Вы здесь

Закономірності зміни серця щурів при дії НВЧ-випромінювання в нормі і при коарктації аорти.

Автор: 
Кошарний Володимир Віталійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003622
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріал дослідження
Матеріалом для морфолого-експериментального вивчення впливу НВЧ-випромінювання на серці послужили 80 білих статево зрілих щурів лінії Вістар, приблизно 4-6 місячного віку, масою 180-250 гр. Дослідження виконувались на самцях, у котрих гіпертрофія міокарда при перевантаженні лівого шлуночка з'являється раніше у порівнянні з самками [114,133].
Тварини утримувались в звичайних умовах віварію в стандартній клітці, за якими проводили систематичний нагляд. Експериментальні дослідження здійснені згідно з "Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідницьких та інших наукових потреб" Страсбург, 18.03.86. По закінченні терміну досліду тварин декапітували згідно з "Методичними рекомендаціями по виведенню тварин з експерименту" (1985).
Експериментальні тварини були розділені на п`ять груп (табл.2.1).
Першу групу (I) складали тварини, яким не створювалася модель коарктації аорти і які не одержували сеансів НВЧ опромінювання. Друга група (II) тварини, яким не створювалася модель коарктації аорти, але вони одержували сеанси НВЧ-опромінювання. Третій (III) і четвертій (IV) групі проводилося моделювання перевантаження лівого шлуночка шляхом коарктації аорти. П`ята група (V) щури, яким проведено контрольну лапаратомію без створення моделі коарктації аорти і яким не проводилось НВЧ-опромінення.

Таблиця 2.1
Розподілення щурів на групи
Групи
ДобаБез коарктації аортиКоарктація аорти
Разом щурів
IIIIIIIVV105101010540305101010540Усього102020201080
При цьому третя група не одержувала сеансів НВЧ опромінювання, а четверта одержували сеанси НВЧ опромінювання.
2.2. Методи дослідження
Для виконання поставлених задач дослідження був використаний комплекс методів, що включали експериментальні, морфологічні, морфометрічні, полум'яну фотометрію, а також варіаційно-статистичну обробку результатів дослідження.

2.2.1. Експериментальні методи
А). Моделювання перевантаження лівого шлуночка досягалось шляхом коарктації аорти, яку створювали операцією по перев'язці черевної частини аорти (пат. №6234 МПК 7А61В17/00 Спосіб моделювання коарктації аорти / В.О.Козлов, В.В.Кошарний, М.Ю. Жаріков, С.В.Козлов (Україна). - № 20041210951 ; заявл.30.12.04; опубл.15.04.05, бюл. № 4). Тварин фіксували в спеціально обладнаному верстаті в положенні на спині. Під загальним ефірним наркозом в асептичних умовах у щурів оброблялася передня черевна стінка, пошарово розкривалася. Гемостаз проводився під час операції. На препаровану передню поверхню черевної аорти накладався зонд вище відходження ниркових артерій визначеного діаметра і за допомогою голки Дешана аорта перев'язувалася на величину діаметра зонда. Зонд витягався і діаметр просвіту відповідав діаметру зонда. Протягом експерименту тварини знаходилися в стандартних умовах віварію. Щури виводилися з експерименту на 10 і 30 добу методом декапітації під ефірним наркозом [50,99]. Відразу ж після декапітації серце витягали з грудної порожнини і фіксували в 10% розчині формаліну і рідини Буена. Гістологічні зрізи серця зафарбовували гематоксилин-еозином і за Маллорі-Слінченко.

Б). Озвучування НВЧ-випромінювання
Опромінення проводили апаратом "Рамед-експерт 02" (рис.2.1) з частотою 42,3 Ггц, експозицією 30 хв. щодня на ділянку епігастрія з першого дня після моделювання коарктації аорти протягом 10 діб.

Рис. 2.1 Електромагнітний генератор хвиль НВЧ "Рамед-експерт 02".

Озвучування проводили в камерах Когана (рис.2.2), які модифікували під рупор НВЧ апарата шляхом виготовлення отвору в нижній частині камери. Щури поміщались в камери, фіксувались в них і знизу на ділянку епігастрія підводився рупор НВЧ- апарату.

Рис. 2.2 Камера Когана.
Використання цієї камери дозволило стандартизувати умови проведення експерименту завдяки затвору, що знаходиться на задній частині камери, яка дозволяє фіксувати щурів незалежно від розміру тварини. При перебуванні в цій камері щура експеримент починався з моменту заспокоєння тварини.
2.2.2. Морфологічні методи
А). Препарування серця експериментальних тварин проведено з метою виділення серця з грудної порожнини,а також для вивчення форми цілого серця.
Б). Виготовлення серійних зрізів серця для кількістної оцінки товщини стінки серця і міжшлуночкової перетинки проводилось шляхом перетину в поперечній площі. Перший зріз проводили на рівні клапанів аорти та легеневого стовбура. Подальші зрізи проводились через однакову відстань в кількості двох (рис. 2.3). Такі поперечні зрізи дали можливість вивчати регіональні особливості серцевої стінки не тільки за довжиною, але й за відділами (А- верхня третина, В- середня третина, С- нижня третина). Окрім того ці зрізи дозволили визначити площу стінки серця, порожнини серця на окремих ділянках і різних рівнях, що в свою чергу дозволило провести аналіз зміни цих параметрів при експериментально викликаній гіпертрофії міокарда і дії НВЧ- випромінювання.

Рис.2.3. Схема виготовлення серійних зрізів
В) Гістологічні методи.
Матеріал дослідження у вигляді шматочків серцевої стінки різних відділів серця розміром до 1см3 фіксували у формаліні. Проводка здійснювалась за стандартною схемою. Матеріал зневоднювали у спиртах із зростаючою концентрацією, спирт вилучали за допомогою ксилолу, потім заливали зрізи у парафін. На мікротомі виготовляли зрізи товщиною 5-7 мкм., що проходили через стінку правого і лівого шлуночків, і перетинку. Мікроморфометричні дослідження гістологічних зрізів міокарда проводили за допомогою окулярметрометру і окулярної вимірювальної сітки мікроскопу .
Для вивчення структурних компонентів стінки серця, виявлення сполучно - тканинних і м'язових елементів проводилося фарбування гістологічних зрізів гематоксилин-еозином