Вы здесь

Економічне оцінювання та організування інтегрованих корпоративних структур консорціумного типу

Автор: 
Сороківська Олена Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004931
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КОМПЛЕКСНЕ АНАЛІЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ
ПІДПРИЄМСТВ КОНСОРЦІУМНОГО ТИПУ
2.1. Розроблення та аналіз інтегрального показника розвитку консорціуму
Сучасний господарський механізм створює об'єктивні передумови для впровадження
ефективних принципів організування та координування системи корпоративного
управління підприємств і об’єднань.
Характерним для консорціумних структур є портфельний аналіз, адже консорціум як
суб'єкт ринку здійснює поєднання окремих стратегій розвитку
підприємств-учасників, діяльність яких, як правило, пов'язана з різними
галузями виробництва. Тому у даному випадку можемо говорити про формування
портфеля інвестицій, цільових проектів та програм, поєднання трудових,
матеріальних та інтелектуальних ресурсів. Завдання пор­тфельного аналізу
консорціуму полягає в пошуку й визначенні таких стратегій планування процесу
управління портфелем, у результаті яких проходить поєднання різних видів
діяльності, в довготерміновій перспективі забезпечується стабільність
консорціуму, збе­рігаються і наростають його конкурентні переваги [61 – 65].
Портфельна стратегія планування діяльності консорціу-му пов'язана з такими
мо­ментами:
* об’єднанням підприємств у нових галузях;
* поступовим виходом із небажаних галузей;
* продажем акцій підприємств, які недостатньо прибуткові;
* розміщенням інвестиційних ресурсів у формі капіталу і затрат.
Ефективне планування діяльності консорціуму може бути здійснено лише на базі
комплексного підходу, що поєднує ієрархії цілей розвитку консорціуму,
ретроспективний аналіз його діяльності, виконан­ня пошукових прогнозів
розвитку. У зв'язку з цим запропоновано такі напрямки комплексного аналізу
діяльності консорціумних структур:
аналіз інвестиційної привабливості потенційних підприємств-учасників і
доцільності фінансових вкладень;
аналіз ефективності діяльності діючих підприємств-учасників;
аналіз загального фінансового стану консорціуму;
аналіз інтегрального показника розвитку консорціуму.
Визначення інтегрального показника розвитку було здійснено для консорціуму ОСП
“Корпорація “Ватра”, створеного підприємством-ініціатором ВАТ “Ватра” (додаток
К).
ВАТ “Ватра” є одним із найбільших в Україні виробником світлотехнічної
продукції промислового і культурно-побутового призначення. Спеціалізація –
електроосвітлювальна апаратура для освітлення вибухонебезпечних,
пожежонебезпечних, запилених та воло­гих приміщень і зон, освітлення робочих
місць технологічного об­ладнання, допоміжних приміщень; прожектори та світлові
прилади спортивних споруд, відкритих ділянок промислових сільськогоспо­дарських
об'єктів; світильники для житлових, побутових, адміністративних і громадських
приміщень; пускорегулююча апара­тура для люмінесцентних ламп; спеціальне
освітлення за разовими замовленнями; виготовлення спеціального технологічного
обладнан­ня та інструментального оснащення. Основна ціль діяльності ком­панії –
завоювання споживача, збільшення чистих прибутків і до­сягнення соціальної
стабільності. Стратегічне завдання – заво­ювання міцних позицій на вітчизняному
і світовому ринках.
Проте за останні роки з об’єктивних і суб’єктивних причин діяльність
підприємства значно погіршилася. Спостерігається значний спад виробництва та
обсягів продажів, зниження показників фінансового стану підприємства. Тому
виникла необхідність у реструктуризації товариства на основі побудови нової
організаційно-управлінської моделі (див. додаток К), за якої ВАТ "Ватра" змогла
б здійснювати мінімум витрат на утримання будівель, площ, устаткування та
персоналу. Доцільним стало також реалізувати принцип чіткого розмежування
функцій, повноважень, відповідальності, особливо у сфері управління; привнести
у виробничо-господарські відносини нові мотиваційні чинники за рахунок
упровадження госпрозрахунку, субрахунку, інтенсивного використання фактора
приватних підприємств і покращення використання виробничого потенціалу;
розширити мережу підприємств та організацій, які були б залучені до сфери
інтересів “Ватри” як партнери (учасники) у сферах науково-дослідних розробок,
виробництва та продажів для отримання взаємовигідного економічного результату.
На основі проведених досліджень розроблено структурно-функціональну модель
організування консорціуму ОСП "Корпорація "Ватра" (рис. 2.1), у складі:
* ВАТ "Ватра" (підприємство-ініціатор об’єднання);
* акціонерні товариства, які для ВАТ виготовляють деталі, вузли, вироби для
укомплектування продукції (підприємства-комплектатори);
* підприємств, які виступають партнерами ВАТ на ринку світлотехніки.
При створенні консорціуму ВАТ "Ватра" виконуватиме наступні функції:
* здійснюватиме виробництво основної маси складної продукції;
* організовуватиме ринки продажу та забезпечуватиме виконання встановлених
загальними зборами акціонерів показників з обсягів продаж і маси прибутку;
* створюватиме нові вироби відповідно до потреб ринку, здійснюватиме
підготовчий етап до їх виробництва для усіх учасників консорціуму;
* здійснюватиме погоджену з учасниками консорціуму єдину технічну, економічну
політику у сфері виробництва й реалізації продукції;
* надаватиме необхідні послуги учасникам консорціуму (технічного, економічного
та соціального характеру).
Для виконання означених функцій і реалізації відповідальності ВАТ "Ватра"
залишає у своєму підпорядкуванні всі основні фонди й обігові кошти, складальне
виробництво, енергопостачання та службу продажів. Фундаментом, на якому
ґрунтуватиметься консорціум ОСП "Корпорація "Ватра", є наявність у складі ВАТ
"Ватра" центру технічного розвитку й заводу "Техномаш". Ці пі