Вы здесь

Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя.

Автор: 
Соколовська Світлана Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000882
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЕЙ
ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ
У другому розділі дисертації розкрито сутність авторської концепції та програми
формуючого експерименту, які покликані забезпечити реалізацію особистісно
орієнтованого підходу до навчання іноземної мови дітей шостого року життя.
Обґрунтовано доцільність і напрями інтеграції іншомовного спілкування у
притаманні дошкільникам види діяльності: ігрову, фізкультурну, продуктивну,
музичну, ознайомлення з природою, що використовуються на заняттях з іноземної
мови; запропоновано оригінальний підхід до створення розвивального середовища
для навчання іноземної мови дітей в умовах дошкільного навчального закладу;
обґрунтовано комплекс методів і прийомів, використання яких збагачує базис
особистісної культури вихованців, їхній мовленнєвий досвід; здійснено
експериментальну перевірку ефективності запропонованої системи навчання
іноземної мови дітей шостого року життя, розвитку їхньої англомовної
мовленнєвої діяльності та особистісних якостей.
Наведемо ряд позицій, що утверджуються в навчанні іноземної мови в дошкільних
закладах у зв’язку з впровадженням в освіту особистісно орієнтованого підходу:
Особистісно орієнтоване навчання іноземної мої має забезпечити розвиток і
саморозвиток особистості вихованця, ґрунтуючись на виявлених індивідуальних
особливостях його як суб’єкта пізнання і діяльності.
Освітній процес особистісно орієнтованого навчання іноземної мови уможливлює
реалізацію кожної дитини в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці на
підставі її здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб’єктного
досвіду.
Оволодіння іноземною мовою як сукупністю знань, навичок і вмінь є важливим
засобом становлення морально-духовних та інтелектуальних якостей вихованця.
Особистісно орієнтоване навчання іноземної мови будується на принципі
варіативності, тобто визначення змісту, форм і методів навчального процесу,
вибір яких має здійснюватися педагогом з урахуванням розвитку кожної дитини та
її педагогічної підтримки у пізнавальному процесі.
Наведені позиції лягли в основу розробки нових підходів до організації
особистісно орієнтованого навчання в ДНЗ, одним з яких є інтегративний.
2.1. Інтеграція іноземної мови в дитячі види діяльності
Ідея інтеграції знань є надзвичайно популярною в освіті. Її освоєння, як
показує практика зарубіжних країн та пошуки вітчизняної педагогіки, пов’язана з
необхідністю формування в учнів цілісної картини світу і себе як активної
особистості в ньому. Така тенденція спричинила появу інтегрованих програм і
курсів, що ґрунтуються на утвердженні цілісності і внутрішньої
взаємопов’язаності світу.
Доцільність інтеграції іноземної мови з іншими предметами неодноразово
відзначалася такими науковцями, як О.Ю.Бахталіна, М.З.Біболєтова, І.Л.Бім,
І.А.Воробйова, Л.П.Загорна, І.О.Зимня, О.І.Матецька, О.П.Поніматко, С.В.Роман,
О.М.Шепель та інші. Більшість із них розглядає зазначену проблему в умовах
середніх і вищих навчальних закладів, де рівень володіння учнями і студентами
іншомовним спілкуванням дозволяє інтегрувати зміст навчання іноземної мови з
відомостями з літератури, історії, географії тощо. Проблема ж створення
інтегрованих курсів для дітей дошкільного віку є маловивченою у педагогічній
науці. У дослідженні О.І.Матецької розглядаються шляхи інтеграції іноземної
мови з провідним видом діяльності, де мовленнєві ігри на занятті з англійської
мови у дошкільному закладі моделюються засобами координації мовленнєвих і
практичних дій [136]. О.П.Поніматко одним із пріоритетних питань дидактики
також називає ігрове моделювання іншомовного спілкування в умовах дитячого
садка як ефективного шляху навчання іноземної мови вихованців [185]. Зазначимо,
що на сучасному етапі спостерігається прагнення науковців подолати однобічність
у поглядах на немовленнєву діяльність лише як ігрову, що сприяє формуванню
механізмів іншомовного спілкування дошкільників. Безсумнівно, вона є
пріоритетною і наскрізною в організації інтегративного навчання. Проте
дотримуючись принципу міжпредметних зв’язків, у педагогічному процесі з
іноземної мови у дитячих садках необхідно враховувати зміст видів діяльності,
що впроваджуються на заняттях, передбачених програмою дошкільного закладу
(„Малятко” чи „Дитина”), а саме: „Ознайомлення з навколишнім середовищем”,
„Розвиток мовлення”, „Формування елементарних математичних уявлень”,
„Малювання”, „Аплікація”, „Ліплення”, „Музика”, „Фізична культура” та інші.
Відповідно поставимо акцент у роботі на таких видах діяльності у дошкільному
закладі, як ігрова, музична, фізкультурна, продуктивна діяльність, що охоплює
художню або образотворчу (малювання, ліплення, аплікація) і конструювання,
ознайомлення з навколишнім середовищем (природою).
Можливість інтеграції іноземної мови з різноманітними видами діяльності у
дошкільному навчальному закладі неодноразово підкреслювалась у
науково-методичній літературі 80–90-х років, оскільки матеріалом для
іншомовного спілкування може бути зміст будь-якої дисципліни чи виду діяльності
за умови, що предмет мовлення є доступним і цікавим для тих, хто навчається
[17; 59; 93; 104; 141; 170; 226; 247].
Виконання притаманних дошкільному віку видів діяльності задовольняє потреби
вихованців, сприяє позитивному усвідомленню ними себе як особистості. Для них
важливо утвердитись у грі, п’єсі, виконанні доручення, виявити свою спритність
і винахідливість, що сприяє виникненню інтересу до використання іноземної мови.
Слід зазначити, що поєднання, наприклад, продуктивни