Вы здесь

Прогнозування та державне регулювання промислового розвитку регіону (на прикладі Київської області)

Автор: 
Олешко Анна Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
3406U001592
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
ПРОМИСЛОВОМУ
КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ
2.1. Сучасна практика регулювання підприємницької діяльності в промисловому
комплексі регіону
Сучасні проблеми промислового розвитку регіонів України займають ключове місце
у формуванні економічної політики.
У загальному спектрі проблем управління регіональним економічним розвитком слід
виділити ряд ключових моментів, що стосуються системи державного регулювання
промислового розвитку.
До них можна віднести:
вибір об’єктів прогнозування та державного регулювання;
визначення критеріїв оцінки ефективності та відпрацювання засобів і механізмів
управління промисловістю;
взаємовідносини регіональних та центральних органів державного регулювання.
Система органів державного управління промисловістю має складний,
багатофакторний міжгалузевий характер, несе навантаження всієї різноманітності
форм та напрямків розвитку економічних процесів і зосереджена на трьох рівнях
(рис.2.1).
Загальнодержавний рівень передбачає розробку загальних принципів,
концептуальних та законодавчих засад державного регулювання промисловістю, а
також визначення стратегічних напрямів регіонального розвитку в рамках
національної економіки. Стратегічним програмним документом для реалізації
регіональної політики є Програма діяльності Кабінету Міністрів України
„Назустріч людям” та Стратегія економічного та соціального розвитку України на
2004-2015 роки: “Шляхом європейської інтеграції”.
Згідно Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2004-2015
роки: “Шляхом європейської інтеграції” утвердження соціально-орієнтованого
шляху розвитку здійснюється поетапно (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Етапи реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку України на
2004-2015 роки
Етапи реалізації
Основні цілі
Очікуваний економічний результат
Перший етап
(2004-2005 роки)
Формування інституційних, фінансових та організаційних передумов, якісних
перетворень у всіх сферах суспільного життя, забезпечення сприятливого
інвестиційного клімату, зміцнення конкурентоспроможності вітчизняної економіки
Щорічні темпи ВВП повинні бути на рівні 6-7 відсотків. Інвестиції в основний
капітал мають зрости на 10-12%, реальні доходи населення – на 7-8 %, рівень
інфляції не перевищуватиме 6 відсотків.
Другий етап
(2006-2009 роки)
Період розгорнутого економічного розвитку на основі здійснення комплексної
модернізації підприємств, утвердження принципів та механізмів
структурно-інноваційної моделі соціально-орієнтованої економіки
Середньорічні темпи зростання ВВП необхідно забезпечити на рівні 7%, інвестицій
в основний капітал – 12-13%, реальних доходів населення – 7-8 відсотків. Рівень
інфляції знизиться до 4-5 відсотків.
Третій етап
(2009-2015 роки)
Закріплення стійких темпів зростання з акцентами на вирішення широкого
комплексу проблем поліпшення добробуту населення, прискореної реалізації
структурних завдань євроінтеграційного курсу
Середньорічні темпи зростання ВВП 6 %, інвестицій в основний капітал – 12 %,
реальних доходів населення – 6 відсотків. Рівень інфляції -3-4 відсотки.
Управління промисловим розвитком на загальнодержавному рівні здійснює
спеціально створений орган управління - Міністерство промислової політики
України.
Основні завдання, які вирішує Міністерство промислової політики України
наступні:
розроблення основних засад державної промислової політики та механізмів
державного регулювання промисловим сектором економіки;
визначення напрямів розвитку науково-технічного потенціалу та реалізація
програм розвитку промисловості;
розроблення прогнозів виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку
промислового виробництва;
створення сприятливих умов для розбудови високорозвинутого промислового
комплексу;
участь у розробці та реалізації регіональної промислової політики.
Напрямами реалізації промислової політики регіонів відповідно до Державної
програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки є [131]:
здійснення прогресивної структурної перебудови промислового виробництва;
диверсифікація промислових виробництв;
стимулювання розвитку експортно-орієнтованих та імпортозамінних промислових
виробництв у районах, що мають для цього сприятливі умови, розвиток вільних
(спеціальних) економічних зон та активізація прикордонного та транскордонного
співробітництва;
визначення на законодавчому рівні механізмів державного стимулювання
промислового розвитку регіонів і підтримки депресивних територій та малих міст,
а також розвитку міжрегіональної виробничої кооперації.
На регіональному рівні державне регулювання промислового розвитку в межах,
визначених Законами України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про
місцеве самоврядування в Україні” (у частині делегованих місцевим органам
виконавчої влади повноважень) здійснює спеціально створений структурний
підрозділ.
Місцеві державні адміністрації у галузі промисловості реалізують наступні
повноваження:
забезпечують реалізацію Законів України, указів Президента, постанов Верховної
Ради та Кабінету Міністрів, нормативно-правових актів Міністерства промислової
політики, інших актів законодавчої і виконавчої влади, рішень обласної Ради
депутатів та голови облдержадміністрації;
сприяють забезпеченню збалансованого розвитку промислового комплексу,
спрямованого на поліпшення виробничої, соціальної інфраструктури та екологічної
ситуації;
сприяють формуванню регіональних промислових комплексів, розглядають і вносять
рекомендації щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств,
організацій, виробництв, на які