Вы здесь

Науково-методичні основи розробки географічного атласу для вчителів середніх загальноосвітніх закладів

Автор: 
Молочко Вікторія Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U003865
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ НАВЧАЛЬНИХ АТЛАСІВ

Науково-методичні основи розробки географічного атласу для вчителів в першу чергу спираються на досвід атласного картографування набутий в СРСР та в Україні. Методичні розробки створення сучасного фундаментального картографічного твору "Національний атлас України" [18, 19, 58, 87, 94, 119-122] допомагають визначити етапи створення комплексного навчального атласу.
Робота з створення географічного атласу для вчителів середніх загальноосвітніх закладів здійснювалася поетапно:
1. Перший етап - наукова розробка атласу полягає в: а) обґрунтуванні концепції атласу; б) розробці тематичної структури і змісту атласу, визначенні зв'язків поміж розділами та підрозділами; в) опрацюванні змісту розділів атласу і створенні списку карт; г) формулюванні проекту програми атласу; д) підготовці макету компонування атласу.
2. Другий науково-організаційний етап включає такі завдання: а) визначити забезпеченість робіт інформаційними джерелами, придатними для картографування; б) визначити авторський колектив для роботи над конкретними розділами та картами атласу.
3. Третій етап - редакційно-підготовчий - містить наступні завдання: а) здійснити статистичну обробку інформації; б) виконати наукову розробку авторських оригіналів карт; в) провести рецензування створених оригіналів карт; г) розробити технологію видання атласу.
4. Четвертий етап - підготовка атласу до видання - вимагає: а) здійснення виробничого редагування авторських оригіналів карт; б) підготовки укладальницьких оригіналів карт; в) остаточного узгодження карт атласу; г) виконання технічного редагування атласу.

2.1. Поняття про концепцію комплексного навчального атласу

Комплексний навчальний атлас - це складна картографічна модель у вигляді цілісної системи тематично пов'язаних між собою, взаємно узгоджених карт, що доповнюють одна одну. Ця система проектується, створюється за загальними принципами відповідно до навчальних програм з географії. В атласі взаємопов'язаними блоками карт моделюються головні особливості структури, функціонування, поєднаних зв'язків, взаємодії геосистем, тобто сукупностей природних і соціально-економічних об'єктів і явищ. При цьому інформація щодо них подається в систематизованому, формалізованому і однаковому вигляді.
Атлас характеризується єдиним набором проекцій і масштабів, які знаходяться в кратних співвідношеннях, що полегшує зіставлення окремих карт. На картах атласу використовуються загальні прийоми генералізації, єдині системи умовних знаків, шрифтів, способи географічного та кольорового оформлення [50, С. 217].
Навчальне та освітнє призначення атласу ставить певні умови доступності і наочності картографічної характеристики явищ, іноді досить складних. Доступність атласу для сприйняття залежить передусім від продуманої розробки змісту карт, а також від якості укладання і виразності зображувальних картографічних засобів.
Багатогранність змісту комплексного атласу, який повинен охоплювати усі основні географічні характеристики території картографування обумовлена тим, що всі географічні елементи території картографування нерозривно пов'язані між собою і виключення хоча б одного з них різко знижує можливості об'єктивного аналізу умов природного середовища, економіки і соціального розвитку суспільства.
Комплексний навчальний атлас необхідно розглядати як певну характеристику території картографування в цілому, що забезпечує для головних тем єдиний інформаційний рівень. На основі карт атласу можна вирішувати багато задач, пов'язаних з співставленням, інтерпретацією та узагальненням представлених на них відомостей, аналізом стану, оцінкою та прогнозом відображуваних об'єктів та явищ, що збагачує навчальний процес, робить його творчим та цікавим. Разом з тим можливі виключення у вигляді відходження від єдиного інформаційного рівня заради поглибленого освітлення деяких тематичних напрямків. При цьому зміст розділів атласу можливо розвивати за тематикою карт або деталізацією змісту на картах збільшеного масштабу. Методичні принципи комплексних атласів потребують єдності і співставлення основних та допоміжних карт.
Під концепцією традиційно розуміється система поглядів на певне явище, процес; спосіб розуміння, тлумачення будь-якого явища; провідна ідея теорії [54]. Таке розуміння концепції стосовно конкретного атласу передбачає, насамперед, визначення її конструктивно-методологічної основи, яка є основою конкретної роботи над цим атласом.
Концепція комплексного навчального атласу включає основні принципи і інформаційні джерела (різного порядку та походження), які визначають систему практичних положень, що обґрунтовують і визначають такі головні поняття і параметри, як призначення, зміст, структуру, інші характеристики атласу та його складових. Структурно-графічна модель методологічної основи концепції географічного атласу для вчителів представлена на рис. 2.1.
2.1.1. Принципи створення навчального комплексного атласу. Методологічною основою розробки географічного атласу для вчителів середніх загальноосвітніх закладів є система принципів та підходів, на яких вона базується.
Оскільки атлас, що визначає тему дослідження, є комплексним за змістом і навчальним за призначенням, то його створення базується як на загальних принципах побудови атласів, так і на конкретних, які поглиблюють загальні. Таким чином, система принципів складає трирівневу структуру, а саме: 1 - загальні принципи створення атласів; 2 - визначальні; 3 - уточнюючі.

Рис. 2.1. Структурно-графічна модель методологічної основи концепції Географічного атласу для вчителів середніх загальноосвітніх закладів
Загальні принципи є керуючими при конструюванні усіх комплексних атласів різного призначення і визначають концепцію атласного картографування у цілому, до них відносять