Вы здесь

Економічний механізм регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Автор: 
Поколодний Валерій Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U001703
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Дослідження чинників та умов функціонування
інвестиційного механізму в Харківському регіоні
2.1. Аналіз загальних тенденцій та структури інвестування в
регіоні
Об'єктивною умовою розвитку економіки регіону є висока інвестиційна активність,
об’єктивною основою якої є зростання обсягів вкладень і удосконалення структури
джерел інвестиційних ресурсів, а також їх ефективного використання в
пріоритетних секторах матеріального виробництва. Інвестиції, розвиваючи
найбільш прибуткові й прогресивні напрямки виробництва, формують потенціал на
новій науково-технічній базі й визначають конкурентні позиції країни на
світовому ринку.
Переведення господарства України на характерний для сучасного етапу світової
економіки інноваційний тип відтворення є необхідним чинником, який визначає
вихід з надтяжкої системної кризи і перехід країни до стійкого економічного
зростання.
Створення й активізація на рівні кожного регіону могутнього багатогалузевого
інвестиційного потенціалу важливе не саме по собі, а як складова частина
глобального інноваційного процесу, що є органічним компонентом процесів
суспільного й індивідуального відтворення, які активно проходять.
Очевидно, що на сучасному складному перехідному етапі української економіки
інвестиційний потенціал не може бути збережений, ефективно використовуватися і
відтворюватися, якщо не буде сформований ефективний господарський механізм
управління інвестиційним процесом, який би враховував регіональну специфіку.
Стан функціонування економічного механізму регіону зумовлює створення загальних
тенденцій економічного розвитку, що забезпечують формування фінансових,
організаційних та правових умов функціонування інвестиційного механізму.
Загальні тенденції показників економіки харківського регіону видно з таблиці
2.1.
Таблиця 2.1
Основні показники розвитку Харківського регіону*
1995
2000
2001
2002
Валова додана вартість (у фактичних цінах), млн. грн
2889
8271
10465
н/д
у розрахунку на 1 особу населення, грн
930
2799
3580
н/д
Основні засоби (у фактичних цінах на кінець року), млн.грн
717414
66358,1
71112,1
 н/д
Доходи населення, млн. грн.
1420,7
4740,1
9588,7
11152,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн
1381,5
256,3
820,1
-36,9
Продукція промисловості (у фактичних цінах), млн. грн.
2942,4
7951,7
10425
11568,7
Продукція сільського господарства (у порівняльних цінах 2000 р.), млн. грн
3612
3084,2
3767,8
3724,5
Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн.грн.
42149
1372,6
1954,8
2467,8
Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків, тис. м2
603,7
248,9
324,1
332,4
Роздрібний товаробіг (у фактичних цінах), млн. грн.
690,2
2031,3
2564,9
2909,3
Обсяг вироблених послуг (у фактичних цінах), млн.. грн
199,7
1582,3
2158,8
2190,1
Експорт товарів, млн.$
290,0
315,3
425,6
393,2
Експорт послуг, млн.$
16,2
24,6
33,4
35,5
Імпорт товарів, млн.$
189,4
450,5
474,8
556,4
Імпорт послуг, млн.$
3,6
5,1
9,2
14,2
Кількість постійного населення (на кінець року), тис. осіб
3068,1
2920,4
2895,88
2869,52
Природний приріст, скорочення (-) населення, тис. осіб
-26,4
-28,5
-26,3
-25,8
Кількість зайнятих у всіх сферах економічної діяльності, тис. осіб
1467,8
1341,4
1338,4
1356,7
Кількість зареєстрованих безробітних, тис. осіб
4,8
60,2
55,9
56,1
Рівень безробіття, відсотків
0,3
3,6
3,3
3,3
Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.
72
230
310
370
Доларовий еквівалент заробітної плати, $
50,8
43,2
57,8
69,5
*Розраховано автором за даними [175].
Аналізуючи таблицю, слід відзначити, що спостерігається загальна тенденція
стабілізації економічних показників та поступового пожвавлення економічних
процесів. Відбувається збільшення обсягів виробництва доданої вартості у
регіоні, зростають доходи населення, що складає об'єктивну основу формування
джерел інвестиційного зростання економіки. Як видно з таблиці, активізуються
процеси інвестування основного капіталу, що є передумовою формування загального
виробничого потенціалу.
Загальна тенденція основних соціально-економічних показників харківського
регіону свідчить, що сьогодні домінуючими є дві тенденції: по-перше, у окремих
галузях і напрямках економічного розвитку спостерігається пожвавлення
економічних процесів та зростання економічних показників, по-друге, досягнення
стійкого зростання у всіх секторах економічної системи регіону ще не можливе
без державного регулювання та підтримки, тобто політика державного регулювання
значною мірою зумовлює економічне зростання.
Таким чином, формування регіональної політики інвестування повинно враховувати
загальну активізацію економічних процесів та поступово еволюціонувати від
превалювання антикризових заходів інвестиційного розвитку у бік стратегії
стимулювання зростання.
Харківська область посідає гідне місце за рівнем розвитку серед провідних
регіонів України. Порівняльний аналіз обсягів інвестиційних вкладень по
регіонам подано у таблиці 2.2.
Як видно з таблиці, Харківський регіон постійно знаходиться у п’ятірці
регіонів-лідерів і є одним із центрів інвестиційного зростання в державі.
Проведені дослідження тенденцій інвестування останніх років дозволили
побудувати трендові моделі обсягів інвестицій у основний капітал за регіонами
України. Попередній аналіз динаміки цього показника за регіонами та в цілому по
Україні показав, що загальні обсяги інвестування за регіонами падали протягом
1995-1998-99 років, а в останні три роки спостерігається зростання обсягів
інвестицій за всіма без винятку регіонами. Аналітичним шляхом було визначено,
що таку динаміку найбільш вдало будуть описувати параболічні моделі, що й
підтвердилося пода