Вы здесь

Фінансовий механізм прямої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Автор: 
Папуніцька Наталія Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002599
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СУЧАСНИЙ СТАН ПРЯМОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ
2.1. Напрями та обсяги прямої бюджетної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників
Державні фінанси у будь-якій економіці відіграють ключову роль. Їх стан та
динаміка здійснюють великий вплив на всі елементи фінансової системи, а, отже,
й на економіку країни.
За своєю сутністю державні фінанси виражають економічні відносини з приводу
розподілу та використання валового внутрішнього продукту і його складових
частин. До складу державних фінансів включають бюджети різних рівнів,
позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси державних підприємств.
Враховуючи обмеженість державних бюджетних коштів, передбачається
сконцентрувати їх на кількох головних напрямках державної підтримки.
У рамках фінансової підтримки 2001 року вийшов Закон України “Про стимулювання
розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років”, який визначає
основні засади державної політики на зазначений період реформування сільського
господарства як пріоритетної галузі народного господарства, а саме:
ціноутворення та підтримка доходів; податкова і бюджетна політика, кредитне
забезпечення та страхування ризиків сільськогосподарського виробництва [9].
Стосовно бюджетної підтримки у законі передбачається здійснення врегулювання
доходів сільськогосподарських товаровиробників через систему державних дотацій
та субсидій, а також визначений обсяг фінансування розвитку сільського
господарства на рівні 5% видатків бюджету. Проте, передбачений обсяг не
дотримувався впродовж 2001-2004 років, про що свідчать дані табл. 2.1.
Закладання 5-ти відсоткового рівня питомої ваги видатків на сільське
господарство планується лише у державному бюджеті 2005 року.
Таблиця 2.1
Динаміка видатків державного бюджету впродовж 2001-2005 років
Показники
2001 рік
2002 рік
2003 рік
2004 рік
2005 рік
Видатки державного бюджету – всього, млн. грн.:
у тому числі на сільське господарство
555280,0
1137,0
2,05
60318,9
1377,6
2,28
52055,8
1769,1
3,40
64192,2
2903,8
4,52
95503,3
4886,1
5,10
Складено за даними Закону України «Про Державний бюджет на 2001 рік», «…на 2002
рік», «… на 2003 рік», «… на 2004 рік», «… на 2005 рік».
Статті видатків державного бюджету України на фінансування сільського
господарства формує безпосередньо Міністерство аграрної політики України,
виходячи із загальних обсягів бюджетних асигнувань на галузь [10].
У рамках державної фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів
фінансуються такі видатки на:
1) сільськогосподарське виробництво, у тому числі на:
? селекцію у рослинництві;
? селекцію у тваринництві;
? заходи боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин;
? виробництво продукції тваринництва й рослинництва;
? закладання і догляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками;
? розвиток хмелярства;
? підтримку селянських (фермерських) господарств;
? підтримку через механізм здешевлення кредитів;
? погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції
державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;
? підтримку підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах;
? часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва;
? створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння;
2) поліпшення земельних ресурсів, у тому числі на:
? докорінне поліпшення земель;
? агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення;
3) закупівлю сільськогосподарської продукції та техніки;
4) дослідження і практичні роботи в галузі сільського господарства, у тому
числі на:
? прикладні розробки у сфері розвитку сільського господарського виробницт­ва;
? розробку найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку
сільськогос­подарського виробництва;
? наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації
сільськогосподарсь­кої продукції;
? розробку зразків техніки для сільського господарства;
? проведення державних виставкових заходів;
? дослідження і експериментальні розробки;
? державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових
програм у сфері сільського господарства;
5) діяльність обслуговуючих сільське господарство і переробних підприємств та
інших установ, у тому числі на:
? фінансування соціальної сфери села (оздоровлення та відпочинок дітей,
під­готовка кадрів, розвиток комунального господарства);
? підтримку розвитку підприємств молочної переробки;
? забезпечення діяльності Аграрного фонду та аграрного ринку.
Із видатків на розвиток сільського господарства за рахунок державного бюд­жету
надзвичайно важливими є державні цільові програми (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Структура фінансування державних цільових програм, передбачених для
підтримки сільського господарства України впродовж 2001-2005 років
За даними 2001-2004 років бюджетом передбачено фінансування за такими основними
на­прямами: "Зерно України 2001-2004" (442450 тис. грн.), комплексна програма
роз­витку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та
осушених угідь (429235,2 тис. грн.), програма стабілізації та розвитку
тваринництва і птахів­ництва (295136,9 тис. грн.), здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
довгострокових і короткостроко­вих кредитів (220000 тис. грн.) [5].
Здійснення державної програми селекції в рослинництві дає змогу щорічно
впроваджувати у виробництво близько 400 нових сортів і гібридів
сільськогоспо­дарських культур, новітні технології їх вирощування,