Вы здесь

Наукове обґрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади.

Автор: 
Дерезюк Анатолій Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004584
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА, ОБ'ЄКТ, МЕТОДИКА ВЛАСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. База та програма дослідження

Дослідження проводилося в медичних установах Вінницької області, типової області України, в м.Вінниця, Бар, Калинівка. Об'єкт дослідження - стан медико-соціальної допомоги контингентам хворих на психічні розлади.
Метою дослідження був комплексний науковий аналіз медико-соціальної роботи з хворими на психічні розлади і наукове обґрунтування теоретичних і організаційно-методичних основ базової моделі медико-соціальної роботи з даними хворими в нових економічних умовах.
Мета і завдання дослідження визначили його програмно-цільову структуру. Програма комплексного соціально-гігієнічного дослідження і кількісна характеристика фактичного матеріалу зображені на рис. 2.1.
Вибір методів аналізу та обробки матеріалів соціологічних досліджень.
Однією із основних умов отримання достатньо надійної інформації про якість медичної допомоги є аналітична експертиза, котра виконується у вигляді методів експертної оцінки, що в свою чергу поділяються на дві групи: індивідуальні та колективні.
Найбільшу розповсюдженість отримали два типи індивідуальних експертних оцінок: інтерв'ю та аналітична експертиза.
Методи експертної оцінки дозволяють максимально повно брати до уваги здібності експерта, вони є порівняно простими в організації та проведенні, не потребують багато часу.
Методи колективної експертизи розроблені для узагальнення колективної думки експертів з питань, що вивчаються.

І етапВивчення стану психічного здоров'я населення України та Вінницької області шляхом обробки медичної статистичної документації за 1990- 2003 рр. Проведення історичного аналізу становлення соціальної допомоги як професійної діяльності в Україні. Вивчення досвіду та стану медико-соціаль-ної допомоги психічно хворим закордоном. Огляд літератури на 50 стор. - 308 джерел літератури.
ІІ етапРозробка програми та методів дослідження, вибір предмету, об'єкта дослідження. Аналіз стану медико-соціальної допомоги психічно хворим у м. Вінниці, компаративний аналіз поширеності психічних розладів серед населення України: організаційні, управлінські, фінансові, правові аспекти.
Аналіз статистичних звітів за 1990-2003 рр.( 5 статистичних збірників МОЗ України, 5 звітів ЛПЗ).Розробка програми дослід-ження, вибір предмету, об'єкта дослідженняАналіз фінансових річних звітів за 1990-2003 рр. 4 ЛПЗ. Статистичні збірники, нормативні акти.
ІІІ етапВивчення організаційно-функціонального стану діючої системи медико-соціальної допомоги психічно хворим. Відбір контингентів та вивчення соціально-економічних умов життя відібраних для спостереження хворих із психічними розладами.
Відбір контингентів хворих із психічними розладами та вивчення соціально-економічних умов їх життяЗдійснення 2-х соціологічних досліджень: пацієнтів (186 опи-таних); лікарів (62), та експертної оцінки стану медико-соціальної допомоги (202 інвалідам внаслідок психічного захворювання)Вивчення фактичного стану і принципів організації, оцінка діючої системи медико-соціальної допомоги психічно хворим
lV етапВивчення якості існуючої системи медико-соціальної допомоги для досліджуваних груп, одержання науково-аналітичних матеріалів. Побудова концепції розвитку системи медико-соціальної допомоги досліджуваним контингентам.
Розробка експертної програми (11 розділів, 101 питання) та експертиза якості обстеження психічно хворих, та здійснення експертизи.Аналіз думки керівників ЛПЗ з питань стану діючої системи медико-соціальної допомоги психічно хворим.Обґрунтування науково-методичних та концептуальних напрямків розвитку медико-соціальної допомоги психічно хворим в сучасних умовах
V етапНаукове обґрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади
Теоретичне обґрунтування оптимізації медико-соціальної допомоги контингентам психічно хворих.Визначення необхідних обсягів ресурсів для оптимізації медико-соціальної допомоги психічно хворимРозробка організаційно функціональної моделі медико-соціальної допомоги психічно хворим
В П Р О В А Д Ж Е Н Н Я
На державному рівні: при підготовці проекту Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №619 від 25. 09. 2004р.На регіональному рівні шляхом впровадження матеріалів розробленої базової моделі медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади у обласній психо-неврологічній лікарні ім. О.І. Ющенка та у навчальний процес у Вінниць-кому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.На галузевому рівні шляхом: - підготовки наказу МОЗ України, "Про затвердження заходів МОЗ України щодо удосконалення психіатричної допомоги інвалідам за психічними захворюваннями" № 271 від 19.06.2003р. Опубліковано 6 робіт у вигляді самостійних жур-нальних статей (4 статті у фахових наукових журналах, затверджених ВАК України.)Використані методи:Етапи дослідження:Використані методи:Етапи дослідження:Структуризація цілей1Системного аналізу3, 4, 5Історико-архівний1Епідеміологічний1, 3Компаративний1-5Експертних оцінок4-5Санітарно-статистичний3-4Моделювання4-5Соціологічний3
Рис. 2.1. Програмно-цільова структура та обсяг досліджень
В залежності від характеру взаємодії між експертами методи колективної експертної оцінки можна розділити на два напрямки:
* відкриті дискусії;
* опитування за допомогою анкет.
Самим розповсюдженим методом для вирішення складних завдань за допомогою експертів є метод "Дельфі". В його основу закладені такі принципи:
* анонімність експертизи;
* експертна інформація збирається в декількох турах за допомогою спеціальних анкет;
* експерти забезпечуються всією необхідною для експертизи інформацією;
* пряма взаємодія експертів виключається.
Процедура колективної експертизи і робочої групи складається з декількох етапі