Вы здесь

Діагностичні можливості комплексного ультразвукового дослідження підшлункової залози при гострих та хронічних панкреатитах

Автор: 
Резник Ірини Валер’янівни
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001404
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Матеріали та методи обстеження
Загальна характеристика обстежених хворих.
Матеріали даної роботи базуються на результатах дослідження 429 хворих з
гострим та хронічним панкреатитами, що проходили діагностичне обстеження та
лікування у відділеннях функціональної діагностики, гастрохірургії та
гастроентерології обласної клінічної лікарні (ОКЛ) м. Івано-Франківська в
період з 1996 по 2005 роки.
Розподіл хворих за нозологічними формами гострого та хронічного панкреатиту
представлено в таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за нозологічними формами гострого та хронічного панкреатиту
ДІАГНОЗ
ФОРМИ
КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ
абсолютна к-ть
Кількість хворих %
(М+m)
гострий панкреатит
набрякова
некротична
гнійні ускладнення
39
162
77
9,1+1,4
37,8+2,3
17,9+1,9
Всього ГП
278
64,8+2,3
хронічний панкреатит
псевдотуморозна
атрофічна
кальцинозна
калькульозна
46
34
34
37
10,8+1,5
7,9+1,3
7,9+1,3
8,6+1,4
Всього ХП
151
35,2+2,3
Всього панкреатитів
429
100+2,3
Як видно з таблиці 2.1. нами обстежено 429 хворих з патологією ПЗ. З них 278
хворих з ГП та 151 з різними формами ХП. Серед гострих панкреатитів 37,8% (162
пацієнта) мали некротичну форму, 17,9% (77) були з гнійними ускладненнями і
лишень у 9,1% (39) діагностовано набрякову форму ПП.
Хронічні панкреатити (псевдотумурозна, кальцинозна, атрофічна, калькульозна)
поділились майже порівну (10,8-8,6 %).
Серед нами обстежених було 297 чоловіків, 132 жінки. (дивись таблицю 2.2, 2.3).
Таблиця 2.2
Розподіл хворих за віком та формами гострого та хронічного панкреатиту
(чоловіки)
вік
Форми
Гострий панкреатит
Хронічний панкреатит
набряк-кова
некро-тична
усклад-нення
псевдоту-морозна
атрофічна
кальку-льозна
кальци-нозна
20-44
54
32
14
45-59
62
27
12
60-75
20
Всього
21
136
65
24
19
15
17
Таблиця 2.3
Розподіл хворих за віком та формами гострого та хронічного панкреатиту (жінки)
вік
Форми
Гострий панкреатит
Хронічний панкреатит
набряк-кова
некро-тична
усклад-нення
псевдоту-морозна
атрофічна
кальку-льозна
кальци-нозна
20-44
10
12
45-59
10
14
60-75
Всього
18
26
12
22
15
19
20
Якщо говорити про гострі панкреатити, то у чоловіків частіше зустрічались
некротична форма – 61,3% (136 пацієнтів), при чому більшість яких були у віці
45-59 років (62 пацієнта) та 20-44 (54 пацієнта); ідентична тенденція
зберігається у жінок. Що стосується ХП, то у 46 пацієнтів була виявлена
псевдотуморозна форма, в основному у віці 20-44 років (14 чоловіків, 12 жінок).
В похилому віці (60-75 років) частіше зустрічається у чоловіків атрофічна форма
ХП, а у жінок – калькульозна (дивись діаграми 2.1-2.4).
Діаграма 2.1. Розподіл хворих з ГП (чоловіки).
Діаграма 2.2. Розподіл хворих з ГП (жінки).
Діаграма 2.3. Розподіл хворих з ХП (чоловіки).
Діаграма 2.4. Розподіл хворих з ХП (жінки).
З метою верифікації даних обстеження у 126 хворих діагноз був підтверджений за
результатами аналізів пункційного матеріалу, у 12 – на аутопсії, у 195 – на
основі клініко-інструментального обстеження та динамічного спостереження
протягом 3-4 років, 96 прооперовано.
Для відпрацювання нормальних показників кровоплину по v.lienalis та
a.mesenterica superior, truncus coeliacus та їхньої архітектоніки у людей
різного віку відповідно до даних традиційної ехографії нами обстежено 60
пацієнтів без захворювань ПЗ, які лікувались у різних відділеннях ОКЛ.
Дослідження проведені окремо у жінок та чоловіків у трьох вікових групах.
Вікові групи сформовані на основі класифікації запропонованої Міжнародним
Європейським семінаром з охорони здоров’я похилих та літніх людей (1963),
згідно якої існує 3 підгрупи: молодий вік (20-44р.); середній вік (45-59р.) та
похилий вік (60-75р.).
Загальна характеристика діагностичних методів.
Традиційні ультразвукові дослідження проводились на апараті фірми Siеmens
Elegrа з використанням конвексного датчика частотою 3,5 МГц за стандартною
методикою з індивідуальним визначенням фокусу динамічного діапазону та
підсилення, в двомірному режимі з дуплексним методом.
Всі дослідження проводились натще із відповідною підготовкою кишківника. Для
вдалого проведення обстеження потрібна підготовка пацієнта: з режиму харчування
виключаються продукти, які призводять до метеоризму, додатково призначаються
ферменти (фестал, ензистал) та препарати, які зменшують метеоризм (активоване
вугілля). Напередодні обстеження не рекомендується проведення очисних клізм,
часто посилюючих метеоризм.
Сканування здійснювали в сагітальних, корональних та аксілярних площинах за
оригінальним протоколом, прийнятим у Івано-Франківський ОКЛ, в положенні
хворого на спині, на животі, на правому та лівому боці. Спочатку проводили
сканування від епігастрію до гіпогастрію в аксіальній площині, пізніше справа
наліво в сагітальній площині в епігастрії, мезогастрії та гіпогастрії. При
цьому отримували інформацію про форму, розміри, структуру ПЗ, наявність вільної
рідини чи будь-яких інших патологічних змін у черевній порожнині та
заочеревинному просторі. Для оцінки ехогенності використовували 3 градації: -
гіпер; - гіпо; - ізоехогенність.
Кольорове допплерівське картування (КДК) - режим, який на основі кольорової
картограми дозволяє судити про розподіл потоку в судині в режимі реального
часу.
Для отримання якісної кольорової картограми необхідно, щоб кут між повздовжньою
віссю судини і напрямком УЗ променя був меншим за 90є (оптимально 30є-60є ).
Крім цього потрібен підбір коректної кольорової швидкісної шкали, підбір рівня
чутливос