Вы здесь

Фінансування інвестиційних проектів в умовах економічних трансформацій

Автор: 
Губанова Людмила Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003803
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРАГМАТИЗМ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
2.1. Розвиток інвестиційної діяльності в умовах реалій вітчизняної економіки
Розвиток інвестиційного сектора відіграє вирішальну роль та визначає загальний
рівень зростання економіки, при наявності інвестицій збільшуються обсяги
виробництва, зростає національний дохід, розвиваються в економічному
суперництві галузі та підприємства, задовольняючи попит населення на товари та
послуги. Отриманий приріст національного доходу частково знову накопичується,
відбувається подальше збільшення виробництва, процес повторюється безупинно.
Таким чином, інвестиції, що утворились за рахунок національного доходу в
результаті його розподілу, самі обумовлюють його зростання, тобто розширене
відтворення. При цьому, чим ефективніше використовуються інвестиції, тим
більшим є рівень зростання національного доходу, що, в свою чергу, сприяє
зростанню абсолютних розмірів накопичення, які знову вкладаються у виробництво
[42, 47]. Такий процес не випадковість, бо інвестиційний розвиток є одним з
напрямків становлення ринкової економіки, що потребує забезпечення
випереджаючих темпів зростання інвестицій порівняно з темпами зростання ВВП.
Однак тільки детальний аналіз статистичних даних дає змогу визначити напрямки
удосконалення та темпи зростання інвестицій. Але слід зауважити, що у системі
національних рахунків України статистика інвестицій включає тільки матеріальні
витрати, і не враховує таких важливих видів інвестицій, як інвестиції у наукові
дослідження й освіту. Такий підхід до відображення інформації не уможливлює
точне визначення дійсного обсягу інвестицій.
Проте у рамках означеної проблеми нагальним завданням дослідження є аналіз
кількісних і якісних характеристик змін, що відбуваються в економічному секторі
та впливають на інвестиційний процес. Одночасно, вважаємо за доцільне
проаналізувати зміни, які відбуваються з показниками внутрішнього валового
продукту (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Обсяги валового внутрішнього продукту та інвестицій
в Україні за 1998 - 2004 роки [2 Складено та розраховано автором за даними
[116, 118].]
Показники
Роки
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
ВВП, млн. грн.
102593
130442
170070
204190
225810
264165
344822
Темпи зростання до попереднього року, % (у порівняльних цінах)
98,1
99,8
105,9
109,1
110,5
117,0
112,9
Інвестиції, млн. грн.
13958
17552
23629
32573
37178
51011
75714
Темпи зростання до попереднього року, % (у порівняльних цінах)
106,1
100,4
114,4
120,8
108,9
131,3
128,0
У період 1998 - 2004 років макроекономічні тенденції інвестиційних вкладень в
основний капітал випереджаючі порівняно з оцінкою макроекономічних показників
по внутрішньому валовому продукту (ВВП).
У 1999 р. спостерігався спад темпів зростання інвестицій порівняно з 1998 р.,
вони виросли всього на 0,4%. Починаючи з 2000 р. розвиток інвестиційної
діяльності характеризується високими темпами нарощування інвестицій з 14% у
2000 р. до 31% у 2003 р. та 28% у 2004 р. Даний факт свідчить про те, що
інвестиційному процесу властива за цей період певна фрагментарність (рис.
2.1).
Рис. 2.1 Динаміка темпів зростання ВВП та інвестиційної активності
в Україні за період 1998 - 2004 років. [3 Побудовано за даними табл. 2.1.]
Крім того, порівняльний аналіз динаміки темпів зростання ВВП та темпів
зростання обсягів інвестицій показав, що, починаючи з 2000 р. темпи зростання
обсягів інвестицій перевищують темпи зростання обсягів ВВП. Утім, за два
останні роки обсяг інвестицій в основний капітал зріс більше, ніж на 30%, що
перевищує темпи зростання ВВП на 13 відсоткових пунктів і є позитивним
моментом.
В українській економіці, якщо зважати на співвідношення темпів зростання ВВП та
темпів зростання обсягів інвестицій, складається на перший погляд сприятлива
ситуація для переходу підприємств до ефективних форм фінансування. Проте
фінансування інвестиційних проектів, як стверджує автор В.Л. Осецький, залежить
від поквартальних обсягів інвестицій в основний капітал та внутрішній валовий
продукт [99, с.23]. Фінансування інвестиційних проектів за допомогою сезонного
розподілу обсягів фінансування інвестицій пов’язане з певними проблемами й
закономірностями.
Для визначення поквартальних показників обсягу інвестицій в основний капітал
необхідно на основі спеціальної інформаційної бази (додаток А.2.) здійснити
очищення числових рядів від сезонних варіацій за допомогою алгоритму сезонного
впорядкування ряду інвестицій (рис. 2.2).
Рис. 2.2 Динаміка поквартальних обсягів фінансування інвестицій
в Україні за 1999 – 2004 рр. [4 Побудовано автором самостійно на основі даних
додатку А , табл. А. 2.]
Детальний розгляд поквартальних показників обсягу інвестицій в основний капітал
дає змогу виявити фактори, які підтверджують, що обсяги капітальних вкладень
мають два стійких мінімуми - кожен третій (основний мінімум) і перший квартали
року, та два стійких максимуми кожен другий (основні річні максимуми) та
четвертий (вторинні максимуми) квартали року. Причому основний мінімум у
третьому кварталі є доволі стійким протягом всього періоду, який вивчається.
Так, протягом трьох років (1999 – 2001 рр.) даний показник перебував у межах
655 - 694 млн. грн., у 2002 році відбулися незначні зміни у бік його збільшення
до 760 млн. грн., дана тенденція збереглася і протягом наступних кварталів,
коли він становив 951 – 1057 млн. грн.
Крім того, за весь період з 1999 по 2004 рік річна варіація поквартальних
стійких максимумів обсягів інвестицій зросла від 8573 млн. грн. до 13332 млн.
грн. [5 Розраховано за даними додатку А.] Саме наявність значних сезонних
варіацій підт