Вы здесь

Ультразвукова оцінка стану лівих відділів серця при фібриляції передсердь

Автор: 
Яблучагська Тетяна Павлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U001413
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЛЬТРАЗВУКОВИХ
ПОКАЗНИКІВ ЛІВИХ ВІДДІЛІВ СЕРЦЯ ПРИ ФІБРИЛЯЦІЇ
ПЕРЕДСЕРДЬ І СИНУСОВОМУ РИТМІ
Фібриляція передсердь, на відміну від СР характеризується хаотичними змінами
тривалості серцевих інтервалів і, як результат, в свою чергу суттєвими змінами
біомеханічних функцій і показників серця, що їх відображають. У зв'язку з цим у
виникає проблема відповідності вибіркових вимірів геометричних і біомеханічних
показників лівого серця реальному стану його гемодинаміки.
Одним з можливих вирішень завдання є порівняльний аналіз сукупності
геометричних і біомеханічних показників лівого серця (ЛС) при ФП і СР у одній
системі вимірів. Відсутність у доступній літературі праць такого характеру і
визначило мету дійсної глави.
Нижче подані результати проведеного аналізу для випадків розрахунку сукупності
геометричних і біомеханічних показників ЛС при порівнюваних станах за всіма 10,
першим і останнім 5, 1 - 3, 4 - 6, 7 – 9 обмірюваними послідовними серцевими
циклами.
Вважали, що такий аналіз не тільки дасть можливість оцінити в цілому значення
поциклових змін у оцінці стійкості геометричних і біомеханічних показників ЛС
при ФП, але й дозволить відповісти на питання про можливу мінімальну кількість
таких вимірювань, що забезпечують одержання об'єктивних результатів.
Через високу частоту зустрічальності, велике клінічне і соціальне значення ФП,
а також принципове діагностичне значення для неї ультразвукових методів дану
частину дослідження вважали вельми важливою.
2.1 Результати вимірювань за 10 послідовними циклами
Статистичні показники лінійних розмірів, УО і ФВ лівого шлуночка ЛШ у систолу й
діастолу в порівнюваних групах хворих із ФП і СР за всіма 10 обмірюваними
циклами представлені в табл. 2.1
Таблиця 2.1
Статистичні показники ЛШ у пацієнтів із ФП і СР *)
Показники лівого шлуночка
Група пацієнтів
СР
ФП
Лінійний розмір, мм
КСР
40,13
43,50
Sd
7,93
8,84
Мода
40,2
43,51
Ex
-1,54
0,028
КДР
51,92
54,43
Sd
8,26
9,11
Мода
51,9
54,24
Ex
2,9
4,92
Об’ємний розмір, мл
КСО
106,37
125,58
Sd
3,38
4,30
КДО
180,39
198,66
Sd
3,70
4,60
УО
74,01
73,08
Sd
7,08
8,90
ФВ,%
0,4
0,36
sd
1,91
1,93
*) - розбіжності між групами ФП і СР статистично вірогідні (РКінцевосистолічний і кінцеводіастолічний розміри ЛШ у групі ФП виявилися
невірогідно вищими порівняно з групою СР при однакових діапазонах коливань, що
відповідним чином відбилося на об'ємних показниках (кінцевосистолічному -,
кінцеводіастолічному - й ударному - об’ємах ЛШ).
Більший діапазон коливань лінійних розмірів ЛШ при ФП і менший - при СР мав, як
наслідок, більші в першому і менші - в другому випадках УО і фракцію викиду
(ФВ).
Асиметрія лінійних розмірів ЛШ при СР і ФП була більшою в діастолу, при цьому в
пацієнтів із ФП ступінь відхилення була більшою, ніж із СР. Беручи до уваги
нерегулярність ритму при ФП і регулярність при СР, особливої уваги в світлі
отриманих даних заслуговує нижча ФВ при ФП.
Таблиця 2.2
Статистичні показники товщини стінок ЛШ у пацієнтів із ФП і СР*)
Товщина стінок лівого шлуночка
Група пацієнтів
СР
ФП
Товщина МШП, мм
Сист.
10,82
12,03
sd
3,29
4,32
Діаст.
6,48
7,49
sd
1,39
2,29
Мода
6,55
7,31
ex
3,3
2,46
Товщина ЗС ЛШ, мм
Сист.
11,27
11,72
sd
2,86
3,19
Діаст.
6,74
7,54
sd
1,42
2,11
Мода
6,62
7,6
ex
1,03
0,69
*) - розбіжності між групами ФП і СР статистично вірогідні (РСтатистичні показники товщини стінок ЛШ у систолу і діастолу в групах пацієнтів
із ФП і СР за всіма обмірюваними циклами представлені в табл. 2.2. Відповідно
лінійним розмірам ЛШ кінцеводіастолічні і кінцевосистолічні товщини
міжшлуночкової перегородки (МШП) і задньої стінки (ЗС) були більші при ФП і
менші - при СР.
При тому, що варіабельність товщин обох стінок у порівнюваних групах була
близькою, їх асиметрія в діастолу більше відхилялася в бік менших товщин при СР
ніж при ФП.
Статистичні показники лівого передсердя (ЛП) і аорти (Ао) для пацієнтів груп із
ФП і СР за всіма обмірюваними циклами подані в табл. 2.3. При статистично
однакових лінійних характеристиках ЛШ лінійний розмір ЛП у пацієнтів із ФП
виявився більшим, ніж із СР. Більшим розмірам ЛП при ФП відповідали набагато
більші, ніж при СР, sd, що пояснюється хаотичним поцикловим характером його
змін при ФП порівняно з регулярним при СР.
Як і у випадку характерних лінійних розмірів і товщин стінок ЛШ, ex у пацієнтів
зі СР більше відхилявся в бік менших розмірів ЛП, ніж у осіб і з ФП. Діаметр
аорти і його варіабельність при ФП і СР були подібними. Розбіжності стосувалися
тільки асиметрії, позитивної при ФП і негативної при СР. Відповідно до цих
даних у поциклових змінах розміри ЛП тяжіють до їх менших значень при СР і
більших - при ФП.
Дані, відповідно до яких ФП на відміну від СР характеризується водночас меншою
ФВ і більшим поцикловим відхиленням діастолічно-систолічних товщин ЛШ у бік
більших значень, за винятком великих розмірів ЛП, мають розцінюватися як
важливі ознаки більш важчих гемодинамічних умов роботи серця.
Результати проведених досліджень поциклових фазових діастоло-систолічних змін
сукупності геометричних показників ЛШ наведені на рис 2.1.
Таблиця 2.3
Статистичні показники ЛП і Ао в пацієнтів із ФП і СР*)
Розміри ЛП і Ао
Група пацієнтів
СР
ФП
ЛП, мм
28,74
35,6*
sd
3,94
8,07
Мода
29,37
35,46
ex
-1,34
-0,59
Ао, мм
27,30
27,32
sd
3,50
4,13
Мода
27,24
27,1
Ex
-0,37
0,62

*) - розбіжності між групами ФП і СР статистично вірогідні (РВідповідно