Вы здесь

Електроімпульсна та психофонотерапія в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на синдром хронічної втоми

Автор: 
Лобода Тетяна Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U002115
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ
2.1. Методи дослідження.
Дослідження психоемоційної сфери проводились за тестами субдепресивності Зунга,
шкалою депресії Бека, тестом самооцінки іпохондрії Вільсона, тестом
“виснаженості життєвих сил” Аппелса та шкалами тривожності Спілбергера,
рекомендованими ВООЗ (1995), Американською Асоціацією психіатрів (1994) та
Міжнародним товариством психопатологів (1998). Результати психологічних
досліджень опрацьовано за допомогою програми PSV наданою дослідникам автором –
В.П. Устиновим (Інститут педагогіки та психології Сибірського відділення
РАПН).
Вираженість больових відчуттів оцінювалась за Візуально-аналоговою шкалою (ВАШ)
та Мак-Гілловським больовим опитувальником, запропонованими R. Melzak, (1996)
.
Дослідження якості життя проведено за допомогою опитувальника SF-36 (John E.
Ware,1998) за наступними шкалами:
Physical Functioning (PF) – фізичне функціонування, що відображає ступінь, у
якому здоров'я лімітує виконання фізичних навантажень (самообслуговування,
ходьба, підйом по сходах та т.п.)
Role-Physical (RP) – вплив фізичного стану на рольове функціонування (роботу,
виконання буденної діяльності).
Bodily Pain (BP) – інтенсивність болю та його вплив на здатність займатись
повсякденною діяльністю, включаючи роботу вдома та поза ним.
General Health (GH) – загальний стан здоров'я – самооцінка хворим стану свого
здоров'я в даний момент та перспектив лікування.
Vitality (VT) – життєздатність (відчуття собі сповненим сил та енергії або
напроти, знесилення)
Social Functioning (SF) – соціальне функціонування , визначається ступенем, у
якому фізичний чи емоційний стан обмежує соціальну активність (спілкування).
Role-Emotional (RE) – вплив емоційного стану на ролеве функціонування, тобто
ступінь, у якому емоційний стан заважає виконанню роботи чи повсякденної
діяльності (збільшення витрат години, зменшення обсягу роботи, зниження її
якості).
Mental Health (MH) - оцінка психічного здоров'я, характеризує настрій
(наявність депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій).
Дослідження стану вегетативної нервової системи проведено шляхом суб’єктивної
оцінки (за опитувальником) та за таблицею об’єктивної оцінки симптомів дистонії
(О. Вейн, 1998) (Додаток 8). Об’єктивно стан вегетативної нервової системи
оцінювався за допомогою системи експрес-аналізу варіабельності ритму серця
"Кардіо-Спектр" ( АТЗТ "Сольвейг"), шляхом обчислення статистичних і
спектральних показників, що рекомендовані в якості Міжнародних стандартів
Робочою групою Європейського товариства кардіології та Північноамериканського
товариства кардіостимуляції та електрофізіології.
Мо (с) - найбільш поширене значення R-R, що вказує на домінуючий рівень
функціонування синусного вузла;
АМо (%) - число кардіоітервалів, що відповідають діапазону моди і відображають
ступінь активації синусного вузла;
ВР (с) - варіаційний розмах - різниця між максимальним та мінімальним значенням
R-R;
ІН - індекс напруги регуляційних систем (індекс Р.М.Баєвского) - відображає
ступінь централізації управління серцевим ритмом, що розраховується за
формулою: Cн=АМ0/(2хВРхМ0)
SDNN (с) - (Standart deviation of the NN interval) - стандартне відхилення
тривалості нормальних R-R;
pN50 (%) - процент пар послідовних кардіоінтервалів, що відрізняються більш,
ніж на 50 мс від загальної кількості R-R, що досліджуються;
VLF (Very Low Frequency), мс2 - дуже низькочастотна спектральна складова,
відображає центральний ерготропний вплив;
LF (Low Frequency), мс2- низькочастотна копонента, характеризує симпатичну
активність;
HF (high Frequency), мс2- високочастотна складова відповідає еферентній
вагальній активності.
Даний метод дозволяє визначити переважання симпато- чи ваготонії, визначити
рівень стресорної напруженості окремих ланок ВНС та напруженості вцілому.
Кількісні показники дозволяють проводити статистичну обробку отриманих
результатів.
Гонадотропні гормони – лютропін (ЛГ), фолітропін (ФСГ), пролактин (ПРЛ)
визначались методом імуноферментного аналізу з використанням реактивів фірми
“Syntron bio research”.
Статеві стероїдні гормони – естрадіол, тестостерон, прогестерон та АКТГ і
кортизол визначались методом радіоімунного аналізу.
Вірусологічні дослідження проводились методом імунної хроматографії.
Вірусологічні та гормональні дослідження були проведені на досанаторному етапі
та після лікування.
Дослідження виконані в лабораторіях ПАГ АМН України, МКЛ №16 м. Києва,
лабораторії “ДІЛА” (м. Київ). З інструментальних методів пацієнтам жіночої
статі проводилось УЗД з використанням абдомінального (3,5 МГц) та
трансвагінального (7,5 МГц) трансд’юсорів на апараті Simens Sonoline -400.
Отримані цифрові данні опрацьовано статистично з використанням критерію
Стьюдента (Камінський Л.С.,1964). Різницю між величинами , що порівнювались,
вважали вірогідною при p вивчали за допомогою коефіцієнту рангової кореляції Кендела. Статистична
обробка, побудова графіків, таблиць та діаграм проведена за допомогою програм
Biostst та Microsoft Exel на ПЕОМ ІВМ РС\АТ.
2.2. Медико-соціальна характеристика пацієнтів, що були задіяні в дослідженні
Під нашим спостереження перебували 150 жінок, що проходили лікування в
санаторії “Парус” у яких за критеріями Центру контролю захворюваності США
(1996) було встановлено діагноз синдрому хронічної втоми. Ці пацієнтки
сформували дослідні групи.
Основну групу склали 98 жінок, контрольну групу склали спостереження за 52
жінками. Всі пацієнтки дослідних груп отримували базисну