Вы здесь

Формування ринково-орієнтованої стратегії розвитку лісоресурсного комплексу України

Автор: 
Карпук Анатолій Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U000944
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ III. Напрямки ринково-орієнтованого розвитку
лісового комплексу
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••122
3.1. Удосконалення організаційно-економічного механізму в сфері
лісового комплексу
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••122
3.2. Формування ринково-орієнтованої системи організації і управління
лісами і лісовими ресурсами
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 132
3.3. Технологія державного екологічного контролю у сфері
лісокористування
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••149
3.4. Стратегія екологічно-збалансованого (сталого)
лісоресурсного розвитку
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••168
Висновки до третього
розділу••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••• 181
Висновки і пропозиції
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••186
Список літератури
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
190
Перелік умовних скорочень
ЛГК ? лісогосподарський комплекс
ЛПК ? лісопромисловий комплекс
АПК ? агропромисловий комплекс
ПРП ? природоноресурсний комплекс
ЛРП ? лісоресурсний потенціал
РВПС ? Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
ЛРК ? лісоресурсний комплекс
Держкомлісгосп ? Державний комітет лісового господарства
ТЛРК ? територіально?лісоресурсний комплекс
ТЛВК ? територіально?лісовиробничий комплекс
ТЛСК ? територіально?лісосировинний комплекс
ТЛРК1; ТЛРК2; ТЛРК3 ? диференційовані територіально?лісоресусні комплекси
ВПЛ ? валова продукція лісовирощування
УААН ? Українська аграрна академія наук
НАНУ ? Національна академія наук України
НТП ? науково?технічний прогрес
ООН ? Організація об’єднаних націй
ОФ ? основні фонди
ОВФ ? основні виробничі фонди
ФАО ? Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй
ВСТУП
Актуальність теми. В Україні склалася складна еколого?економічна ситуація.
Лісове господарство продовжує функціонувати в кризовому становищі. Стан лісів
не відповідає економічним і екологічним вимогам. Площа лісів за останнє
тисячоліття скоротилася більш ніж у три рази, відбулося антропогенне
переформування лісових ландшафтів, знизилася їх природна продуктивність,
збіднилося біорізноманіття. Лісові насадження виснажені надмірними рубками в
минулому, їх природно?захисні функції нижчі потенційно можливих. Через
відсутність інвестицій залишаються низькими темпи лісовідновлення і
лісорозведення, поглибилась диспропорція між лісоресурсною базою, можливостями
лісоексплуатації та лісоспоживання. Недосконалими вважаються
теоретико?методологічні засади розвитку лісового сектору економіки та
організаційно?економічні, екологічні і правові механізми. Власнісний статус
земель лісового фонду і лісових ресурсів, функції управління лісами і
лісогосподарським виробництвом суперечать як вимогам сталого розвитку, так і
ринковим умовам господарювання.
Ситуація, що склалася вимагає вирішення низки важливих завдань галузевого і
міжгалузевого характеру, зокрема: оцінки лісоресурсного потенціалу; визначення
ролі лісу в структурі соціально?економічного розвитку і еколого?економічної
безпеки; розробки методологічних і методичних підходів оцінки ефективності
програмних заходів з проблем лісу і лісових ресурсів; структурної трансформації
лісового сектору економіки; переходу галузі на ринкові відносини. Невідкладного
вирішення потребує відродження різних форм власності на землі лісового фонду і
ліси, реструктуризація плати і платежів за лісові ресурси, реформування
управління лісами і лісогосподарським виробництвом. Поза увагою не повинна
залишитися і розробка ефективних напрямків щодо збереження лісів, поліпшення їх
використання, переходу галузі на засади екологічно?збалансованого (сталого)
розвитку, що визначені в рамках Конференції ООН з навколишнього середовища (Ріо
? 1992, Ріо + 5, Лісабон ? 1998).
Розробка наукової проблематики, пов’язаної з пріоритетними напрямками
трансформації використання, охорони і використання природоресурсного потенціалу
в останні роки посилилася. В її вирішення внесли вклад:
з питань економіки природокористування: Бистряков І.К., Варанкін В.В.,
Дорогунцов С.І., Данилишин Б.М., Добряк Д.С., Лисецький А.С., Мельник Л.Г.,
Міщенко В.С., Олійник Я.Б., Паламарчук О.М., Трегобчук В.М., Хвесик М.А. та
інші;
з питань економіки лісокористування: Бондар В.С., Ведмідь М.М., Генсірук С.А.,
Дяченко Я.Я., Колісниченко М.В., Коваль Я.В., Лакида П.І., Мішенін Е.В., Пила
В.І., Петров А.П., Самоплавський В.І., Синякевич І.М., Строчинський А.А.,
Туниця Ю.Ю., Туркевич І.В. та інші.
Трансформація лісового сектору економіки по новому ставить питання щодо
розробки науково-методологічних напрямків розвитку лісоресурсного потенціалу,
формування ринково-орієнтованого організаційно-економічного механізму,
відродження багатоукладної системи організації у сфері лісового господарства,
забезпечення комплексного збалансованого використання і відтворення лісових
ресурсів, підвищення частки лісових ресурсів в природо?ресурсному потенціалі та
національному багатстві країни. Актуальність дисертаційної роботи визначається
тим, що вона спрямована на вирішення цієї проблематики, останнє і обумовило
вибір теми дисертації, визначили мету, структуру та зміст дослідження.
Зв’язок роботи з