Вы здесь

Статистична оцінка рівня економічної злочинності

Автор: 
Сукач Наталія Костянтинівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
3406U001456
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КОМПЛЕКСНА СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА
ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Статистичне вивчення економічної злочинності
Економічна злочинність – соціальне явище, яке потребує глибокого дослідження.
Як уже відмічалось, проблематикою удосконалення методики аналізу злочинності
займався ряд вчених, але на сьогоднішній день не існує алгоритму комплексної
статистичної оцінки економічної злочинності.
Статистичний аналіз економічної злочинності полягає у визначені її реального
стану. Але це дуже складне питання, бо незважаючи на чітко налагоджений облік і
звітність, зареєстрована кількість економічних злочинів не відображає
криміногенної ситуації. Отже, визначення реального стану економічної
злочинності має першочергове значення на будь-якому
адміністративно-територіальному рівні [111, с.205-206].
Як уже відмічалось нами у першому розділі дисертаційної роботи, першим
узагальнюючим показником є абсолютне число економічних злочинів. Сукупність
економічних злочинів диференціюється за видами (згідно діючої класифікації).
При статистичному вивченні динаміки соціально-економічного явища обмежуються
тим, що порівнюють величину та склад досліджуваного об’єкту в різні періоди
часу.
Досліджуючи сукупність економічних злочинів, в першу чергу, охарактеризуємо її
в динаміці як соціально-економічне явище. Так, економічній злочинності властиві
дві взаємопов’язані риси: динамічність та інерційність.
Динамічність проявляється зміною рівнів і варіації показників, що
характеризують процес, інерційність – сталістю механізму формування процесу,
напрямку та інтенсивності динаміки протягом певного часу. Отже, поєднуючи усі
ці риси, ряд динаміки сукупності економічних злочинів у будь-який момент t
містить залишки минулого, основи сучасного і зародки майбутнього.
Необхідно зауважити, що ряди, в яких рівні коливаються навколо постійної
середньої, називаються стаціонарними. Соціально-економічні ряди, як правило,
нестаціонарні.
У правовій статистиці, зокрема при вивченні динаміки економічної злочинності,
використовується низка статистичних показників, які характеризують динаміку
цього соціального явища.
Всі суспільні явища безперервно змінюються. Протягом певного часу - місяць за
місяцем, рік за роком змінюється чисельність населення, обсяг і структура
суспільного виробництва, рівень продуктивності праці, кількість вчинених
злочинів, в тому числі економічних тощо. Вивчення поступального розвитку і змін
суспільних явищ - одне з основних завдань статистики. Вирішується воно на
основі аналізу динамічних рядів.
Розглянемо динаміку економічних злочинів, тобто зміну її рівня і структури за
той чи інший період часу (рік, три роки, п’ять, десять і т.д.), темп та
направлення змін загальних рис сукупності злочинних дій (Додаток Б).
Кількість виявлених економічних злочинів за період з 1996-2004 роки подана
графічно на рис.2.1.
Пік виявлених економічних злочинів в Україні припадає на 1998 рік, а потім їх
кількість зменшується, з 2003 року починає зростати знову.
Одним із завдань аналізу рядів динаміки є визначення загальної тенденції
розвитку явища.
Тенденція - це сталий напрям зміни рівнів явища в часі. Виявлення тенденції
розвитку явища передба­чає використання певних методів, зокрема, змикання рядів
дина­міки, укрупнення інтервалів, сезонних коливань, аналітичного
ви­рівнювання, які розглянуті нижче, та ін.
Рис.2.1. Кількість зареєстрованих економічних злочинів в Україні за 1996-2004
роки
З метою всебічного аналізу динаміки кількості економічних злочинів за 1996-2004
роки, розрахуємо основні показники рядів динаміки:
Таблиця 2.1
Характеристики динаміки кількості економічних злочинів
в Україні за 1996-2004 р.р.
Роки
Кількість
економічних
злочинів, випадків
Абсолют.
приріст, випадків
Темпи, %

Абсолют.
знач.1%
приросту, випадків
зростан-ня
базис.
зростання
ланц.
при-росту
базис.
при-росту
ланц.
2

1996
61042

1997
62371
1329
102,2
102,2
2,2
2,2
610
1998
65322
2951
107,0
104,7
7,0
4,7
624
1999
52561
-12761
86,1
80,5
-13,9
-19,5
653
2000
51705
-856
84,7
98,4
-15,3
-1,6
526
2001
41779
-9926
67,0
80,8
-33,0
-19,2
517
Продовження табл.2.1

2002
32237
-9542
49,4
77,2
-50,6
-22,8
418
2003
43203
10966
82,2
134,0
-17,8
34,0
322
2004
44171
968
85,4
102,2
-14,6
2,2
432
Проаналізувавши отримані результати, можна говорити про те, що кількість
виявлених економічних злочинів мала тенденцію до зростання з 1996 року по 1998
рік і базисні темпи зростання збільшувалися (з 102,2% до 107,0%).
Починаючи з 1999 році ситуація змінилася. Ланцюговий темп приросту в 1999 році
став уже темпом зниження і становив -19,5%, в 2003 році значно збільшився і
становив 34,0%.
Середньорічний темп зниження складав:
.
Середній абсолютний приріст складав: випадків.
Тобто, щороку кількість економічних злочинів знижувалася в середньому на 2109
злочинів або на 19%.
З метою регулювання розвитку того чи іншого явища або впливу на нього
складаються прогнози його розвитку. При цьому виникає необхідність визначення
рівнів явища за межами динамічного ряду, що вивчається, тобто на майбутнє. Для
цього застосовують метод екстраполяції. Проте, оскільки тенденція розвитку не є
constanta, дані, отримані шляхом екстраполяції, по­винні розглядатися як
імовірні оцінки. Екс