Вы здесь

Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України).

Автор: 
Шаравська Анна Вячеславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004471
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2, 3 - при обґрунтуванні методичних підходів до комплексної оцінки міжнародної конкурентоспроможності національних підприємств атомної енергетики і встановленні їх стратегічних напрямів розвитку) та інші.
Обґрунтованість та достовірність отриманих наукових результатів забезпечується тим, що у процесі дослідження використано широке коло методів економіко-статистичного та маркетингового аналізу, а саме: монографічний метод (підрозділи 1.1, 2.1., 3.1- для з'ясування суті конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств на ринку як об'єкту управління, вивчення стану електроенергетики України для підвищення її ефективності та аналізу концептуальних засад конкурентного розвитку національних підприємств); методи конкурентного та портфельного аналізу, SWOT та РЕST аналізу (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3 - у стратегічному аналізі підприємств атомної енергетики для визначення їх конкурентної позиції та стратегічних напрямів забезпечення конкурентоспроможності); індексний метод (підпункт 2.2 - при визначенні гостроти конкуренції в енергетичній галузі України розраховано індекс Херфіндаля та чотиридольний індекс); методи середніх та відносних величин (підрозділи 2.2, 2.3 - для вивчення рівняння конкурентоспроможності підприємств); табличний та графічний методи аналізу - для компактного й наочного зображення різних аспектів досліджуваного явища та інші. Дисертаційне дослідження базується на використанні принципу єдності теорії та практики.
Теоретичною основою роботи є фундаментальні праці та науково-теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких розглядаються проблеми сучасних міжнародних економічних відносин та міжнародної конкуренції, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та стратегічного планування як сукупності прийомів і методів, що використовуються підприємствами для досягнення поставленої мети, і як філософії ділової активності в умовах ринкових відносин і конкуренції.
Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативні акти України, міжнародні угоди щодо паливно-енергетичних ресурсів, офіційна статистична звітність Державного комітету статистики України, інформаційні матеріали Міністерства економіки, а також документи міжнародних організацій та органів державної влади окремих країн.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в розкритті концептуальних засад управління конкурентоспроможністю українських підприємств атомної енергетики в умовах виходу на зовнішні ринки та у виявленні управлінських факторів її підвищення. Основні результати, що становлять наукову новизну та отримані в процесі вирішення завдань, поставлених у дисертаційному дослідженні, розкривають особистий внесок автора у розробку проблеми та полягають у наступному:
вперше:
- виявлено, що специфіка конкурентоспроможності підприємств атомної енергетики як об'єкт управління полягає у тому, що вона є результатом спроможності атомних станцій адаптувати власне внутрішнє середовище до умов зовнішнього ринку за умови виробництва безпечної та дешевої електроенергії, а також задоволення експортного попиту без обмеження пропозиції на внутрішньому ринку;
- здійснено кількісну оцінку гостроти конкуренції в енергетичній галузі України (за індексом Херфіндаля та чотиридольним індексом) і виявлено недостатній рівень конкуренції та високий ступінь монополізації на енергетичному ринку;
- застосовано групування міжрегіональних ринків електроенергії через розподіл на десять енергосистем і на цій підставі визначено напрями основних міжрегіональних торговельних потоків та фактори впливу на їх розвиток, зокрема надлишок потужностей, сезонні коливання обсягів виробництва, різниця вартості тощо;
удосконалено:
- методологію матричного аналізу з огляду на особливості енергетичної галузі, зокрема матрицю "зростання - частка ринку" (так звану матрицю Boston Consulting Group), для визначення основних стратегічних господарських підрозділів атомних станцій, діяльність яких вирішально впливає на конкурентоспроможність (це підрозділи: генерації електроенергії, сховища для відпрацьованого ядерного палива, заводи з виробництва нестандартного обладнання та об'єкти соціально-культурного призначення). При цьому запропоновано модифікувати згадану матрицю і розглянути положення стратегічних господарських підрозділів атомних станцій щодо таких двох індикаторів - "частки виробництва підприємства" і "темпів зростання обсягів виробництва";
- існуючу галузеву методику комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємств атомної енергетики України, зокрема розроблено алгоритм проведення експрес-аналізу діяльності ДП НАЕК "Енергоатом", який включає методику розрахунків показників агрегованого балансу, оцінки економічного потенціалу, оцінки фінансово-господарської діяльності та розрахунку коефіцієнтів;
дістало подальшого розвитку:
- обґрунтування та конкретизація взаємозв'язку конкурентоспроможності енергетичних підприємств та макроекономічних характеристик національної економіки. Зокрема показано, прямий та зворотній зв'язок рівня конкурентоспроможності енергетичних підприємств та стану державних фінансів, розвитку експортного потенціалу, податкової, кредитно-фінансової і інвестиційної політики, цінового й митно-тарифного регулювання;
- застосування управлінського порівняльного аналізу моделей енергетичних ринків різних типів, зокрема моделі "Єдиного Покупця", лібералізованої моделі "Єдиного Покупця", моделі "Спотового ринку", моделі "двосторонніх контрактів та Балансуючого ринку". При цьому з'ясовано, що для конкурентного розвитку енергетичного ринку потрібно здійснити перехід від недосконалої моделі "Єдиного покупця" до моделі "двосторонніх контрактів та Балансуючого ринку", побудованої на укладанні двосторонніх угод, створенні прозорих конкурентних відносин, обмеженні втручання державних органів у діяльність енергетичної галузі, на економічному обґрунтуванні цін та тарифів;
- обґрунтування можливостей підвищення експортного потенціалу підприємств атомної