Вы здесь

Управління операційними грошовими потоками підприємства

Автор: 
Якимова Алла Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
3406U000149
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ГРОШОВИМИ
ПОТОКАМИ
2.1. Методичні основи оцінки ефективності управління операцій-ними грошовими
потоками підприємства
Основу досліджень з питань оцінки управління операційними грошови-ми потоками
підприємства складає теоретичний базис з питань аналізу й оцінки інвестиційних
і фінансових рішень, підходів до управління грошови-ми потоками, що
використовуються в міжнародній практиці, результатів практичних досліджень на
підприємствах у частині управління операційни-ми грошовими потоками.
Оцінка управління операційними грошовими потоками включає такі ос-новні
елементи: об'єкт оцінки; показники ефективності; методи оцінки.
Що стосується об'єкта оцінки управління операційними грошовими по-токами, то до
показників ефективності, які характеризують з економічної то-чки зору фінансові
й організаційні рішення щодо управління операційними грошовими потоками можна
віднести темпи росту й приросту ринкової вар-тості підприємства. Категорія
ефективності необхідна для визначення фінан-сових наслідків застосування
методів і визначення шляхів оптимізації управ-ління операційними грошовими
потоками. Кінцевою метою оптимізації управління операційними грошовими потоками
є вихід на позитивну дина-міку економічного розвитку підприємства.
При розробці концепції оцінки управління операційними грошовими потоками
необхідно вирішити такі завдання:
Систематизувати вимоги до вихідної інформації, складу, змісту і пов-ноти
вихідних даних для оцінки управління операційними грошовими пото-ками.
Запропонувати модифікацію методичного підходу щодо бюджету-вання грошових
потоків у розрізі операційної діяльності підприємства, що відрізняється
дисконтуванням грошових потоків.
Запропонувати й обґрунтувати систему показників ефективності управління
операційними грошовими потоками.
Обґрунтувати використання внутрішньої норми дохідності як основ-ного показника
ефективності управління операційними грошовими потока-ми.
Обґрунтувати зв'язок між ефективністю управління операційними грошовими
потоками і зростання ринкової вартості підприємства.
Розробити модель оптимізації управління операційними грошовими потоками.
Вирішення вищезазначених завдань на основі запропонованої концепції оцінки
управління операційними грошовими потоками дозволить її викорис-товувати на
комерційних підприємствах і в організаціях усіх форм власності, що функціонують
на товарних ринках та ринках послуг і здійснюють вироб-ничу і торгівельну
діяльність.
Концепція заснована на використанні концепцій прибутковості і ризику,
дисконтованих грошових потоків. Крім того, управління операційними гро-шовими
потоками розглядається з позиції інвестиційного аналізу. Тому за-пропонована
концепція оцінки ефективності управління операційними гро-шовими потоками, яка
побудована на основних принципах оцінки ефектив-ності інвестиційних проектів
(рис. 2.1).
Рис. 2.1. Основні принципи оцінки управління операційними грошовими
потоками підприємства
[розроблено за: 20, с. 35-39; 22, с. 420-424; 114, с. 271; 115, с. 53]
Ці принципи можуть застосовуватися до будь-яких підприємств з облі-ком
галузевих, регіональних, технічних, технологічних і фінансових особли-востей.
Принцип урахування зміни цінності грошей у часі реалізується через урахування
динамічних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, часових лагів,
очікуваних надходжень і платежів, нерівноцінності різночасо-вих грошових
потоків; а також порівнянність грошових потоків у часі, яке забезпечується
через дисконтування грошових потоків.
Урахування прибутковості і ризику передбачає використання концепції
прибутковості і ризику, управління ризиками операційних грошових потоків,
урахування реальних грошових потоків.
Моделювання грошових потоків здійснюється через розробку сценаріїв бюджетів
грошових коштів залежно від параметрів операційної діяльності з можливим
використанням методу імітаційного моделювання.
Принцип максимального позитивного ефекту пояснюється тим, що управління
операційними грошовими потоками повинно бути спрямоване на зростання чистого
(дисконтованого) грошового потоку з метою збільшення ринкової вартості
підприємства.
До основних напрямків використання концепції оцінки управління опе-раційними
грошовими потоками можна віднести такі:
розробка концептуального підходу до управління операційними грошови-ми потоками
в стратегічному аспекті;
прийняття економічно обґрунтованих рішень про зміни методів і важелів
управління операційними грошовими потоками залежно від факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища функціонування підприємства;
оцінка впливу ефективності управління операційними грошовими пото-ками на
ринкову вартість підприємства і внутрішній темп росту;
розробка антикризової стратегії.
Оцінка управління операційними грошовими потоками здійснюється на стадіях:
розробки політики управління оборотним капіталом і управління опе-раційними
грошовими потоками;
розробки асортиментної політики;
розробки стратегії ціноутворення;
розробки корпоративної стратегії.
Обґрунтованість і об'єктивність результатів оцінки управління опера-ційними
грошовими потоками в значній мірі визначаються інформаційним забезпеченням.
Система інформаційного забезпечення включає оперативну, планову, облікову,
звітну, нормативно-довідкову інформацію тощо. Зміст системи інформаційного
забезпечення визначається галузевими особливос-тями діяльності,
організаційно-правовою формою, ступенем диверсифікова-ності операційної
діяльності підприємства, іншими умовами діяльності. Конкретні показники системи
формуються за рахунок зовнішніх і внут