Вы здесь

Формування рухових якостей та технічної підготовленості школярів протягом безперервної футбольної підготовки

Автор: 
Шаленко Віктор Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U001842
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Методи й організація досліджень
2.1. Загальна характеристика методів досліджень
Для вирішення поставлених завдань використовувалися загальноприйняті методи
досліджень:
Методи теоретичного аналізу й узагальнення науково-методичної літератури.
Педагогічні методи дослідження й експерименту.
Медико-біологічні та лікарські методи досліджень.
Обчислювальні, статистичні та інші методи кількісного аналізу поданих даних.
2.1.1. Методи теоретичного аналізу й узагальнення науково-методичної літератури
Вивчалися й узагальнювалися літературні джерела як вітчизняних, так і
зарубіжних авторів з питань відбору [50, 85, 93, 184, 197] і тестування [114,
180, 181, 182, 201, 248] дітей для подальшого навчання в спеціалізованих
відділеннях ДЮСШ, СДЮШОР, спортивних училищах й інтернатах тощо.
Проаналізовано роботи із загальних питань теорії та методики фізичного
виховання і спорту [106, 152, 153], з розвитку фізичних якостей [44, 102],
навчання [132] і вдосконалення технічної підготовки футболістів [59, 61, 66,
160, 239, 261], моделювання різних сторін підготовки спортсменів [125, 130,
273].
Значний інтерес викликали праці, які мали відомості з анатомії [89, 178, 267],
фізіології [10, 72, 75, 112, 133, 207], біомеханіки [3, 78, 105, 129, 272],
психології [41], розвитку організму на різних етапах онтогенезу [7, 20].
Усього було вивчено 284 літературних джерел, із яких 35 іноземні публікації.
Аналітичний огляд літератури подано у 1 розділі роботи, в якому оцінено стан
теоретичної та експериментальної розробки проблеми тренування юних футболістів.
Виявлено і визначено основні напрямки з вивчаємої проблеми. На підставі
вивчених досліджень можемо говорити про відсутність наукових робіт з футболу,
які б розглядали цілісну систему формування рухових якостей та технічної
підготовленості упродовж безперервної футбольної підготовки школярів, що
дозволило нам визначити методологію власних досліджень.
2.1.2. Педагогічні методи дослідження й експерименту
При узагальненні практичної діяльності ми враховували різні точки зору
тренерів, що працюють з юними футболістами. Інтерв’ювання й опит проводилися
переважно у формі особистих бесід, а також за розробленими анкетами з метою
виявлення думки з ряду питань: а) фізичні якості, які необхідні футболісту для
успішного виступу під час змагань; б) засоби і методи, що використовуються для
розвитку окремих рухових якостей; в) виявлення різних сторін відбору; г)
планування тренувального процесу на етапі початкової підготовки; д) поєднання
занять фізичною культурою і футболом у навчальному процесі школярів тощо. Дані
опитування сприяли більш детальному вивченню та узагальненню питань, що
досліджувалися.
Збирання анкетних показників, а також бесіди з тренерами ДЮСШ та вчителями
фізичної культури середніх шкіл проводилися під час занять, а також змагань на
призи “Шкіряного м’яча” і першості міста Харкова серед ДЮСШ.
Анкетне опитування, співбесіди, консультації.
Проводилися з метою виявлення об’єктивної думки щодо значення швидкісно-силових
якостей для конкретної спеціалізації та вдосконалення рухової майстерності в
ігровій діяльності футболіста.
Ця процедура проводилася як серед гравців команд майстрів, так і серед
футболістів різних вікових і кваліфікаційних рівнів.
Усього проаналізовано понад 315 анкет і проведено понад 60 співбесід.
У співбесідах і консультаціях брали участь понад 50 тренерів. Обговорювалися
питання, які стосуються комплексної оцінки придатності дітей до занять
футболом, динаміки їх вікового розвитку, планування навчально-тренувальних
занять у річних циклах спортивної підготовки та питання щодо застосування
ефективних методик розвитку рухових якостей і вдосконалення ігрової
майстерності.
Педагогічні спостереження.
Під час роботи над дисертацією ми провели ряд педагогічних спостережень і
хронометрування тренувальних занять з юними спортсменами різного віку які,
спеціалізуються з футболу.
Форми спостереження, які проводилися, показані в додатках до нашої роботи.
Поза тим, на кожного футболіста складалася індивідуальна карта, в якій
фіксувалися основні параметри підготовленості.
Розроблено форму індивідуальних характеристик, в розділах яких методом
накопичення збираються тренером об’єктивні дані (педагогічний аналіз) щодо тих
сторін характеру юного спортсмена, які дають змогу визначити пряме або
опосередковане відношення до мотивації спортсмена.
Багаторічні висновки, накопичені тренером, дають можливість прогнозувати
поведінку спортсмена в команді й навіть окреслюють його перспективу що до
спортивних досягнень.
Показники швидкісно-силового спрямування, виявлені як у юних футболістів 11-14
років, так і у кваліфікованих гравців наведено у спеціальних таблицях. На нашу
думку, до них, по-перше, слід включити такі: єдиноборства за м’яч; ривки (з
метою звільнення від опіки суперника) для отримання передачі; передачі м’яча
партнеру для розвитку командної атаки; гольові передачі та завершальні аспекти
атаки воріт суперника. Точність виконання передач м’яча на певну відстань дає
уяву про так зване деференціювання м’язових зусиль притаманних футболістові,
рівнозначних рівню його спортивної майстерності.
Спеціальні педагогічні випробування.
Педагогічне тестування проводилося з урахуванням відомих положень, викладених у
працях М.А. Годіка [55], В.А. Запорожанова [92], В.М. Зациорського [95], В.Н.
Платонова [154]. Відбір тестів і контрольних вправ для дослідження рухової
підготовленості юних футболістів проводився з урахуванням відомостей про
факторну й кореляційну залежність тестів та їх надійність [29, 50, 80, 113].
Для вирішення завдань, поставлених у роботі, ми обрали тести, які р