Вы здесь

Магнітно-резонансна томографія у ранній діагностиці гострого ішемічного інфаркту головного мозку

Автор: 
Ялинська Тетяна Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U001704
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛІНІЧНИЙ МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКИ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ
2.1. Характеристика клінічного матеріалу
Групу спостереження склали 206 хворих віком від 36 до 97 років, які поступали в
неврологічне відділення Клінічної лікарні “Феофанія” з попереднім діагнозом
гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК) ішемічного характеру в 2001 –
2004 рр.
Їх розподіл за віком, статтю та нозологічною формою наведено в таблиці 2.1. Як
видно, основну групу склали хворі з гострими ішемічними інфарктами головного
мозку – 165 (80,0%) пацієнтів віком від 36 до 97 років, з них чоловіків – 98
(59,4%) осіб, середній вік яких складає 67,3 років, та жінок – 67 (40,6%) осіб,
середній вік – 71,4 років. 25 хворих померло, 6-ти з них було проведено
патологоанатомічне дослідження та діагноз верифіковано в патолого-гістологічній
лабораторії КЛ “Феофанія”.
У 159 (96,3%) хворих на інфаркт діагноз ґрунтувався на результатах клінічного
обстеження, лабораторних та інструментальних даних, МРТ-обстеження в динаміці.
У 24 (11,6%) пацієнтів регрес клінічних ознак відбувся повністю протягом 24 год
після їх виникнення, тому було діагностовано ТІА.
У 3-х хворих було виявлено пухлини півкуль головного мозку. У цих хворих був
гострий початок, а неврологічні симптоми повільно наростали протягом 2 – 3 діб.
Гемітип ураження при розсіяному склерозі (РС) зумовив у 3 спостереженнях
клінічну картину ішемічного інфаркту. У 9-ти хворих відновлення неврологічних
функцій відбулося в термін до 15 діб, МРТ-ознак гострого ішемічного інфаркту не
було виявлено і було діагностовано малий
Таблиця 2.1
Розподіл хворих
за віком, статтю та нозологічними формами захворювань
Вік
(років)
Стать
Кількість обстежених (в абс. показ.)
Загальна кількість
ТІА
Пухлини
Енцефаліт
Розсіяний склероз
Ішемічний
інфаркт
Малий ішемічний інсульт
31 – 40
чол.

жін.
41 – 50
чол.
14
жін.
51 – 60
чол.
15
22
жін.
61 – 70
чол.
42
48
жін.
21
24
71 – 80
чол.
1
22
26
жін.
22
27
Понад 80
чол.
11
11
жін.
13
13
Всього, абс. / %
24/11,6
3/1,5
2/1,0
3/1,5
165/80,0
9/4,4
206/100
ішемічний інфаркт У 2-х пацієнтів було діагностовано вірусний енцефаліт. У 175
(85,0%) хворих з 206 були ознаки судинної дисциркуляторної енцефалопатії (СДЕ)
II – III ст.
У чоловіків і жінок інфаркти частіше (79,4%) зареєстровані у віці понад 60
років. У чоловіків найбільша кількість інфарктів припадає на вікову групу від
61 до 70 років (25,4%), у жінок – від 71 до 80 років (13,3%).
Для визначення величин ВКД головного мозку в нормі, була обстежена контрольна
група пацієнтів. До контрольної групи включено 92 пацієнти (45 чоловіків і 47
жінок) віком від 35 до 70 років.
Критеріями відбору осіб контрольної групи були: відсутність у них осередкової
неврологічної симптоматики та патологічних змін при МРТ, у тому числі ознак
атрофічних змін головного мозку у вигляді розширення підпавутинних просторів і
шлуночкової системи.
143 (69,4%) пацієнтам перед МРТ було проведено КТ головного мозку. Д-ЗЗ
виконані усім обстеженим хворим. П-ЗЗ – 11 хворим з гострим ішемічним
інфарктом. МРА виконана 69 (41,8%) хворим з ішемічним інфарктом головного
мозку.
Залежно від механізму розвитку, локалізації осередку ураження, його розміру та
критерію J. Bamford та співавт. (1991) усі виявлені ішемічні інфаркти півкуль
головного мозку розділили на два види: лакунарні та нелакунарні інфаркти.
Нелакунарні інфаркти розподілили на територіальні та коркові. Ми також виділяли
задні циркулярні інфаркти, до яких долучили інфаркти, що локалізуються у
стовбурі головного мозку, та інфаркти мозочка (інфаркти ВББ). Задні циркулярні
інфаркти також розподілили на лакунарні та нелакунарні.
Розподіл хворих на ішемічний інфаркт за віком, статтю та видами інфаркту,
наведено в таблиці 2.2. Як видно, найбільшу кількість інфарктів (49,1%) як у
жінок, так і у чоловіків склали нелакунарні інфаркти півкуль головного мозку, з
них територіальні інфаркти склали 35,1%, коркові – 14,0%.
Таблиця 2.2
Розподіл обстежених хворих на ішемічний інфаркт за віком,
статтю та видами інфаркту
Види ішемічних інфарктів
за критерієм
J. Bamford
Вік (років)

Загальна кількість,
абс./ %
31 –40
41 –50
51 –60
61 –70
71 ?80
понад80
Стать

ч
ч
Лакунарні інфаркти
12
18
52/ 31,5
Територіальні інфаркти
13
20
58/ 35,1
Коркові інфаркти
2
23/ 14,0
Задні циркулярні інфаркти
10
32/ 19,4
Всього
15
42
21
22
27
11
15
165/100
Лакунарні інфаркти півкуль головного мозку зустрічалися досить часто і склали
31,5% від загальної кількості. Задні циркулярні інфаркти діагностовано у 19,4%
випадків.
Відомо, що через 6 годин з моменту розвитку перших неврологічних симптомів,
закінчується формування більшої частини інфаркту мозку. «Доформування» осередку
продовжується протягом 24 – 48 годин, а можливо й пізніше, залежно від ступеня
зниження МК та інших наслідків ішемії [5, 7, 9, 16]. Після 24 – 48 годин
розміри інфаркту практично не змінюються, тому період до 48 годин від початку
розвитку ішемічного інфаркту ми вважали гострим.
Розподіл хворих за локалізацією лакунарного інфаркту, віком та статтю
представлений у таблиці 2.3. Як видно, лакунарний інфаркт у віці до 40 років
реєструвався лише у одного пацієнта (1,9%). Найчастіше осередки лакунарного
інфаркту виявлялися у діл