Вы здесь

Податкове регулювання прибутку підприємства

Автор: 
Сірко Володимир Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
3406U003571
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ III. Методичні підходи податкового регулювання механізму формування
прибутку
110
3.1.
Податкові методи стимулювання підприємництва в Україні
111
3.2.
Систематизація факторів підприємницької активності
120
3.3.
Удосконалення системи управління механізмом формування прибутку підприємства
124
3.4.
Недоліки механізму податку на прибуток в Україні та напрями їх усунення
131
3.5.
Реформування податку на прибуток в його переорієнтації із суто фіскальних цілей
на стимулюючі
145
Висновки до розділу III
152
Висновки
154
Список використаних джерел
157
ВСТУП
Актуальність теми. Побудова ринкової моделі економіки зумовлює необхідність
глибокого дослідження низки важливих складників фінансової системи, зокрема
фінансів підприємств. Провідне місце у фінансовому забезпеченні їх діяльності
належить прибутку. Він найповніше характеризує ефективність господарської
діяльності підприємств, їх фінансові можливості й у кінцевому підсумку визначає
рівень фінансової стабільності в державі та є джерелом підвищення рівня
суспільного добробуту населення.
Прибуток – це певний гарант соціально-економічного прогресу, а його відсутність
- найяскравіший доказ регресу та соціальної напруги.
Становлення й розвиток податкової системи України свідчить про її активну роль
у формуванні й розподілі фінансових ресурсів держави. Однак найбільш істотно
система оподатковування впливає на функціонування й ділову активність
підприємницьких структур, що створюють економічний потенціал країни. У такій
ситуації необхідна зважена політика підтримки підприємств на основі
збалансування фіскальної й стимулюючої функцій податків. Посилення
нестабільності умов господарювання перехідного періоду, прагнення до поповнення
бюджету при зменшенні реального валового внутрішнього продукту, недотримання
принципу економічної обґрунтованості податкових реформ призвели до надмірного
навантаження на виробників. Дохід, який держава одержує суто фіскальними
методами, не компенсується економічним збитком, що завдається суб'єктам
ринкових відносин.
Адаптація підприємств до змін податкового середовища вимагає системного обліку
багатьох факторів: державних нормативів, ринкових механізмів розподілу
податкового навантаження, кваліфікованої внутрішньої організації процесу
регулювання оподатковування, упровадження оптимізаційних моделей і методів
управління податками. Усе це зумовлює необхідність поглибленого дослідження
теоретичних і методологічних проблем податкового регулювання механізму
формування прибутку.
Проблеми оподатковування завжди привертали увагу вчених, що прагнули зробити
внесок у їх вирішення. Найбільш вагомими роботами в теорії податків є праці
А.Сміта, Д.Рикардо, В.Петті, Дж.Кейнса, А.Лаффера.
Значний внесок у розвиток теоретичних засад фінансової системи, у тому числі
податкової, зробили В.Андрущенко, Л.Бабич, І.Бланк, В.Буряковський, О.Василик,
В.Вишневський, В.Геєць, А.Загородній, С.Каламбет, К.Ковальчук, І.Луніна,
А.Соколовська, В.Суторміна, В.Федосов, М.Чумаченко та інші. В умовах переходу
до ринкових відносин вітчизняні вчені в основному досліджують питання
державного регулювання оподатковування на макроекономічному рівні.
Розглядаються також окремі питання формування податкової політики підприємств,
проте, в працях провідних учених і фахівців з питань податкового регулювання
механізму формування та розподілу прибутку підприємств наукові положення
висвітлюються недостатньо.
Певною мірою питання оптимізації податкового регулювання діяльності підприємств
досліджені російськими вченими: Е.Балацьким, С.Нікітіним, С.Мовшовичем,
В.Пушкарьовою, С.Сутиріним, Д.Черніком, Т.Юткіною та іншими, але їх наукові
праці в основному містять вибірковий аналіз одного-двох податкових параметрів.
Деякі мікроекономічні аспекти теорії оподаткування, представлені в розробках
закордонних учених Дж.К.Гелбрейта, Дж.Е.Стиглиця, А.Самуельсона та інших, не
адаптовані до вітчизняних умов господарювання.
Наукова концепція, що висувається, та її реалізація направлені на часткову
ліквідацію цього недоліку. Теоретичні напрацювання попередніх років вимагають
модифікації з урахуванням сьогоднішньої ситуації в економіці України, оскільки
на практиці концепція саморегулювання ринкової економіки, що зараз
реалізується, не виправдовує себе, тим часом, як концепція регульованого
економічного зростання дозволяє з найбільшою повнотою використати податкові
важелі реформування й розвитку підприємництва в Україні.
Вирішення проблеми вдосконалення методів регулювання механізму формування
прибутку підприємства в нестабільному економічному середовищі, вибір способів
її реалізації обумовили актуальність дисертаційного дослідження, його мету,
завдання та логіку побудови.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота
виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Міжнародного університету
бізнесу і права за пошуковою темою “Підвищення ролі фінансових відносин у
комплексному соціально-економічному розвитку регіонів України”, за якою автором
визначені основні тенденції розвитку податку на прибуток в Україні й
закордонних країнах, досліджені переваги та недоліки прибуткового
оподаткування. Також наукові результати та висновки дослідження були одержані в
ході виконання на кафедрі фінансів Дніпропетровського національного
університету теми “Фінансово-економічні проблеми становлення та розвитку
підприємництва в Україні” (номер державної реєстрації 0103 U 00050), у межах
якої автором запропоновані методичні підходи до податкового регулювання
прибутку підприємства. Також дисертаці