Вы здесь

Напрями підвищення ефективності виробництва овочів відкритого грунту в степовій зоні

Автор: 
Кальченко Сергій Володимрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001430
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Сучасний стан та ефективність
виробництва овочів відкритого ґрунту
в сільськогосподарських підприємствах
степової зони
2.1. Тенденції розвитку овочівництва в регіоні
Ефективне функціонування товарного овочівництва в масштабі регіону стане
можливим в умовах відповідності рівню виробництва соціально-еко­номі­чним
умовам, що склалися. Перетворення, що відбулися в сфері аграр­ного
ви­робництва, кардинально змінили структуру виробників овочів відкри­того
ґру­нту в регіоні, що трансформувало ринкову кон’юнктуру на дану про­дукцію та
примусили сільгосппідприємства до невідомих раніше правил. В цьому зв’язку
об’єктивна оцінка рівня виробничих сил, а також виробничого потенці­алу окремої
господарської одиниці дає можливість для аналізу перс­пектив роз­витку подібних
господарюючих суб’єктів на майбутнє.
Як показують дані таблиці 2.1, в цілому по Україні намітилася пози­тивна
тенденція до поступового зростання валового збору овочів. У порівнянні з 1998
роком його кількісне значення у 2004 році зросло на 26,6 % або 1403,4 тис.т, а
також відбулося збільшення зібраних площ. Якщо у 1998 році під овочами було
зайнято 443,1 тис.га, то у 2004 році – 465,7 тис.га, тобто при­ріст склав 5,1%.
Підвищилася також і урожайність вирощуваних овочевих культур (на 20,9%).
Якщо розглядати розвиток овочівництва відкритого ґрунту стосовно окре­мих
культур, слід відзначити наявність певних коливань, як по урожай­ності, так і
по зібраній площі (Додаток А). Так по томатах урожайність у 2004 році не
ви­йшла на рівень 1998 року ( відставання складало 12%). По ци­булі ріпчастій
на­впаки спостерігається тенденція до скорочення зібраних площ, а валовий збір
підвищується внаслідок високої урожайності. Так за аналізуємий період вона
зросла на 76,7%, у той час як площі скоротилися на 6,7%.
2.1 Виробництво овочів відкритого ґрунту в господарствах України
Категорії
господарств
1999р.
2004р.
Зібрана площа, тис. га
Урожай­ність, ц/га
Валовий збір, тис.ц
Зібрана площа, тис. га
Урожай­ність, ц/га
Валовий збір, тис.ц
Україна
Усі категорії госпо­дарств
471,3
106,6
50240,6
465,7
143,8
66967,7
у т.ч. с.-г. підпри­ємс­тва
108,4
75,1
7853,9
54,9
116,5
6374,7
особисті селянські гос­подарства
362,9
116,8
42386,7
410,8
147,5
60593
Зона Степу
Усі категорії госпо­дарств
293,8
98,4
28917,6
265,9
133,1
35385,8
у т.ч. с.-г. підпри­ємс­тва
90,3
79,1
7139,4
40
122,2
4889,7
особисті селянські гос­подарства
203,5
107
21778,2
225,9
135
30496,1
Запорізька область
Усі категорії госпо­дарств
26,5
99,9
2649,2
26,6
115,7
3080,3
у т.ч. с.-г. підпри­ємс­тва
7,8
46,5
366,3
3,7
67,2
247,9
особисті селянські гос­подарства
18,7
122,5
2282,9
22,9
123,3
2832,4
Аналізуючи виробництво овочів відкритого ґрунту по категоріях госпо­дарств,
слід відмітити наступне. За період 1999 – 2004 р.р. зберігається ситу­а­ція,
коли основна частина вирощеної продукції припадає на особисті селянські
господарства (Додаток Б). Так у 1998 році питома вага цього сектору
виробниц­тва складала 84,8% в загальній структурі валового збору, а у 2004 році
цей по­казник склав вже 90,5%. В цілому обсяг зібраних овочів по особистих
селянсь­ких господарствах за 6 років зріс на 42,9%. Необхідно зазначити, що цей
процес став результатом зростання як зібраної площі (на 13,2% або 47,9 тис.га),
так і урожайності (на 26,3% або 30,7 ц/га).
Розвиток овочівництва в сільськогосподарських підприємствах носить дещо
неоднозначний характер. Так валовий збір та зібрані площі за період
1999-2004р.р. скоротилися відповідно на 21,4% та на 49,4%. Але урожайність
овочів відкритого ґрунту по цій категорій господарств за даний термін зросла на
55,1%, проти 26,3% по особистих селянських господарствах. Таким чином можна
кон­статувати, що овочівництво в сільськогосподарських підприємствах України
розвивається більш інтенсивним шляхом.
Аналізуючи динаміку овочівництва по культурах в господарствах степо­вої зони за
період 1999-2004р.р., слід зауважити, що рівень урожайності то­матів у 2004
році так і не досяг показника 1999 року (відставання складає 14,%) (Дода­ток
В). Цей факт, враховуючи скорочення питомої ваги вало­вого збору томатів в
загальному обсязі (22,7% у 2004р. проти 36,2% у 1998р.) викликає занепоко­єння,
оскільки ця культура вирощується переважно госпо­дарствами степової зони.
Рівень урожайності по інших культурах за 6 років суттєво зріс (особливо по
капусті), що стало наслідком поєднання сприятли­вих погодних умов та
ефе­ктивного використання господарствами наявного ресурсного потенціалу.
Розглядаючи динаміку виробництва овочів відкритого ґрунту в степовій зоні
стосовно категорій господарств, слід відзначити, що виробництво овочів в
сільгосппідприємствах скорочувалося протягом 6 років такими ж темпами, що й в
цілому по Україні, однак рівень урожайності за весь період не підвищився до
середнього по всіх категоріях господарств. (Додаток Г). В структурі ва­ло­вого
збору частка сільгосппідприємств скоротилася з 23,9% до 13,7%, в той час як
рівень урожайності зріс з 79,3 ц/га до 126,1 ц/га.
В особистих селянських господарствах за період з 1999 по 2004 роки під­вищилися
обсяги валового збору овочів як за рахунок зібраних площ, так і вна­слідок
збільшення рівня урожайності, причому останній показник тривалий час пі­сля
2002 року почав зростати. Причиною цього процесу є освоєння населен­ням регіону
земельних ділянок, що до цього тривалий час знаходилися у за­пу­щеному стані.
Слід зазначити, що по Запорізькій області стан розвитку овочівництва не
відрізняється від загального. За аналізуємий період відбулося зростанн