Вы здесь

Бюджетування в системі фінансового планування (на прикладі ЗАТ транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії "Укртатнафта")

Автор: 
Бабіченко Віктор Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U004195
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
АНАЛІЗ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗНИХ РОЗРАХУНКІВ
ДО БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Прогнозування руху грошових коштів на підприємстві

Ефективне планування грошових коштів є одним із головних завдань будь-якого підприємства. Прогноз руху грошових коштів являє собою очікуваний обсяг надходжень грошових коштів, що класифікується за джерелами надходжень та обсягом витрат. Очікуваний залишок грошових коштів на кінець планового періоду порівнюється з їх мінімальним залишком.
Прогноз грошових надходжень і витрат є основою для побудови прогнозу прибутків та збитків. Можна виділити такі етапи складання прогнозу руху грошових коштів: розрахунок надходжень грошових коштів у вигляді виручки від реалізації продукції за відповідними обсягами продажу по періодах, а також з прогнозними даними про структуру платежів та прогнозним відсотком безнадійної дебіторської заборгованості, яка буде списана на збитки; прогноз інших надходжень, методом прямого розрахунку; розрахунок сум погашення кредиторської заборгованості постачальникам відповідно до прогнозу придбання матеріальних цінностей; розрахунок інших поточних виплат, визначення сукупного грошового обсягу надходжень витрат щодо операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; визначення результату за кожним видом діяльності. Кінцевим результатом звіту щодо руху грошових коштів є підсумковий розрахунок залишку грошових коштів.
Розмір залишку грошових коштів, який постійно повинно мати підприємство для підтримання своєї платоспроможності, визначається виходячи із залишку, який необхідно для виконання зобов'язань при виникненні непередбачених обставин. Основне призначення прогнозу руху грошових коштів полягає у такому:
- забезпечити стабільну платоспроможність підприємства;
- здійснити аналіз взаємозв'язку отриманого результату і зміни величини грошових коштів;
- проведення ефективної політики у сфері залучення грошових коштів;
- раціональне розміщення тимчасово вільних грошових коштів;
- здійснення обліку, аналізу та планування грошових потоків підприємства й окремих його центрів фінансового обліку;
- виявлення величини позитивного та негативного сальдо грошових коштів як по підприємству в цілому, так і по кожному центру фінансового обліку.
У прогнозі руху грошових коштів відображають результати прогнозу продажу, капітальних вкладень, виплати дивідендів, фінансування за рахунок власних коштів, довгострокових кредитів. Процес складання звіту про рух грошових коштів здійснюється на основі показників балансу, звіту про фінансові результати та даних аналітичного бухгалтерського обліку і включає п'ять основних етапів (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Послідовність складання звіту про рух грошових коштів
Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів - їх надходження та витрачання, забезпечення наявності певного вільного залишку на рахунках банку. Аналіз руху грошових потоків дає змогу вивчити їх динаміку, визначити суму перевищення надходжень над витратами, виявити причини нестачі (надлишку) грошових коштів, що дозволяє робити висновки про можливості внутрішнього самофінансування, визначення джерел надходження грошових коштів і напрямів їх використання.
Аналіз потоків грошових коштів здійснюється по трьох видах діяльності: операційна, інвестиційна, фінансова.
Рух грошових потоків можна зобразити таким чином: (рис. 2.2)
В економічній літературі є кілька визначень сутності грошового потоку:
1. Грошовий потік - це рух ліквідних грошових коштів, тобто їх надходження і витрачання в процесі господарської діяльності;
2. Грошовий потік - це міра ліквідності підприємства, тобто складається грошовий потік з чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.
3. Грошовий потік - це рух грошей у процесі господарської діяльності.
Згідно з П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.
Ми вважаємо, що найбільш точним і повним є визначення сутності грошових потоків згідно з П(С)БО 4. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертованими у певну суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни власності. Такими еквівалентами, як правило, є високоліквідні інвестиції в цінні папери на строк, що не перевищує три місяці.
Звіт про рух грошових коштів дає можливість оцінити майбутні надходження грошових коштів, проаналізувати здатність підприємства погасити свою короткострокову заборгованість і сплатити дивіденди, оцінити необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів. Використання такого звіту дає змогу точніше оцінювати перспективну платоспроможність і тим самим знижувати фінансовий ризик.

Для того щоб розкрити реальний рух грошових коштів на підприємстві, оцінити стабільність їх надходження і витрачання, а також пов'язати величину отриманого фінансового результату зі станом грошових коштів нами проаналізовані чотири напрями надходження і вибуття грошових коштів, які розглядалися у розрізі основної (операційної), інвестиційної, фінансової діяльності та інших операцій.
Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інша операційна діяльність, яка не є інвестиційною та фінансовою.
Інвестиційна діяльність - це сукупність операцій з придбання та продажу необоротних активів, а також короткострокових фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.
Фінансова діяльність - це сукупність операцій, які призв