Вы здесь

Управління інфраструктурою інноваційного підприємництва

Автор: 
Галюк Ірина Богданівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U003683
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

2.1. Формування механізму управління розвитком інфраструктури інноваційного підприємництва
З результатів аналізу особливостей формування зарубіжних та вітчизняних інноваційних структур, проведеного в розділі 1 п.1.2.,1.3 визначено, що на сьогоднішній день розвиток інфраструктури інноваційного підприємництва в Україні є недостатній, основною причиною чого є відсутність системного управління ним. За результатами дослідження специфіки діяльності вітчизняних технопарків, проведеного Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.. Г.Доброва, на основі анкетного опитування керівників 7 технопарків основними причинами, що стримують розвиток цих структур названо дефіцит фінансів, недосконалість державної політики, а також нестача ідей і якісних розробок. Серед інших недоліків функціонування технопарків визначено відсутність суміжної інфраструктури, яка забезпечує стиковку інвесторів вчених та потенційних замовників, недосконалість законодавства та нестачу компетентного менеджменту [111]. Результати даного дослідження ще раз доводять необхідність формування ефективного механізму управління розвитком інфраструктури інноваційного підприємництва, в межах якого забезпечується правове, економічне, організаційне регулювання діяльності структур інноваційного бізнесу та формування системи взаємозв'язків між ними та представниками зовнішнього середовища.
В межах загальних функцій (економічної та соціальної), які покликане виконувати інноваційне підприємництво, напрямки вирішуваних проблем мають свої особливості, що зумовлено галузевою та регіональною специфікою управління інноваційними структурами. Результати роботи інноваційних структур повинні забезпечувати досягнення технічного, економічного та соціального ефектів. Досягнення ефективності роботи інноваційних структур забезпечується методами прямого та опосередкованого державного регулювання. Таким чином, фактори розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва можна класифікувати наступним чином (табл. 2.1):
Таблиця 2.1
Класифікація факторів розвитку інфраструктури інноваційного підприємництва []
Ознака класифікації Різновид факторівЗ природою виникнення- об'єктивні
- суб'єктивніЗа походженням- первинні - екзогенні
- вторинні - ендогенніЗа характером- прямі - екстенсивні
- опосередковані - інтенсивніЗа рівнем - макро-
- мезо-
- мікро- За масштабом- глобальні - загальнодержавні
- локальні - регіональні
- внутрішньо- - галузеві
структурні - структурні
- міжструктурні За напрямками впливу- організаційно-управлінські
- техніко-економічні
- юридичні
- соціально-психологічні
- інформаційніЗа наслідками дії- позитивні - стабілізуючі
- негативні - дестабілізуючі
Механізм управління інфраструктурою інноваційного підприємництва повинен враховувати всі фактори її розвитку, а вибір важелів управління має враховувати специфіку діяльності інноваційних структур. В силу відмінностей організаційних форм структур інноваційного бізнесу загальний механізм управління інфраструктурою інноваційного підприємництва слід розглядати як сукупність методів регулювання, управління та підтримки структур інноваційного бізнесу та формування ефективних внутрішніх та зовнішніх взаємозв'язків, що спрямовані на послаблення дії негативних та посилення впливу позитивних чинників на розвиток інноваційного підприємництва та активізацію його функціональної ролі. Механізм управління є системою взаємопов'язаних елементів із визначеними важелями керування, кожен з яких є своєрідним механізмом регулювання та впливу у конкретному напрямку діяльності, що забезпечує його застосування відносно різних видів інноваційних структур.
Таким чином, для формування механізму управління інфраструктурою інноваційного підприємництва необхідно визначити його основні складові та відповідні важелі регулювання та управління, які забезпечують послаблення впливу негативних чинників розвитку та посилення позитивних. Процес управління передбачає визначення суб'єкта та об'єкта, цілей управління, аналіз стану об'єкта управління, визначення важелів управління та відповідних підходів до регулювання та впливу.
Суб'єкт управління - носії, виразники та виконавці господарських інтересів [101]. Таким чином, суб'єктами управління інфраструктурою інноваційного підприємництва є відповідні органи державної влади. За умови розірваності управління інноваційними процесами на рівні держави, ця особливість має місце і в керування інфраструктурою інноваційного підприємництва. Оскільки інфраструктура інноваційного підприємництва включає організаційні складові, які підпорядковуються різним органам управління, доцільним є створення об'єднаного органу управління, до складу якого ввійдуть представники всіх зацікавлених міністерств: Міністерства економіки, Міністерства освіти і науки, Міністерства промислової політики, Міністерства фінансів, Національної академії наук тощо. Таким чином, створений керівний орган забезпечить комплексне управління інфраструктурою інноваційного підприємництва та узгодження інтересів відповідних зацікавлених структур.
Об'єктом управління є інноваційне підприємництво в рамках відповідної інфраструктури, представлене різними організаційними формами.
Цілі управління інфраструктурою інноваційного підприємництва можна визначити як узгодження дій та взаємозв'язків між структурними елементами для:
- забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства на інноваційній основі - цілі вищого порядку;
- створення умов для активізації діяльності інноваційних структур, розвиток науково-технічних та інноваційних потенціалів, стимулювання розвитку інноваційного підприємн