,3 ± 1,6 року; в контрольній – 56,4
± 1,3 року, з них перед менопаузою – 48,5 ± 0,9, а в менопаузі – 65,5 ± 0,9
років. При розподіленні хворих з II Б стадією T2N1M0 захворювання середні
показники віку були такими: в основній групі – 57,3 ± 3,1, в тому числі перед
менопаузою – 46,1 ± 1,8, в менопаузі – 69,6 ± 2,7 року, в контрольній – 56,7 ±
1,5 , перед менопаузою – 46,3 ± 1,1, в менопаузі – 65,6 ± 1,1 року. Середній
вік хворих в залежності від стадійності процесу наведений в таблиці 2.2
Таблиця 2.2
Середній вік хворих контрольної та основної груп в залежності від стадії
процесу.
Група хворих
Стадія захворювання
Середній вік хворих в групі, років
Середній вік при розподілі за стадіями, років:
перед менопаузою
в менопаузі
всього
Контрольна
ІІ-А
56,6±1,0
48,5±0,9
65,5±0,9
56,4±1,3
ІІ-Б
46,3±1,1
65,6±1,1
56,7±1,5
Основна
ІІ-А
57,7±1,7
47,6±1,5
69,3±1,61
57,9±2,1
ІІ-Б
46,1±1,8
69,6±2,7
57,3±3,1
Примітка: 1 – рЗа гістологічним варіантом найбільш численним був інфільтруючий протоковий
варіант раку молочної залози, який склав у основній групі 26 випадків, що
становить 45,6 ± 6,6 %, в контрольній – 59 (49,6 ± 4,6 %). Друге місце за
частотою зайняв інфільтруючий дольковий варіант РМЗ, що становив відповідно 20
(35,1 ± 6,3 %) та 43 (36,1 ± 4,4 %). Інфільтруючий протоковий варіант РМЗ з
криброзно – скірозною структурою спостерігався в основній групі у 8 (14,0 ± 4,6
%) випадках, в контрольній – в 14 (11,8 ± 3,0 %). В групу “інші” занесено
слизові, залозисті та неінфільтруючі внутрішньопротокові варіанти РМЗ. Слизовий
та залозистий варіант раку спостерігали в основній групі по одному випадку, що
становить 1,8 ± 1,7%, та в контро