Вы здесь

Технологічна мінералогія гіпергенно змінених залізних руд Інгулецького родовища Криворізького басейну

Автор: 
Беспояско Едуард Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U000905
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Написанню дисертаційної роботи передувало ґрунтовне вивчення, узагальнення і
аналіз мінералогічної інформації з періодичних і монографічних літературних
джерел і фондових матеріалів Інгулецького гірничозбагачувального комбінату,
Науково-дослідного і проектного інституту “Механобрчормет”(м. Кривий Ріг),
Державного науково-дослідного гірничорудного інституту (м. Кривий Ріг),
Криворізької комплексної геологічної партії, кафедр теоретичної і прикладної
мінералогії і загальної геології і розвідки родовищ корисних копалин
Криворізького технічного університету (КТУ).
При написанні дисертації було опрацьовано 258 літературних джерел, які,
переважно, містили інформацію про загальну геологічну будову Інгулецького
родовища бідних залізистих кварцитів, мінералогічну і топомінералогічну
інформацію стосовно покладів бідних магнетитових руд і їх гіпергенних аналогів
тощо.
Фондові данні (тематичні звіти, поточна інформація геологічної служби ІнГЗКу і
т.п.) містили дані про структурні і текстурні особливості будови зони кори
вивітрювання магнетитових кварцитів, а також попередні результати досліджень
збагачуваності бідних гематитових руд Інгулецького і аналогічних родовищ
залізних руд.
Основою для написання дисертаційної роботи були результати власних
мінералогічних і мінералого-технологічних досліджень автора. Види і об’єми
виконаних робіт наведені у табл. 2.1.
Вихідним матеріалом для власних досліджень автора були проби гіпергенно
змінених залізистих кварцитів продуктивної товщі родовища, які відбирались при
проведенні геолого-мінералогічних маршрутів по вибоях кар’єру Інгулецького
гірничозбагачувального комбінату.
Таблиця 2.1.
Види і об’єми виконаних робіт
№№
Види робіт
Об’єми
Збір, узагальнення і аналіз мінералогічних даних за темою дисертації у
періодичних і монографічних джерелах
258
джерел
Збір, узагальнення і аналіз фондових даних про мінеральний склад і
збагачуваність гематитових кварцитів родовища
26
джерел
Проведення геолого-мінералогічних маршрутів з польовим вивченням складу і
будови бідних гематитових руд
32 пог. км
Проведення топомінералогічних спостережень з фотографуванням і зарисовкою
вибоїв кар’єру ІнГЗКу
65 точок спостере-жень
Визначення зон відбору проб і проведення мінералогічного опробування
160 проб
Макроскопічний опис матеріалу відібраних проб і точок їх відбору
160 проб
Виготовлення прозорих і полірованих шліфів
360 шліфів
Продовження табл. 2.1.
№№
Види робіт
Об’єми
Мікроскопічні дослідження мінерального складу, структури і текстури гематитових
кварцитів
360 шліфів
Детальний мінералогічний опис матеріалу відібраних проб і визначення точок
відбору укрупнених мінералого-технологічних проб
160 проб
10
Виконання повних силікатних аналізів матеріалу мінералогічних проб гематитових
кварцитів
71 проба
11
Дослідження розподілу основних рудо- і породоутворюючих мінералів і хімічних
компонентів у породах п’ятого і шостого залізистих і шостого сланцевого
горизонтів
71 проба
12
Відбір укрупнених мінералого-технологічних проб масою близько 20 кг
21 проба
13
Визначення фізичних і технічних показників гематитових кварцитів, які складали
матеріал мінералого-технологічних проб
105 визначень
14
Вивчення впливу мінерального складу залізистих кварцитів і сланців дослідженого
розрізу на їх фізичні і технічні показники
21 проба
15
Компоновка укрупнених проб для проведення мінералого-технологічних
експериментів
3 проби
16
Проведення мінералого-технологічних експериментів з метою визначення
технологічних показників збагачуваності бідних гематитових руд
67
експери-мент
Продовження табл. 2.1.
№№
Види робіт
Об’єми
17
Визначення фазового складу заліза у вихідному матеріалі і продуктах
мінералого-технологічних експериментів
235
аналізів
18
Розрахунок показників розкриття рудного матеріалу (мартиту і залізної слюдки)
при дробленні, подрібненні і збагаченні матеріалу мінералого-технологічних
проб
536 визначень
19
Мікрофотографування прозорих і полірованих шліфів, а також продуктів збагачення
гематитових кварцитів
158 фотографій
20
Електронномікроскопічне дослідження бідних залізних руд і продуктів їх
збагачення
12 препаратів, 32 фотографії
21
Статистична обробка результатів мінералогічних і мінералого-технологічних
досліджень
При проходженні маршрутів фіксувались умови залягання пластів бідних
гематитових руд, макроскопічно визначався їх мінеральний склад, структура і
текстура [60, 64, 83, 84, 105, 131, 224, 231, 235, 238, 247]. Зверталась увага
на характер просторових співвідношень пластів руд різного мінерального складу,
прояви мінералогічної зональності кори вивітрювання продуктивної товщі родовища
у вертикальних і горизонтальних її розрізах. Геологічні і мінералогічні
спостереження супроводжувались зарисовками і фотографуванням найбільш цікавих
об’єктів.
При проведенні маршрутів проводився відбір мінералогічних проб масою до трьох
кг [131, 191]. Проби відбирались точковим способом, зверталась увага на
однорідність мінерального складу матеріалу кожної проби, а також на рівномірну
представленість серед відібраних проб руд різних мінеральних відмін. З
матеріалу кожної мінералогічної проби були виготовлені по два-три прозорих і
полірованих шліфи. Їх вивчення проводилось з використанням стандартних
мінераграфічних і петрографічних методів [38, 42, 103, 160, 171, 201, 241,
246]. Кількісно вивчався мінеральний склад руд, їх текстура і структура, для
типових проявів складу і будови бідних гематитових руд виконувалось
мі