Вы здесь

Психолого-організаційні детермінанти самоактуалізації менеджерів комерційних організацій.

Автор: 
Ткалич Маріанна Григорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003914
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ
КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В другому розділі представлено результати емпіричного дослідження
самоактуалізації менеджерів середнього рівня комерційних організацій в
професійно-управлінській діяльності.
Визначено мету, завдання, методику та основні етапи дослідження.
Проаналізовано особливості загального рівня самоактуалізації особистості
менеджерів середнього рівня комерційних організацій та її окремих складових.
Визначено специфіку та основні тенденції розвитку самоактуалізації менеджерів
середнього рівня комерційних організацій в професійно-управлінській
діяльності.
Розкрито особливості психолого-організаційних детермінант самоактуалізації
менеджерів комерційних організацій в професійно-управлінській діяльності.
2.1. Мета, завдання, методика та організація констатуючого етапу дослідження
Як зазначалось у попередньому розділі, процес самоактуалізації особистості
менеджерів в професійно-управлінській діяльності знаходиться під впливом
наступних психолого-організаційних детермінант: 1) вікові й гендерні
особливості (особистісні ресурси); 2) задоволеність менеджерів професійною
діяльністю (управлінські ресурси); 3) сфера діяльності комерційної організації
(організаційні ресурси). Ці детермінанти потребують не лише теоретичного, а й
емпіричного вивчення.
Отже, мета експериментальної частини дослідження полягала у виявленні
особливостей самоактуалізації менеджерів середнього рівня комерційних
організацій в професійно-управлінській діяльності та її
психолого-організаційних детермінант.
Гіпотеза цієї частини емпіричного дослідження полягала у припущенні про те, що
рівні самоактуалізації менеджерів середнього рівня управління комерційних
організацій обумовлені наступними психологічними та психолого-організаційними
детермінантами:
а) детермінантами особистості менеджера: психологічними особливостями,
пов’язаними з віком та гендером;
б) детермінантами управлінської діяльності: задоволеністю менеджерів
професійною діяльністю;
в) детермінантами діяльності організації, в якій працює менеджер: сферою
діяльності комерційної організації.
Основними завданнями виступили наступні:
дослідити рівень самоактуалізації особистості менеджерів середнього рівня
комерційних організацій (загальний рівень особистісної самоактуалізації та її
окремих складових);
визначити особливості самоактуалізації менеджерів середнього рівня комерційних
організацій в професійно-управлінській діяльності;
дослідити особливості впливу психолого-організаційних детермінант на
самоактуалізацію менеджерів середнього рівня комерційних організацій в
професійно-управлінській діяльності.
Поставлені завдання були спрямовані на експериментальну перевірку розробленої
нами теоретичної моделі самоактуалізації менеджерів комерційних організацій в
професійно-управлінській діяльності.
Загальні підходи до дослідження та вибору його методів, критерії аналізу
отриманих даних були визначені нами відповідно до завдань дисертаційного
дослідження, створеної моделі самоактуалізації менеджерів в
професійно-управлінській діяльності та з урахуванням вимог до організації
емпіричного дослідження.
Емпіричне дослідження виконано у рамках суб‘єктно-розвиваючого та
акмеологічного підходів до особистісно-професійного розвитку особистості, які
були змістовно проаналізовані в попередньому розділі.
Емпіричне дослідження проводилось упродовж 2003-2004 рр., ним було охоплено 170
менеджерів середнього рівня комерційних організацій. дослідження складалося з
наступних етапів:
І етап дослідження. Завдання цього етапу полягали у вивченні рівнів
особистісної самоактуалізації менеджерів середнього рівня управління
комерційних організацій.
З метою вивчення самоактуалізації менеджерів у різних сферах діяльності
комерційних організацій було відібрано декілька комерційних організацій, які
представлені в трьох різних сферах діяльності (виробництво,
рекламно-поліграфічна, торгівельно-виробнича (виготовлення та реалізація
товарів швидкого обігу - FMCG).
Ці сфери діяльності комерційних організацій, оскільки вони є достатньо різними
за своєю організаційною структурою та психологічними особливостями. Це є
важливим для виявлення особливостей самоактуалізації менеджерів в різних сферах
діяльності комерційних організацій.
В цілому, на цьому етапі дослідження були опитані менеджери середнього рівня
комерційних організацій, а саме: керівники відділів.
Основним методом дослідження на цьому етапі виступало тестування за допомогою
„Самоактуалізаційного тесту” (САТ) [158].
ІІ етап дослідження був спрямований на вивчення особливостей самоактуалізації
менеджерів комерційних організацій в професійно-управлінській діяльності та її
психолого-організаційних детермінант.
Даний етап включав два підетапи:
1) визначення особливостей самоактуалізації менеджерів середнього рівня
комерційних організацій в професійно-управлінській діяльності;
2) вивчення психолого-організаційних детермінант процесу самоактуалізації
особистості менеджерів середнього рівня комерційних організацій в
професійно-управлінській діяльності.
Слід зазначити, що поки не існує стандартизованих методів дослідження
особливостей самоактуалізації в професійній діяльності, тому основними методами
на цьому етапі були два види анкетування (з проблем самоактуалізації менеджерів
середнього рівня в професійно-управлінській діяльності та з проблем
задоволеності менеджерів середнього рівня