Вы здесь

Вплив різних видів простоїв на продуктивність дискретних гнучких виробничих систем

Автор: 
Ольшанська Ірина Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000822
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2.
Таблиця 6.
Порівняння розрахункових і експериментальних показників функціонування ТВ63МФ4
Модель
Розрахунки по моделі
Фактичні
рез-ти
Похибка
ТВ63МФ4
=0,951
=0,999
4,87%
На прикладі електроустаткування центру (табл.7, рис.4) показані застосування
методики аналізу впливу різних видів простоїв на продуктивність і надійність.
Таблиця 7.
Вихідні дані простоїв електроустаткування обробного центру ТФ63МФ4
Несправність
1. При натисканні клавіші ,,Живлення увімкнути" не вмикається живлення
0.43
0.03- min
2. Не вмикається електродвигун головного приводу
0.02- min
0.5
3. Не перемикається ступінь редуктора головного приводу, хоча штоки в
правильному положенні
0.06
0.08
4. Перервалося відпрацювання програми зміни інструменту через вимикач контролю
0.04
0.16- max
5. Перервалося відпрацювання програми зміни інструмента через магазин
0.45- max
0.05
Час функціонування 160 г., загальна кількість простоїв 46, =3.48год.
Рис.4. Оцінка впливу видів простоїв електроустаткування, центру ТФ63МФ4 на
коефіцієнт використання
Результати дисертаційної роботи були впроваджені на ДП ,,Фесто" ,,Виробництво"
у м. Сімферополі. Економічний ефект від упровадження зазначених досліджень
склав 18530 грн.
Розроблено структуру і принципи реалізації діалогової програмної системи,
призначеної для автоматизації рішення задач аналізу й оптимізації розглянутих
систем. Істотними особливостями комплексу є наявність блоку аналітичних
моделей, блоку імітаційних моделей, блоку оптимізації, використання діалогового
режиму.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Загальним підсумком роботи є створення методу математичного моделювання
дискретних гнучких виробничих систем з урахуванням різних видів простоїв
обладнання. Розроблені моделі, отримані аналітичні вирази для розрахунку
характеристик надійності і продуктивності зазначених систем. Результати роботи
полягають в наступному:
1. Здійснено формалізацію постановки задачі математичного опису ДГВС. Істотними
особливостями поставленої задачі є: облік імовірності виникнення різних видів
простоїв і часу їх усунення; випадкові величини, що характеризують
функціонування ДГВС, мають розподіл загального виду; використання
накопичувачів.
2. Побудовані математичні моделі функціонування ГВО без на-копичувача і з
поповнюваним і непоповнюваним накопичувачами з різними видами простоїв.
Отримані формули для визначення продуктивності і стаціонарних характеристик
надійності: коефіцієнта використання, наробки на відмову, середнього
стаціонарного часу відновлення.
3. Створені математичні моделі для двофазної і однопотокової ліній з проміжними
накопичувачами та з урахуванням різних видів простоїв для кожного з ГВО.
Отримані вирази для стаціонарних характеристик функціонування лінії з
урахуванням цих простоїв. Показано, що вид закону розподілу параметрів
надійності елементів надає суттєвого впливу на продуктивність ДГВС.
4. На базі розроблених моделей побудована методика аналізу впливу різних видів
простоїв на продуктивність і ефективність ДГВС.
5. Отримані формули для визначення середнього питомого прибутку і питомих
витрат з урахуванням різних видів простоїв для ГВО без накопичувача і з
урахуванням поповнюваного і непоповнюваного накопичувачів.
6. Розроблена методика для визначення оптимальної кількості запасних частин при
заданих витратах на їх придбання.
7. Для перевірки теоретичних положень роботи, використовуючи дані пасивного
експерименту у виробничих умовах, проведене порівняння теоретичних і
експериментальних результатів- похибка розрахунків не більше 5%. Проведене
імітаційне моделювання ГВО і двофазної системи з проміжним накопичувачем, що
підтвердило теоретичні результати.
8. Розроблена структура, принципи реалізації й окремі модулі діалогової
програмної системи, призначеної для проектування ДГВС.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНІ
В РОБОТАХ
1.Янчук И.В. , Обжерин Ю.Е. . Анализ надежности системы с кумулятивным резервом
времени и различными видами отказов// Оптимизация производственных процессов:
Сб. науч. тр.- Севастополь, 1999.-вып.2.- с. 27-30.
2. Янчук И.В. Обжерин Ю.Е., И.В., Гаджибеков А.Н. Анализ надежности
дублированной системы сборки с мгновенно пополняемым резервом времени.//
Оптимизация производственных процессов: Сб. науч. тр.- Севастополь,
2000.-вып.3.- с.85-89.
3. Янчук И.В. Обжерин Ю.Е., Копп В.Я. Анализ производительности
технологической ячейки с учетом ее надежности и различных видов отказов//
Вестн. СевГТУ: Сб. науч. тр.- Севастополь.- 2000.- Вып. 27.- с.107-113.
4. Янчук И.В., Обжерин Ю.Е. Полумарковская модель технологической ячейки с
мгновенно пополняемым резервом времени и различными видами отказов.//
Автоматика 2000: Материалы 7-й междунар. конф. по автоматич. управлен..-
Львов.- 2000.- с.58-62.
5. Янчук И.В., Анализ надежностных характеристик двухфазной системы сборки с
промежуточным накопителем с учетом различных видов отказов// Вестник
технологического университета Подола: Научный журнал.- Хмедьницк, 2002.- №3,
Т.1.- с. 135-139.
6. Янчук И.В. , Иванова Т.В., Мащенко Е.Н. Имитационная модель системы передачи
данных с различными видами отказов// Вестн. СевГТУ: Сб. науч. тр.-
Севастополь.- 2002.- вып 41.- с.185-189.
7. Янчук И.В., Обжерин Ю.Е. Распределение вкладываемых средств для обеспечения
максимальной производительности технологической ячейки с учетом ее видов
отказов// Новые технологии в машино-приборостроении и на транспорте: Материалы
междунар.науч.техн. конф..,10-14 сент. 2001г.- Севастополь: Изд-во СевГТУ,
2001.-с. 81-84.
8. Янчук И.В. Анализ хара