Вы здесь

Психологічні чинники адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності в особливих умовах.

Автор: 
Агаєв Назім Асафович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004058
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ОСОБЛИВИХ
УМОВ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1.Психологічні особливості та умови професійної діяльності
військовослужбовців миротворчих підрозділів
Сучасний стан науково-технічного забезпечення миротворчих підрозділів
супроводжується певними змінами призначення, режимів використання техніки, що
висуває перед вченими у число першочергових завдань вимоги об’єктивного
вивчення впливу умов професійної діяльності на боєздатність та адаптацію
миротворців до діяльності в особливих умовах.
В останні роки багато досліджень спрямовано на досягнення оптимальних умов
діяльності, раціонального співвідношення професійно-важливих якостей
спеціалістів і машини як елементів загальної системи управління. У межах цього
напрямку сформована концепція функціонального комфорту щодо створення такого
робочого стану індивіда, при якому досягається відповідність засобів, умов
праці, можливостей і індивідуально-психологічних особливостей людини, що
зумовлює адекватну мобілізацію психічних і фізичних сил до активної праці і
високої боєздатності [113, 129, 219].
Вченими доведено, що сучасні військові професії пов’язані з особливими умовами
праці, котрі зумовлені впливом соціально-психологічних, технічних, природних та
біологічних чинників, які пред’являють до військовослужбовця, його
психологічних якостей підвищені вимоги [6; 8; 165, 216].
Умови і психологічні особливості професійної діяльності військовослужбовців
миротворчого контингенту (особливо протягом миротворчої місії) визначаються
високою відповідальністю за виконання поставлених завдань, тривалим
перебуванням у стані емоційної напруги, своєрідністю інформації, яка має
істотний вплив на виконання поставлених завдань [119, 120, 122, 129].
У миротворчих підрозділах професійна діяльність більшості фахівців
розглядається як складна і напружена аналітико-синтетична робота головного
мозку і потребує від військовослужбовця високої стійкості уваги, напруги
функцій аналізаторів. Поряд з цими показниками у миротворців, особливо під час
виконання бойових завдань, відмічаються зміни показників, які характеризують
силу процесів збудження і гальмування, їх рухомість, точність реагування на
подразники, величину порогових сприймань, а також пам’ять, увагу, і мислення.
Відбуваються різнобічні зміни функцій організму, які є інтегральною
характеристикою впливу на військовослужбовців умов життєдіяльності, і їх
специфічних особливостей.
До особливостей професійної діяльності військовослужбовців миротворчих
підрозділів відноситься виражена психічна напруга, яка діє під час усього
періоду миротворчої місії. Найбільш типовими причинами її виникнення є: висока
відповідальність за роботу, що виконується, дефіцит часу й інформації (або
надлишок) для прийняття рішення, дія перешкод, вплив несприятливих умов
життєдіяльності в оточенні великої кількості сучасної бойової техніки,
міжособистісна несумісність, соціально-психологічна й сенсорна ізоляція
[119,122, 219].
Суттєвий вплив на надійність і успішність професійної діяльності миротворців
чинять соціально-психологічні фактори. Перед усім - це міжосо-бистісні
відносини, котрі залежать від спільності інтересів в бойовій зміні, від
індивідуально-психологічних особливостей особового складу. Великого значення
набувають проблеми пов’язанні з обмеженими можливостями зняття емоційної
напруги протягом миротворчої місії [111, 112, 120, 216].
Для військових спеціалістів миротворчих підрозділів великого значення набуває
проблема боєздатності – тобто здатність військовослужбовця виконати бойове
завдання. Під боєздатністю розуміється такий стан психіки військовослужбовця
який характеризується готовністю якісно і своєчасно виконати завдання, прийняти
вірне рішення і діяти у відповідності інструкцій і настанов. Боєздатність
включає мотивацію, силу волі, здатність приймати рішення в умовах дефіциту часу
і інформації, йти на ризик, подолання страху, моральний стан та цілий ряд інших
соціально-психологічних, професійно-значимих для військового спеціаліста
якостей. Боєздатність особового складу визначається високим рівнем
професіоналізму, фізичною та психологічною стійкістю, витривалістю і
працездатністю [113, 119, 251].
Під час виконання бойових завдань на всіх миротворців діє складний комплекс
факторів зовнішнього середовища, які є загальними для багатьох військових
професій, однак істотно впливають на ефективність професійної діяльності
військовослужбовців і мають свою специфіку. Багато вчених звертають увагу на
різнобічні функціональні стани, що впливають на надійність та ефективну
діяльність людини. До таких відносяться: утома, хронічна утома, перевтомлення,
стани гіпокінезії, монотонії та нервово-психічної напруги. Саме поняття
психічного стану у практиці необхідно для того щоб визначити можливості
спеціаліста, який знаходиться у тому чи іншому стані, виконувати свої
професійні обов’язки надійно і ефективно. Психічний стан це – фонова активність
нервової системи, в умовах якої реалізуються ті чи інші поведінкові акти
тварин, людей і є загальною, інтегральною характеристикою роботи мозку, яка
визначає загальний стан багатьох його структур [53, 63, 119, 204]. Психічний
стан залежить від особливостей праці, значимості мотивів, які збуджують до
виконання конкретної діяльності, величини сенсорного навантаження, яке може
досягати високого значення в умовах сенсорної депривації; індивідуальних
особливостей нервової системи [62, 216, 251].
Різнобічні умови