Вы здесь

Роль екологічного маркетингу в розвитку сучасного олімпійського спорту

Автор: 
Ярмолюк Олена Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U000579
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
методи і організація досліджень
2.1. Методи дослідження
В дисертаційній роботі застосовується алгоритм організації та проведення
досліджень, який враховує особливості наукового аналізу проблем екологічного
маркетингу в сфері олімпійського спорту. Він базується на комплексі загально
наукових та спеціальних методів і засобів дослідження.
В науковому дослідженні були використані наступні методи:
Контент-аналіз монографічної та періодичної літератури, а також офіційних
документів МОК, ОКОІ, НОК та інших керівних органів сучасного олімпійського
спорту. Даний метод дозволив отримати загальне уявлення про ступінь
розробленості досліджуваної проблеми, а саме виявити загально компоненти
екологічного маркетингу, особливості його становлення та розвитку, сформувати
базу даних про природоохоронну діяльність суб'єктів олімпійського спорту, а
також розробити екологічну періодизацію сучасного олімпійського руху.
Системний аналіз еколого-економічної діяльності у сфері олімпійського спорту.
За допомогою даного методу вдалося визначити фактори, властиві соціальному
середовищу маркетингової діяльності керівних органів олімпійського спорту,
вивчити концепції екологічного маркетингу в різних галузях, визначити суб’єктів
маркетингової діяльності з охорони довкілля в олімпійському русі та встановити
характер взаємозв’язку між ними, що дозволило визначити шляхи вдосконалення
еколого-економічної діяльності учасників олімпійського руху.
Анкетування фахівців галузі олімпійського спорту дозволило оцінити з наукових
позицій сукупність об’єктивних передумов впровадження екологічного маркетингу в
діяльність керівних органів міжнародного олімпійського руху, а також сформувати
уявлення про суб’єктивну оцінку фахівцями можливостей застосування екологічного
маркетингу керівними органами олімпійського спорту в Україні.
Методи математичної статистики (визначення мінімального обсягу вибірки,
варіаційні ряди) дозволили проаналізувати у динаміці певні напрями
природоохоронної діяльності суб’єктів олімпійського руху, проаналізувати
маркетингову діяльність щодо охорони довкілля та оцінити роль факторів, що
визначають її ефективність.
Метод експертних оцінок дозволив за допомогою коефіцієнта конкордації провести
виміри суб’єктивних оцінок та ступінь узгодженості експертів олімпійського руху
України щодо впровадження екологічного маркетингу в галузь ФКіС.
Метод аналогій дозволив виявити підходи до формування концепції екологічного
маркетингу в системі олімпійського спорту з урахуванням загальних засад
екологічного маркетингу, а також визначити необхідні умови для його
впровадження в систему олімпійського руху в Україні.
До особливостей даного алгоритму належать:
вимірювання і кількісний опис суспільних явищ, до яких належить впровадження
еколого-економічної діяльності у сфері спорту;
введення узагальнюючих визначень для характеристик об’єктивних статистичних
закономірностей. У нашому випадку це тенденції становлення та розвитку
екологічного маркетингу в сучасному міжнародному олімпійському спорті й на
Україні;
використання сучасних інформаційних комп'ютерних технологій для проведення
анкетування в мережі Інтернет та обробки отриманих даних.
Проведення дослідження екологічного маркетингу здійснювалось у три етапи, а
саме:
Збирання первинного матеріалу шляхом реєстрації існуючих фактів і проведення
анкетування респондентів.
Систематизація та групування зібраних даних, тобто перехід до узагальнюючих
визначень.
Проведення аналізу варіації, динаміки зміни та взаємозв’язків даних
природоохоронної діяльності суб’єктів олімпійського руху.
Усі етапи об’єднуються метою дослідження, а саме обґрунтування шляхів
застосування екологічного маркетингу керівними органами олімпійського спорту
України на основі з’ясування загальних закономірностей становлення, основних
принципів та напрямів розвитку екологічного маркетингу в міжнародному
олімпійському спорті.
Схематично алгоритм проведення досліджень в олімпійському екологічному
маркетингу представлений на рис. 2.1.
На І етапі - збір інформації за предметом дослідження, - було використано
контент-аналіз та вище означені соціологічні методи. План проведення
експериментальних досліджень поданий в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
План проведення експериментальних досліджень
особливостей екологічного маркетингу в олімпійському спорті
Зміст експериментальних досліджень
Методи досліджень
Терміни
Місце проведення
Формування концепції екологічного маркетингу в олімпійському спорті.
Анкетування
IX – XI 2001 р.
Київ,
Україна
Виявлення світового досвіду вирішення екологічних проблем економічними заходами
в міжнародному олімпійському русі.
Контент-аналіз
VIII
2002 р.
Лозанна, Швейцарія
Виявлення умов, необхідних для впровадження екологічного маркетингу на Україні.
Анкетування
І – V
2003 р.
Київ,
Україна
2.1.1. Контент-аналіз літератури
Вивчення й узагальнення науково-методичної літератури, офіційних звітів МОК,
ОКОІ та інших структур олімпійського спорту, періодичних видань, а також
підручників і навчальних посібників проводився з метою формування уявлення про
політику керівних органів олімпійського спорту з охорони довкілля, про
особливості екологічного маркетингу, передумов його застосування в сучасному
олімпійському спорті України, визначення основних шляхів дослідження.
Аналіз правових і програмно-нормативних документів дозволив ознайомитися і
вивчити правові норми і закони, які установлені для законодавчого регулювання
природоохоронної діяльності на Україні. Даний метод необхідний для визначення
основних параметрів у роботі керівних органів, що випливають із відповідних
поста