Вы здесь

Управління оборотними активами підприємств

Автор: 
Бондаренко Олена Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0409U005379
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА Сучасного стану ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА Управління ними в економіці
України
2.1. Тенденції формування оборотних активів на підприємствах України
Удосконалення управління оборотними активами підприємств України значною мірою
пов'язане із дослідженням сучасних тенденцій їх формування, визначенням
факторів, які на них впливають, обґрунтуванням основних резервів підвищення
ефективності такого управління.
Тенденції змін обсягів активів підприємств України за останні роки відображають
постійне їх зростання (табл. 2.1). На кінець 2004 року загальні обсяги активів
підприємств склали 1276,93 млрд. грн. За період, що аналізується цей показник
зріс у 9,4 рази. Ріст обсягів активів супроводжується впливом різних факторів,
які носять позитивний та негативний характер. До першої групи факторів можна
віднести, зростання кількості підприємств в економіці України, що пов'язано з
необхідністю залучення додаткових господарських засобів, перехід України до
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і, як наслідок, до
нових методів оцінки необоротних та оборотних активів, виділення у балансі
підприємств у складі необоротних та оборотних активів нових статей, розвиток
фінансового ринку та, в результаті, надання можливостей підприємствам
здійснювати довгострокові та поточні фінансові інвестиції. До другої групи
факторів можна віднести не адаптованість України до ринкових умов
господарювання і, як наслідок, наявність необґрунтованих розмірів запасів через
неефективне управління ними, інфляційний вплив на економіку країни, що
призводить до необхідності переоцінки основних засобів та матеріальних
оборотних активів, зниження платоспроможності вітчизняних підприємств, що
супроводжується зростанням такої складової оборотних активів як дебіторська
заборгованість.
Таблиця 2.1
Обсяги активів підприємств України в 1995-2004 рр.
Джерело: власне опрацювання на підставі [115, с. 241; 149. с. 60-61; 150, с.
62-63]
Роки
Активи (млрд. грн.)
Всього
в т. числі
Необоротні активи
Оборотні активи
19951
135,77
66,01
69,76
19961
527,14
409,94
117,20
19971
567,66
434,31
133,35
19981
635,76
445,32
190,44
19991
709,59
457,05
252,54
20002
776,77
455,09
319,63
20012
876,26
493,32
379,59
20022
953,89
519,04
432,04
20032
1096,85
572,61
520,67
20042
1276,93
659,87
617,06
1- Крім банків, малих підприємств і бюджетних установ; 2- Крім банків і
бюджетних установ.
Поряд з цим, тенденція зростання характерна як для обсягів оборотних активів
так і необоротних. Обсяги необоротних активів за цей період змінились від 66,01
млрд. грн. до 659,87 млрд.грн., обсяги оборотних – від 69,76 млрд.грн. до
617,09 млрд. грн. Причому темпи зростання оборотних активів перевищують темпи
зростання необоротних (рис. 2.1.).
Рис. 2.1. Динаміка загальних обсягів оборотних активів та їх приросту
у 1997-2004 рр. (млрд. грн.)
Джерело: власне опрацювання на підставі [115, с. 241; 149. с. 60-61; 150, с.
62-63]
Такий стан речей певною мірою пояснюється, з одного боку, недостатністю коштів
у підприємств для оновлення їх технічної бази, і, як наслідок, мінімальними
вкладеннями в основні засоби, а з іншого - формуванням надмірних залишків
виробничих запасів з метою мінімізації інфляційних впливів, надмірних залишків
готової продукції через непостійність обсягів попиту, необґрунтованих розмірів
дебіторської заборгованості, яка виникає у результаті вчасного невиконання
зобов'язань покупцями.
Незважаючи на те, що обсяги активів, в т. ч. оборотних та необоротних
зростають, значення коефіцієнту, що характеризує відношення ВВП до їх обсягів
постійно коливається. Аналізуючи динаміку даного показника (табл. 2.2.)
помітно, що у 1996 році порівняно з 1995 роком ВВП в розрахунку на одну гривну
вартості активів, в т.ч. оборотних, суттєво зменшилась. Це відбувалося в
наслідок переоцінки основних засобів та матеріальних оборотних активів,
оскільки ВВП продовжував зростати. В період до кінця 90 –х років обсяг ВВП в
розрахунку на одну гривну вартості активів зростає (1996 р. – 0,16 грн., 2004
р. – 0,27 грн.). При цьому за період з 1996 по 2004 рр. обсяг ВВП, що припадає
на одну гривну оборотних активів постійно змінюється. Це обумовлено
непостійністю величини темпів змін обсягів оборотних активів, хоча загальні
обсяги оборотних активів та ВВП мають стійку тенденцію до зростання. Слід
зазначити, що у 2002 році порівняно з 2001 роком намітився спад величини
оборотних активів, однак ВВП, що припадає на одну гривну оборотних активів
також зменшився. Зниження обсягу ВВП на одну гривну оборотних активів також
прослідковується в 1999 р. та 2003рр.
Таблиця 2.2
Динаміка ВВП України та активів підприємств у 1995-2004 рр.
Джерело: власне опрацювання на підставі [115, с.188, с.241; 149. с.60-61; 150,
с. 29, с.62-63]
Роки
ВВП,
млрд.грн.
Активи, млрд. грн.
Співвідношення ВВП і активів
Всього
з них оборотних
ВВП до всього обсягу активів
ВВП до обсягу оборотних активів
19951
54,52
135,77
69,76
0,40
0,78
19961
81,52
527,14
117,20
0,16
0,69
19971
93,37
567,66
133,35
0,16
0,70
19981
102,59
635,76
190,44
0,16
0,54
19991
130,44
709,59
252,54
0,18
0,52
20002
170,07
776,77
319,63
0,22
0,53
Продовж.табл. 2.2
20012
204,19
876,26
379,59
0,23
0,53
20022
225,81
953,89
432,04
0,24
0,52
20032
267,34
1096,85
520,67
0,24
0,51
20042
344,82
1276,93
617,06
0,27
0,54
Водночас зі зростанням обсягів оборотних та необоротних активів підприємств
України, питома ваги оборотних активів збільшується, а питомої вага необоротних
- зменшується. Так, у загальній вартості активів частка необоротних активів, за