Вы здесь

Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг

Автор: 
Штейн Ольга Іллівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U002571
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
2.1. Аналіз ринку банківських послуг
У відповідності до Указу Президента України “ Про заходи щодо зміцнення
банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних
перетворень”[86] розроблена Комплексна програма розвитку банківської системи на
2001 – 2003 рр.
Комплексною програмою визначено стратегічні цілі подальшої розбудови
вітчизняної банківської системи і відповідні механізми та інструменти,
спроможні забезпечити фінансові потреби економічного зростання країни.
Концептуальними підходами до подальшого розвитку банківського сектора є такі
напрями:
- зростання рівня концентрації банківського капіталу;
- стимулювання припливу іноземного капіталу;
- створення умов для збільшення обсягів кредитування реального сектора
економіки;
- організація та забезпечення ефективної діяльності Українського банку
реконструкції та розвитку, універсальних та спеціалізованих банків;
- зміцнення ресурсної бази комерційних банків;
- розвиток конкуренції на ринку банківських послуг;
- удосконалення системи нагляду за діяльністю банків;
- врегулювання в установленому порядку процедури банкрутства банків;
- завершення гармонізації норм бухобліку та звітності за міжнародними
стандартами та рекомендаціями Євро-союзу;
- удосконалення порядку реалізації заставленого майна з метою захисту інтересів
кредиторів;
- стимулювання зростання обсягів грошових вкладів населення та розширення
гарантій збереження таких вкладів;
- удосконалення банківського законодавства тощо.
Реалізація програми сприятиме створенню належних організаційних, правових та
методичних умов для успішного виконання банківською системою завдань, які
стоять перед нею на сучасному етапі розвитку. Серед них: зміцнення національних
грошей; орієнтація банків на потреби економіки шляхом нарощування обсягів
кредитування та банківських інвестицій у розвиток вітчизняної економіки;
зміцнення надійності банків; можливість виходу з локальних криз із найменшими
втратами, запобігання системним банківським кризам; посилення довіри до
комерційних банків; очищення кредитних портфелів банків від безнадійних боргів,
а банківської системи – від слабких неплатоспроможних банків, не здатних
своєчасно виконувати доручення своїх клієнтів.
За станом на 1 січня 2004 року в Державному реєстрі банків зареє­стровано 179
банків, що на 3 менше, ніж на 01.01.2003 р. Протягом 2003 року до Державного
реєстру занесено 5 нових банків та ви­ключено 8 банків: 7 банків - унаслідок їх
ліквідації, 1 банк - унас­лідок його реорганізації.
На кінець 2003 року в Україні діяло 19 банків (на початок року - 20 одиниць),
створених за участю іноземного капіталу, у тому чис­лі 7 банків - зі
100-відсотковим іноземним капіталом. За цей період зменшився і відсоток участі
іноземного капіталу в банківському секторі України з 13.7 до 11.3%.
На кінець 2003 року банківські ліцензії та дозволи на здійснення банківських
операцій мали 157 банків, у тому числі ліцензію Націо­нального банку України на
здійснення валютних операцій - 156 банків. Протягом 2003 року зупинено дію
ліцензії на здійснення окремих банківських операцій у 55 банків, у тому числі у
5 - на здійснення валютних операцій: На стадії ліквідації за станом на
01.01.2004 р. перебувало 20 банків, з яких 12 - ліквідуються за рі­шенням
Національного банку України, 8 - за рішенням господар­ських судів.
У 2003 році порівняно з попереднім роком капітал діючих банків зріс на 2.9
млрд. грн., або на 29.1% (торік - на 27.1%), і на кінець грудня становив 12.9
млрд. грн. Обсяг статутного капіталу діючих банків за цей період зріс на 2.1
млрд. грн. до 8.1 млрд. грн. При цьому структура банків за обсягом статутного
капіталу дещо змі­нилася, головним чином під впливом динаміки кількості
найбіль­ших та малих банків. Кількість банків зі статутним капіталом по­над 20
млн. євро зросла на 3 одиниці й становила 10 банків. Група банків зі статутним
капіталом від 5 до 20 млн. євро з початку року не змінилась і складалася з 53
банків. Кількість банків зі статутним капіталом від 0 до 5 млн. євро зменшилася
на 3 банки до 94 оди­ниць.
Протягом 2003 року спостерігалася тенденція до зростання серед­нього розміру
статутного капіталу на один банк, який за станом на 01.01.2004 р. дорівнював
51.7 млн. грн., що на 13.5 млн. грн., або на 35.3%, більше, ніж на початок 2003
року.
У 2003 році порівняно з попереднім роком прибуток банків зріс на 144 млн. грн.,
або на 21.1 %, і становив 827 млн. грн. (торік - 683 млн. грн.).
У 2003 році банками одержано доходів на суму 13.9 млрд. грн., що на 3.5 млрд.
грн., або на 33.7%, більше, ніж у 2002 році. Головною стат­тею доходів
залишалися процентні доходи, обсяги яких за рік зросли на 38.5%, а їх частка в
загальному обсязі доходів становила 67.9%. Більшу частину процентних доходів
(79.7%) отримано за кредитами, наданими суб'єктам господарювання. Витрати
банків на зазначені ці­лі зросли порівняно з 2002 роком на 30.2%. Значно вищими
темпами (2.7 раза) зростали процентні доходи банків за кредитами фізичним
особам. Комісійні доходи банків у 2003 році порівняно з минулим ро­ком зросли
на 865 млн. грн., або на 33.3%, і становили 3.5 млрд. грн.
Витрати банків України у 2003 році становили 13 млрд. грн., що на 3.3 млрд.
грн., або на 34%, більше, ніж у попередньому році.
Процентні витрати банків за 2003 рік порівняно з 2002 роком зрос­ли на 36.1%.
Нарощування ресурсної бази шляхом активного залу­чення коштів населення
зумовило високі (138.1.%) темпи зростання процентних витрат за цими коштами. У
2003 році банки витратили на виплату процентів за депозитами фізичних