Вы здесь

Розвиток довгострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств

Автор: 
Олійник Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002024
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТАН ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Довгострокові вкладення банків у кредитування сільськогос-подарських
підприємств
Визначення обсягів довгострокових вкладень банків у кредитування
сільськогосподарських підприємств, тенденції їх зміни, а також з’ясування
факторів, які обумовили ці зміни, дає змогу більш ґрунтовно окреслити
перспективи розвитку цього процесу. Цікавим представляється також аналіз
вкладень банків у довгострокове кредитування сільськогосподарських підприємств
на фоні динаміки довгострокових кредитних вкладень банків у цілому в економіку
України.
Облік довгострокових кредитних вкладень комерційних банків за галузями до 1996
р. в Україні не вівся. Але достовірно можливо припустити, що тенденції зміни
обсягів довгострокового кредитування у цілому в економіку України відповідали
тенденціям зміни обсягів у сільське господарство.
Так, довгострокові кредитні вкладення банків України в економіку на початку
90-х років, як свідчать дані табл. 2.1, займали незначну питому вагу в
загальній сукупності кредитів (у 1992 р. – 3,7%, 1993 р. – 2,7%), що було
обумовлено надвисокими темпами інфляції. У 1992 – 1993 рр. темп інфляції
становив відповідно 2000 і 10 160% [18, с.48]. Вочевидь, за умови такого
значного знецінення грошей та процентних ставок, набагато нижчих за рівень
інфляції (середньозважена процентна ставка у 1992 р. становила 76,0%, а 1993 р.
– 221,1%), банкам було недоцільно здійснювати довгострокові кредитні
вкладення.
1994 р. темп інфляції знизився до 400 % за рік, що забезпечило зростання частки
довгострокових кредитів у загальній сукупності кредитів – до 11,3 %. Подальше
зниження інфляції протягом 1995 – 1996 рр. не забезпечило зростання частки
довгострокових кредитів (за цей період частка довгострокових кредитів становила
відповідно 10,6 і 11,1 %). Це сталося внаслідок хоча спадаючих, але ще високих
темпів інфляції (у 1995 р. – 180%, 1996 р. – 39,7%), а також непевності у
майбутньому.
Таблиця 2.1
Кредити, надані банками в економіку України*
(заборгованість на кінець періоду, млн грн)
Рік
Усього кредитів
У тому числі довгостро-кові кредити
З них
Питома вага довгостро-кових кредитів у загальному обсязі кредитів, %
Довгостро-кові кредити в інвести-ційну діяльність
Питома вага довгостроко-вих кредитів в інвестиційну діяльність в їх загальному
обсязі, %
у націо-нальній валюті
в інозем-ній валюті
1991
1,0
0,1
0,1
12,0
1992
27,0
1,0
1,0
3,7
1993
406,0
11,0
11,0
2,7
1994
1558,0
176,0
176,0
11,3
1995
4078,0
434,0
365,0
69,0
10,6
1996
5452,0
607,0
449,0
158,0
11,1
1997
7295,0
773,0
513,0
260,0
10,6
1998
8873,0
1633,0
679,0
954,0
18,4
691,0
42,3
1999
11787,0
2645,0
1002,0
1643,0
22,4
795,0
30,1
2000
19574,0
3514,0
1665,0
1848,0
18,0
888,0
25,3
2001
28373,0
6156,0
2811,0
3344,0
21,7
1096,0
17,8
2002
42035,0
11849,0
5774,0
6076,0
28,2
1995,0
16,8
2003
67835,0
30553,0
14826,0
15727,0
45,0
3973,0
13,0
*Складено за даними [19, с. 86,98].
1997 р. економічна ситуація характеризувалася як нормальна – рівень інфляції
становив 10,0 % на рік, рівень девальвації – 0,8%. Проте значного зростання
довгострокових кредитних вкладень в економіку України не відбулося (усього на
27,3%), а в сільське господарство навіть зменшилося на 16,7% (табл. 2.2).
Економічна стабілізація в 1997 р. не призвела і до значного зростання
загального обсягу кредитів (темп приросту кредитів становив 33,8%, практично як
у 1996 р. – 33,7%). Незначна активність комерційних банків на кредитному ринку
була обумовлена значною привабливістю на той час ринку державних цінних
паперів. Саме у 1997 р. за всю історію України було проведено найбільше
аукціонів по розміщенню ОВДП (591) та залучено найбільше коштів до бюджету –
8321,8 млн грн.
Таблиця 2.2
Кредити, надані банками в сільське господарство*
(заборгованість на кінець періоду, млн грн)
Рік
Усього кредитів
В тому числі довгостро-кові кредити
У процен-тах до поперед-нього року
Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитів, %
Довгостроко-ві кредити в національній валюті
Питома вага довгострокових кредитів в національній валюті у загальному обсязі
довгострокових кредитів, %
Довгострокові кредити в іноземній валюті
Питома вага довгострокових кредитів в іноземній валюті у загальному обсязі
довгострокових кредитів, %
1996
157,0
18,0
11,5
18,0
100,0
1997
258,0
15,0
83,3
5,8
15,0
100,0
1998
329,0
93,0
620,0
28,3
31,0
33,3
62,0
66,7
1999
390,0
162,0
174,2
41,5
43,0
26,5
119,0
73,5
2000
793,0
190,0
117,3
24,0
58,0
30,5
132,0
69,5
2001
1732,0
266,0
140,0
15,4
114,0
42,9
152,0
57,1
2002**
2644,0
590,0
221,8
22,3
349,0
59,2
241,0
40,8
2003
4561,0
2065,0
350,0
45,3
1540,0
74,6
525,0
25,4
*Складено за [17, с. 93-94, 18, с.89, 97, 19, с.99-100].
**З 2002 р. облік кредитів, у т.ч. довгострокових, ведеться за видами
економічної діяльності (разом представлено сільське господарство, мисливство та
лісове господарство).
Відсутність активності банків на кредитному ринку в 1997 р. пов’язують також із
грошово-кредитною політикою [14, с. 16-23], яка проводилася на той час.
Зокрема, за “рекомендаціями” західних експертів в Україні проводилася жорстка
монетарна політика, яка передбачала припинення використання грошової емісії як
джерела наповнення бюджету. Внаслідок цього відбулося скорочення державних
видатків, що призвело до зниження купівельної спроможності населення і
забезпечило стагнацію виробництва споживчих товарів. До того ж фінансування з
бюджету було забезпечено за ра