Вы здесь

“Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти”

Автор: 
Шарманова Наталя Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U004941
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ АФОРИЗМІВ У МОВІ ХУДОЖНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ДИСКУРСУ

На основі інтерпретації мовного матеріалу та узагальнення проведених спостережень за семантичною будовою українських АВ пропонуємо диференціювати афористичний мовний масив сучасного українського художнього дискурсу за ступенем вираження смислової домінанти на два типи: 1) логічні афоризми; 2) образні афоризми.
За структурою судження в АВ визначаємо такі структурні різновиди: афоризми-еквіваленти ПР, афоризми-еквіваленти СР, афоризми-еквіваленти НФЄ. Відповідно до запропонованої структурно-семантичної класифікації афоризмів і фактичного матеріалу, залученого до лінгвістичного аналізу, кількісне співвідношення АВ у сучасному українському художньому дискурсі має таке схематичне зображення:
Таблиця 2.1.
Структурно-семантична класифікація
Типологія за ступенем
вираження смислової
домінанти
Класифікація за
структурою судженняАФОРИЗМИЛОГІЧНІ
55%ОБРАЗНІ
45%АВ-еквіваленти простого речення (45,5%)24,9%20,6%АВ-еквіваленти складного речення (43,4%)25,4%18%АВ-еквіваленти надфразної єдності (11,1%)4,7%6,4%
Факти реалізації в художньому мовленні кожного із різновидів АВ дають змогу визначити ступінь продуктивності їх у сучасній українській літературній мові. Високий ступінь продуктивності властивий логічним та образним афоризмам-еквівалентам простого й складного речень. Низьким ступенем продуктивності характеризуються і логічні, й образні АВ, що є еквівалентами НФЄ.
В афоризмах відбувається інтеріоризація навколишньої дійсності, під якою розуміємо процес формування понять, уявлень, відомостей про світобуття, рефлексію довкілля у свідомості індивіда або в етносвідомості [178, c. 233], зовнішні форми діяльності [113, с. 63]. За характером інтеріоризації буття систематизуємо АВ сучасного українського художнього дискурсу таким чином: 1) раціональні афоризми; 2) парадоксальні афоризми.
Відповідно до прийнятої семантичної диференціації АВ, що визначаються аперцептивною віссю "раціо - докса" [178], і проаналізованого мовного матеріалу репрезентуємо статистичні параметри запропонованої класифікації у таблиці 2.2.:
Таблиця 2.2.
Семантична типологія афоризмів
Семантичні різновиди АВ
за характером інтеріоризації буттяСтатистичні параметриРаціональні афоризми73,9%Парадоксальні афоризми26,1%
2.1. Типологія афоризмів за ступенем вираження смислової домінанти
2.1.1. Логічні афоризми. Під логічними афоризмами ми розуміємо такі універсальні висловлення, що конденсовано в імперативній чи дефінітивній формі подають розгорнуті судження про навколишній світ: Віра не потребує докладностей, обмежується суттю (8, с. 572); Прекрасно, коли маєш справу з людьми обов'язковими і акуратними, совісними і не байдужими (3, с. 30). Логічні АВ мають експліцитно / імпліцитно виражену семантику:
- логічного умовиводу: Ще ніхто свою судьбу не перехитрив... (14, с. 59); Народ був і лишиться поганим, поки йому самому не стане зовсім зле. А поки добре - народ поганий. Тому й нападає на слабшого (14, с.55);
- повчання: У нас люди вміють зробити добре другій людині, та й служити двом зразу вміють (14, с. 159); Лізти на рожен і чесно вмирати - геройське діло (11, с. 125);
- настанови й поради: Ступай - майбутньому назустріч, і хай хода твоя легка легкою буде (20, с. 25); Не схаменешся - півжиття позаду (12, с. 179);
- побажання: Хай шлях - до раю, пекла чи полону - тримайся далі розпачу й надій (20, с. 51); Усе буде, якщо дуже хотіти, щоб було (6, с. 160);
- оцінки: Як добре, коли нікому ні про що не треба нагадувати, перевіряти, підвищувати голос, коли ніхто не теліпається без толку у тебе під ногами, вдаючи, що робить діло (3, с. 30); ...чи можна назвати відсутність стресів щастям (1, с. 30);
- декларації: Ми - символ доби (19, с. 15); Доволі вже переступань (7, с. 229).
На основі дібраного фактичного матеріалу з художньої мови залежно від загальної семантики, змістового спрямування і граматичного вираження ми виділяємо варіанти семантичних моделей і структурного оформлення афоризмів: 1) АВ зі структурою ПР (двоскладного, односкладного); 2) АВ зі структурою СР (різних його видів - складносурядного, складнопідрядного, безсполучникового, складного речення з різними видами зв'язку); 3) АВ аналітичної будови, що співвідносяться з НФЄ.
Аналіз фактичного матеріалу з сучасного українського дискурсу свідчить про те, що цей семантичний тип афоризмів є продуктивним у мові й становить 55% від загальної кількості дібраних АВ.
2.1.2. Образні афоризми. Високий ступінь узагальнення, поєднаний з такими диференційними ознаками афоризмів, як експресивність, образність, емоційність та індивідуальність, властивий й іншому типу усталених словесних комплексів - образним афоризмам. Їх диференційні риси орієнтовані загальними критеріями, висунутими перед художньою мовою. За визначенням О.О.Потебні, "поезія є інакомовлення в найширшому смислі слова" [160, с. 151]. Образні афоризми - це такі словесні комплекси, які відображають світорозуміння митців та є не лише засобом конденсації думки, а впливу на свідомість учасника КА оригінальним формулюванням думки, виразною неординарністю судження: Молодість нетерпляча (9, с. 174); ...час - то всевладний творець справ великих і людей визначних (10, с. 148). Своєрідністю цього типу АВ є здійснення в їх межах емоційно-образної, естетичної трансформації засобів загальнонародної мови [31, c. 249]. О.О.Потебня, а за ним і В.В.Виноградов зазначали, що структура різних форм і типів поетичних образів залежить від індивідуальної специфіки будови мови, а художню мову слід сприймати як специфічний спосіб мислення і пізнання [160, с. 149; 31, с. 142]. Індивідуальність афоризму полягає в тому, що він, одночасно репрезентуючи всі мовні функції, розкриває творчу манеру адресанта, його індивідуальний авторський стиль, виявляє "його світогляд, втілений в образах