Вы здесь

Морфо-експериментальне обґрунтування органозберігаючих оперативних втручань при травматичних пошкодженнях селезінки

Автор: 
Нудьга Андрій Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004466
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріал дослідження
Матеріалом для анатомічного дослідження послужили 92 селезінки від трупів людей зрілого віку (таблиця 2.1), померлих від хвороб, не пов'язаних з поразкою імунної і лімфатичної систем (50), а також загиблих від поєднаних травм, які містили розрив селезінки (42).

Таблиця 2.1.
Розподіл анатомічного матеріалу
Розподіл за статтю
Антропометрія
Ізольований орган (селезінка)інтактна селезінкатравматичний розрив селезінкичоловіки723438жінки
20164Всього 925042
Для обгрунтування органозберігаючих операцій на селезінці було проведено експериментальне дослідження на 152 статевозрілих білих щурах лінії Вістар, масою від 180 до 220 грам (таблиця 2.2). Експериментальна частина дослідження проведена на білих щурах, які були розділені на п'ять груп: перша група це контрольні тварини; друга група включала щурів, на яких були вивчені особливості сегментарної будови судин, проведено визначення потужності СО2-лазера, тобто група щурів, на яких проведено морфологічне обгрунтування різних способів лікування і визначення режиму використовування фізичного чинника при лікуванні. Третя, четверта та п'ята групи містили щурів, яким було виконано краєву резекцію селезінки з наступним проведенням органозберігаючих операцій різними способами.

Таблиця 2.2.
Розподіл експериментального матеріалу
№ групиОперативне втручанняТерміни (доба після операції)Всього137142130601Лапаротомія без хірургічного втручання на селезінці (контроль)5555555352Визначення потужності лазерного випромінювання12------123Краєва резекція селезінки, спленорафія з оментопластикою5555555354Краєва резекція селезінки з використанням вуглекислотного лазера5555555355Краєва резекція селезінки з використанням ціанакрилатного клею555555535
РАЗОМ
32202020202020152

Тварини утримувались в звичайних умовах віварію в стандартній клітці, за якими проводили систематичний нагляд. Експериментальні дослідження здійснені згідно "Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідницьких, та інших наукових цілей" Щури виводилися з експерименту на 1,3,7,14,21, 30 та 60 добу методом декапітації під ефірним наркозом.
Дослідження трупів людей і забір ізольованих селезінок проводилися на базі моргів м. Дніпропетровська. Експериментальних тварин (лабораторні щури) одержували у віварії Дніпропетровської державної медичної академії.

2.2. Методи дослідження

Для виконання поставлених задач дослідження був використаний комплекс методів, які включали методи вивчення цілого організму (антропометрія, вимірювання розмірів тіла щурів), ізольованого органу і його окремих структурних компонентів на макро- і мікроскопічному рівнях, експеримент, морфометрію і гістометрію. Всі одержані кількісні дані були оброблені за допомогою варіаційно-статистичного методу.

2.2.1. Методи вивчення цілого організму:

а) антропометрія проведена з метою встановлення соматотипа, а також для зіставлення окремих параметрів ізольованої селезінки з розмірами тулуба. Вивчення антропометричних параметрів від трупів проводилось в положенні лежачи на спині. Довжину тіла вимірювали за допомогою дерев'яного ростоміра, вимірювання підреберного кута проводили з використанням транспортира по загальноприйнятій методиці, вимірювання об'ємних параметрів проводили за допомогою матерчатої сантиметрової стрічки;

б) вимірювання тіла щура проводили під ефірним наркозом. У щурів визначали масу тіла шляхом зважування їх на механічних терезах до експерименту, і після виведення з експерименту, довжину тіла від кінчика носа до кореня хвоста.

2.2.2. Методи вивчення ізольованого органу і його окремих структурних компонентів на макро-, мікроскопічному рівнях:

а) макроскопічне вивчення селезінки проводили з метою опису її форми, місце локалізації травматичного розриву. З черевної порожнини трупів людей і щурів витягували селезінку, промивали проточною водою, за допомогою лінійки вимірювали подовжній, поперечний і передньо- задній розмір. Вилучення селезінки у щурів проводили під ефірним наркозом. Описували форму селезінки шляхом порівняння її з відомими геометричними тілами. За допомогою препарування виділяли ворота селезінки, судинний комплекс. В подальшому залежно від подальшого методу вивчення селезінку або окремі її шматочки фіксували в розчині 7% формаліну або в розчині Буена, готували для ін'єкції судинного русла;

б) для вивчення судинного русла, його архітектоніки, сегментарної будови проводили ін'єкцію судин різними масами, у ряді випадків з подальшою корозією. Для отримання корозійних препаратів судин селезінки ін'єкцію проводили через селезінкову артерію за допомогою шприца "Рекорд" і канюлі ін'єкційною масою на основі стоматологічної пластмаси "Протакріл М". Після застигання протакрила селезінку поміщали в 28-30% розчин соляної кислоти до повної корозії м'яких тканин.

в) для вивчення структурних компонентів селезінки і їх змін при пошкодженні, виявлення сполучно-тканинних елементів і їх співвідношень використовували загальноприйняті гістологічні методи (забарвлення гістологічних зрізів гематоксилін - еозином, за Маллорі-Слінченко).

Експериментальна частина дослідження проведена на білих щурах, яким були проведені на селезінці після краєвої резекції органу наступні органозберігаючі операції:

а) Оперативне лікування з використанням ціанакрилатного клею за розробленим нами способом (деклараційний патент 68099 А України, МКИ 7 А 61В 17/00. Спосіб оперативного лікування травматичних уражень паренхіматозних органів). Медичний клей "Катсил" є бутилцианоакрилат з групи цианакрилатів, який використовується для склеювання тканин (реєстраційне посвідчен