Вы здесь

Морфологія тонкої кишки при дії пестициду 2,4-Д амінної солі (дихлорфенооксиоцтової кислоти) та кадмію (експериментальне дослідження)

Автор: 
Грищук Марія Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002502
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика моделей експерименту та використаних у досліді тварин
Для розв’язання поставлених завдань використали системний морфологічний підхід
для оцінки структурних змін у тонкій кишці при дії ксенобіотиків кадмію та
пестициду 2,4-Д амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти).
У дослідженні використано 96 білих статевозрілих рандомбредних щурів-самців
масою 180-200 г. Тривалість експерименту від 1 до 45 діб.
Результати дослідження оцінювали за показниками мікроскопічних
(гематоксилін-еозин, галоціанін-хромові галуни (квасці),
електронно-мікроскопічного та морфометричного методів.
Характеристика тварин і методів вивчення стінки тонкої кишки в кожного з них
вказані у відповідних розділах власних досліджень. Дані про тварин, які
використовувались у певних серіях експерименту наведені в табл.2.1. Тварини
були поділені на чотири групи, по 24 тварини в кожній групі зокрема.
У першій групі тварин щурам вводили внутрішньошлунково пестицид 2,4-Д. Це був
комерційний препарат 2,4-Д 700, в.р. Реєстраційне посвідчення: серія Б №00213.
Виготовляється підприємством “Агробізнес-пром” за адресою 01001, Київ,
вул.Коствольна, 13. Являє собою ефективний гербіцид проти багатьох видів
широколистяних бурянів у посівах зернових колосових та кукурудзи на основі
2,4-Д диметиламінної солі, концентрація якої становить 82,5%. Ефективний при
одноразовому застосуванні, не залежить
Таблиця 2.1
Кількість тварин, характер і тривалість експерименту
Групи
Кількість тварин
№№
тварин
Характер експерименту
Тривалість експерименту – кількість тварин
24
1-24
Введення пестициду 2,4-Д
3 доби –4 тварини
7 діб – 4 тварини
14 діб – 4 тварини
Після останнього введення:
1 тиж– 4 тварини
2 тиж – 4 тварини
1 міс – 4 тварини
ІІ
24
25-48
Введення хлориду
кадмію
3 доби –4 тварини
7 діб – 4 тварини
14 діб – 4 тварини
Після останнього введення:
1 тиж – 4 тварини
2 тиж – 4 тварини
1 міс – 4 тварини
ІІІ
24
49-72
Введення суміші пестициду 2,4-Д і хлориду кадмію
3 доби –4 тварини
7 діб – 4 тварини
14 діб – 4 тварини
Після останнього введення:
1 тиж – 4 тварини
2 тиж – 4 тварини
1 міс – 4 тварини
IV
24
73-96
Контроль
3 доби –4 тварини
7 діб – 4 тварини
14 діб – 4 тварини
Після останнього введення:
1 тиж – 4 тварини
2 тиж – 4 тварини
1 міс – 4 тварини
від вологості грунту. Обробку посівів починають із кущення культури до виходу в
трубку, що в середньому господарстві з посівними площами приблизно 600 га
становить 14 діб. Гектарна норма визначається в межах 0,8-1,0 л/га.
Тваринам першої групи водний розчин пестициду вводили внутрішньошлунково з
допомогою металічного зонда через день протягом 14 діб.
Розрахунки дози введення проводили таким чином: DL50 для 2,4-Д становить 1200
мг/кг маси тіла, відповідно 1/10 DL50 – 120 мг/кг. Якщо вважати, що згідно
технічної (хімічної) характеристики препарату в одному л міститься 825 мг
діючої речовини, то 18 мг цієї речовини міститься в 0,02 мл комерційного
розчину.
Для приготування материнського розчину пестициду 2,4-Д 1 мл комерційного
розчину змішували з 10 мл дистильованої води. Взявши 0,2 мл цього розчину,
отримували розчин із загальним вмістом пестициду в дозі 1/10 DL50.
Цю дозу ми вводили, поділивши на 7 введень через день протягом 14 діб
експерименту, попередньо розчинивши її в дистильованій воді.
Тваринам другої групи вводили водний розчин хлориду кадмію (біла порошкоподібна
речовина), DL50 якої становить 120000 мкг/кг маси тіла, а 1/10 DL50 – 12000
мкг/кг. Подібно до пестициду 2,4-Д. розраховували кількість хлориду кадмію для
одноразового введення і вводили внутрішньошлунково протягом 14 діб через день.
Тварини третьої групи отримували суміш пестициду 2,4-Д і хлориду кадмію у
вищезазначених дозах, що становить 1/10 DL50 для кожної речовини.
Контрольній групі тварин вводили інтрагастрально зондом дистильовану воду 7
разів через день протягом 14 діб.
Тварини утримувались в умовах віварію. Їх годування проводилось згідно з
нормами інституту годування АМН України, передбачених для даного виду тварин.
Утримання та маніпуляції з тваринами проводились у відповідності до положень
“Загальних етичних принципів експериментів на тваринах”, ухвалених Першим
Національним конгресом з біоетики (Київ,2001р.) та вимог до Додатку 4 до
“Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин”,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України №755 від 12 серпня
1977 р. “Про заходи щодо подальшого удосконалення організаційних форм роботи з
використаннями експериментальних тварин”.
Тварини дослідних і контрольної групи утримувались в ідентичних умовах і
матеріал, взятий від них для дослідження, оброблявся паралельно.
2.2. Морфологічні світлооптичні дослідження
В усіх серіях дослідів тварини виводились з експерименту на 3, 7, 14 та на 7,14
і 28 добу після останнього введення токсикантів. У визначений термін тварин
забивали передозуванням ефірного наркозу і забирали середній відділ тонкої
кишки.
Частину матеріалу для гістологічних досліджень фіксували в 10% розчині
нейтрального формаліну, зневоднювали в розчинах етанолу в наростаючій
концентрації, просвітлювали в ксилолі і шматочки заливали в парафін.
Гістологічні зрізи стінки тонкої кишки товщиною 5-7 мкм, зроблені з парафінових
блоків, забарвлювали гематоксиліном і еозином. Мікропрепарати підлягали
якісному і кількісному (морфометричному) аналізу.
Відповідно до основних функцій кишки ми звернули увагу на морфологічні
структури, які їх забезпечують, а саме: 1) завершення травлення їжі, яка
потра