Вы здесь

Концептуальні основи забезпечення економічного розвитку вищих навчальних закладів України

Автор: 
Бондаренко Денис Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001506
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
2.1 Вищі навчальні заклади як суб’єкти господарської діяльності
Відповідно до законодавства України в системі національного права існує
поняття "господарська діяльність", яке за своїм змістом є значно ширшим, ніж
поняття "підприємницька діяльність". Так, у Господарському кодексі України
[181] визначається:
1. Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність
суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на
виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг
вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
2. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і
соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а
суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може
здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська
діяльність).
Державні ВНЗ відповідно до чинного законодавства є неприбутковими
організаціями. Основна діяльність неприбуткових організацій — з надання
благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших
подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального
самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними
документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові
організації.
Відповідно до норм Господарського кодексу освітні послуги за рядом своїх ознак
беззаперечно можуть бути віднесені до категорії "послуг вартісного характеру,
що мають цінову визначеність" та, відповідно, до "некомерційної господарської
діяльності". Поняття "суб'єкт господарювання" є більш широким і вбирає в себе
поняття "суб'єкт підприємництва" ("суб'єкт підприємницької діяльності"). До
числа "суб'єктів господарювання" або "суб'єктів господарської діяльності"
відносяться також, наприклад, неприбуткові організації, фонди, об'єднання
підприємців тощо.
Отже як бачимо і підприємства і неприбуткові організації є суб’єктами
господарської діяльності, тобто діяльності вищих навчальних закладів притаманні
ті ж риси, що і діяльності звичайного підприємства. Відповідно подібні і
принципи функціонування, управління та організації. Оскільки вищі навчальні
заклади є суб’єктами господарської діяльності, то їм притаманні також дії
економічних законів та відповідно вони провадять свою діяльність спираючись на
них.
Вищі навчальні заклади від звичайних підприємств відрізняє мета діяльності.
Мета діяльності підприємства визначається Законом України „Про підприємства в
Україні” [181], згідно якого підприємство - самостійний господарюючий статутний
суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу,
науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного
прибутку (доходу). Відповідно до цього ж закону підприємство може здійснювати
будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством
України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства. Підприємство
набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації.
Вищий навчальний заклад – це освітній, освітньо-науковий заклад, який
заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до
наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми
та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та
професійну підготовку осіб відповідно до їхнього покликання, інтересів,
здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову
й науково-технічну діяльність.
Як уже було зазначено ВНЗ є неприбутковими організаціями мета та завдання
діяльності яких відповідно до ст. 22 Закону „Про вищу освіту” [52] визначається
наступним:
1. Основною метою діяльності вищого навчального закладу є забезпечення умов,
необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб
України.
2. Головними завданнями вищого навчального закладу є:
здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку
фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам
вищої освіти;
здійснення наукової і науково-технічної (для вищих навчальних закладів третього
і четвертого рівнів акредитації), творчої, мистецької, культурно-виховної,
спортивної та оздоровчої діяльності;
забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з
вищою освітою;
здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація в
акредитованих вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів
акредитації;
вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння
працевлаштуванню випускників;
забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які
навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського патріотизму і
поваги до Конституції України;
підвищення освітньо-культурного рівня громадян.
Відповідно до ст. 23 Закону України „Про вищу освіту” [52] вищий навчальний
заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені
набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем
і відповідачем у суді.
Відповідно до ст. 65 Закону України „Про вищу освіту” [52] вищий навчальний
заклад відповідно до свого статуту може надавати фізичним та юридичним особам
платні послуги у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях
діяльності за умови забезпечення провадження освітньої діяльності. Відповідно
до цього ж закону вищий навчальний заклад у межах, визначени