Вы здесь

Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

Автор: 
Погріщук Галина Борисівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003697
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
2.1. Джерела фінансових ресурсів охорони довкілля та їх планування
Поліпшення стану навколишнього природного середовища значною мірою залежить від
вирішення проблем пошуку джерел фінансових ресурсів охорони довкілля.
Формування таких джерел доцільно розглядати як складову господарського
механізму природоохоронної діяльності.
Джерелами фінансових ресурсів охорони навколишнього природного середовища в
Україні на сучасному етапі є:
- кошти державного та місцевих бюджетів;
- фонди охорони навколишнього природного середовища (екологічні фонди всіх
рівнів);
- власні кошти підприємств, установ, організацій;
- кредитні ресурси;
- добровільні внески;
- страхові фонди;
- іноземні надходження та інвестиції;
- інші кошти.
Особливості формування окремих джерел фінансових ресурсів охорони навколишнього
природного середовища полягають у наступному. Основним джерелом цих ресурсів є
кошти бюджетів усіх рівнів. У дохідну частину бюджетів зараховуються збори за
використання природних ресурсів, рентні платежі, збори за забруднення
навколишнього природного середовища. Бюджетні кошти використовуються на
фінансування природоохоронних заходів відповідно до підрозділів бюджетної
класифікації у затверджених обсягах.
Другим за значенням джерелом фінансових ресурсів охорони довкілля є фонди
охорони навколишнього природного середовища (ОНПС). Створення екологічних
фондів стало одним із вагомих досягнень фінансової політики у сфері екології в
країнах з перехідним періодом розвитку економіки, зокрема, у Болгарії, Чехії,
Естонії, Угорщини, Польщі та ін. У табл. 2.1 наведено перелік таких фондів і
джерел їх фінансування (звичайно, він не є вичерпним).
Таблиця 2.1
Природоохоронні фонди в країнах з перехідним періодом розвитку економіки [80]
Країни
Основні джерела надходжень
Обсяг витрат, млн. дол.
Відсоток загальних витрат
Основні витрати
Види оплати
Болгарія
Штрафи за забруднення, податок на імпорт вживаних автомобілів
2,3
Управління, позики промисловості, послуги
Субсидії та безпроцентні позики
Чехія
Платежі за воду, повітря, відходи та землю
107
10
Водні проекти, контроль за забрудненням повітря
Субсидії та пільгові позики
Естонія
Платежі за стоки, відходи та повітря
1,7
10
Послуги і надання
позик під гарантію
Субсидії, пільгові позики та надання позик під гарантію
Угорщина
Податок на паливо, платежі за транспорт
27,7
11
Контроль за забрудненням повітря і води, утилізація
Субсидії, безпроцентні та пільгові позики
Польща
Платежі за забруднення повітря і води, за відходи та використання води
515
58
Контроль за забрудненням повітря і води, управління й освіта
Субсидії, пільгові позики та позики із субсидованими процентами
Головною метою формування державних екологічних фондів як у країнах Центральної
та Східної Європи, так і в Україні є створення реальних умов для поліпшення
стану навколишнього природного середовища та фінансове сприяння реалізації
екологічної політики держави. Цілями діяльності екологічних фондів визначено
фінансування екологічних програм і заходів державного та місцевого значення,
спрямованих на усунення наслідків техногенного впливу на природне середовище й
населення. Екологічні фонди вирішують ряд завдань:
- сприяння природоохоронній діяльності всіх суб’єктів господарювання;
- фінансування наукових екологічних досліджень і проектів;
- підтримка й заохочення діяльності щодо захисту природних цінностей та
природного середовища, збереження біосфери;
- удосконалення систем екологічного моніторингу [113].
Джерелами формування екологічних фондів, відповідно до Закону України “Про
охорону навколишнього природного середовища”, вважаються [6]:
- збори за забруднення навколишнього природного середовища (за викиди
забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними й пересувними джерелами
забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та розміщення відходів
у навколишньому природному середовищі);
- грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного
середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
згідно із законодавством;
- цільові й інші добровільні внески підприємств, установ, організацій та
громадян.
Крім платежів за викиди і скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів у
навколишньому природному середовищі у межах лімітів та поза ними, джерелами
надходження коштів до державної системи екологічних фондів можуть бути:
- грошові стягнення за самовільне використання природних ресурсів;
- платежі за погіршення якості природних ресурсів (зниження родючості ґрунтів,
продуктивності лісів, рибопродуктивності водоймищ);
- платежі за фактори шкідливого фізичного (акустичне, електромагнітне й інші
види забруднення) та біологічного впливу на довкілля і здоров’я людей;
- грошові надходження за послуги органів Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України небюджетним підприємствам (видача ліцензій,
здійснення державної екологічної експертизи, надання інформаційних матеріалів
та консультаційних послуг тощо).
Необхідно зазначити, що Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України спрямовує зусилля саме на розвиток і вдосконалення такого
економічного інструменту як збір за забруднення навколишнього природного
середовища, який є основним джерелом формування державного та місцевих фондів
охорони навколишнього природного середовища.
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища займає центральне
місце у системі природоохоронних фондів. У зв’язку з прийняттям Бюджетного
кодексу України та необхідністю п