Вы здесь

Інтервальне моделювання економічних збитків, наслідків негативного впливу господарської діяльності підприємств на здоров'я населення

Автор: 
Барткова Людмила Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003468
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕРВАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ НЕГАТИВНИМ ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗДОРОВ'Ю НАСЕЛЕННЯ З ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ
2.1. Загальні аспекти методології

Економіко-математичне моделювання гарантованих інтервалів економічних збитків, викликаних негативним впливом господарської діяльності підприємств на здоров'я населення, що проживає поблизу СЗЗ, відбувається під час проведення екологічної експертизи проектів ГДВ - виду науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, яка проводиться з метою аналізу передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, та з метою відповідності їх діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки в Україні [105, 106, 107]. Суб'єктом вивчення негативного впливу господарської діяльності підприємств на здоров'я населення, що проживає поблизу СЗЗ підприєсмтва є відділення екологічної медицини при санітарно-епідеміологічній станції [231]. Згідно "Положення про відділення екологічної медицини", його завданнями є дійснення попереднього нагляду при відведенні земельних ділянок під будівництво промислових підприємств та інших установ, при прийомці в експлуатацію, при зміні технології або при перепрофілізації; облік підприємств та інших джерел, що забруднюють довкілля; здійснення поточного нагляду за промисловими підприємствами, що забруднюють довкілля; участь в розробці заходів по попередженню та ліквідації забруднення довкілля; контроль за дотриманням екологічних нормативів на межі СЗЗ, дотримання встановлених розмірів СЗЗ; контроль за виконанням заходів по охороні навколишнього природного середовища, вивчення ефективності цих заходів; екологічна експертиза проектів ГДВ підприємств; вивчення впливу навколишнього природного середовища на здоров'я населення.
З метою оцінки економічних збитків, завданих негативним впливом господарської діяльності підприємтсв здоров'ю населення, при проведенні екологічної експертизи відділення екологічної медицини здійснює районування території промислового міста. В результаті отримуємо ряд соціо-еколоічних зон з характерними соціально-економічними та екологічними ознаками [71].
Розроблені методи регулювання негативного впливу господарської діяльності на довкілля базуються на екологічних нормативах і не враховують соціально-економічні умови життєдіяльності населення. Тому, як правило, економічні збитки, завдані здоров'ю населення є суттєво заниженими ябо завищеними. Разом з тим розроблені підходи не дають можливості отримати гарантовані інтервали можливих збитків. Розрахунок економічних збитків ускладнюється наявністю великої кількості як екологічних, так і соціально-економічних факторів. Тому виникає потреба в агрегування характеристик середовища життєдіяльності людини.
Введемо основні поняття методології інтервального оцінювання збитків, завданих негативним впливом господарської діяльності підприємств здоров'ю населення з врахуванням соціально-економічних факторів.
Під інтевальним моделюванням гарантованих економічних збитків будемо розуміти сукупність залежностей заданого виду між гарантованими інтервалами економічних збитків та агрегованими характеристиками середовища.
Гарантованим інтевалом економічних збитків є інтервал, який включає всі можливі значення економічних збитків за умов можливих значень агрегованих характеристик середовища.
Під агрегованою характеристикою середовища розумітимемо характеристику, яка включатиме в себе дію всіх соціально-економічних або екологічних факторів, що в значній мірі впливають на економічні збитки.
З врахуванням вище викладеного регулювання негативного впливу господарської діяльності підприємств на здоров'я населення, що проживає поблизу СЗЗ, можна представити за допомогою таких етапів [19]:
1. Аналіз проекту ГДВ підприємства.
2. Розрахунок СЗЗ підприємства.
3. У випадку, якщо в СЗЗ підприємства потрапляє житлова забудова, відхилення проекту ГДВ на доопрацювання. При цьому рекомендується розробити ряд заходів, спрямованих на стабілізацію екологічного балансу.
4. У випадку, коли в СЗЗ підприємства не потрапляє житлова забудова а також ряд будівель, встановлений законодавством (лікарні, дитячі садки):
4.1. Розрахунок гарантованих інтервалів економічниз збитків, завданих негативним впливом господарської діяльності підприємства здоров'ю населення, що проживає поблизу СЗЗ.
4.2. Агрегування соціально-економічних та екологічних характеристик середовища життєдіяльності населення соціо-екологічної зони.
4.3. Побудова моделі зв'язку між агрегованими екологічними, соціально-економічними факторами та гарантованимим інтервалами можливих значень економічних збитків, викликаними зміною стану здоров'я населення соціо-екологічної зони.
4.4. Розрахунок можливих екологічних та соціально-економічних наслідків діяльності підприємства.
4.5. Прогноз гарантованих інтервальних оцінок економічних збитків.
5. Розрахунок приросту економічних збитків. Якщо гарантовані інтервали збитків не зростуть, проект ГДВ підприємства затверджується, інакше підприємству необхідно провести ряд заходів соціально-економічного характеру з метою стабілізації соціо-екологічного балансу.
Блок-схема процесу регулювання негативного впливу господарської діяльності підприємств здоров'я населення, що проживає поблизу СЗЗ, представлена на рис. 2.1.
Розглянемо детальніше кожний із етапів процесу регулювання.
При аналізі проекту ГДВ підприємства (блок 2) розглядаються такі питання, як повнота характеристики підприємства як джерела забруднення довкілля (опис технологі