Вы здесь

Вибір методу відкритої пластики двобічних пахових гриж

Автор: 
Манойло Микола Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004214
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика груп пацієнтів
В роботі використані матеріали спостереження над 130 хворими з двобічними
паховими грижами, які перебували в хірургічному стаціонарі Інституту хірургії
та трансплантології АМН України. Робота базується на порівняльному аналізі
результатів лікування хворих з двобічними паховими грижами, яким методику
пластики з використанням сітчастих протезів обирали відповідно до
інтраопераційного клініко-анатомічного типу грижі у 77 пацієнтів (в цю групу
увійшли пацієнти - 33 хворих, яким була виконана запропонована розроблена
методика синхронної преперитонеальної пластики) – досліджувана група та
результатів лікування хворих традиційними та з використанням сітчастих протезів
методиками без урахування патогенезу та клінічної анатомії типів двобічних гриж
у 53 пацієнтів – контрольна група.
Всі втручання були виконані в плановому порядку за період – з 1993 по 2003
рік.
Обстеження хворих проводилось амбулаторно та в стаціонарі. План обстеження
складав: клінічний аналіз крові з визначенням кількості гемоглобіну,
еритроцитів, лейкоцитів, кольорового показнику, швидкості осідання еритроцитів,
підрахунком лейкоцитарної формули, тромбоцитів, часу згортання крові,
тривалості кровотечі, біохімічний аналізи крові, визначення рівня С-реактивного
білку, загальний аналіз сечі.
Всім пацієнтам виконувалась електрокардіографія. За показаннями виконувалось
ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та малого тазу. При
наявності супутньої патології проводились консультації суміжних спеціалістів –
терапевтів, кардіологів, урологів, гінекологів. За відсутністю протипоказань
хворі планувались до оперативного втручання.
Всі пацієнти досліджуваної та контрольної груп відповідали критеріям залучення
до груп спостереження:
- вік хворого понад 18 років;
- наявність двобічної пахової грижі;
- тип операції відповідає поданому переліку: 1) традиційні герніопластики за
методиками Girard, Bassini, Postempsky, Shouldice, 2) герніопластики з
використанням сітчастих протезів за методиками Lichtenstеin, Gilbert,
Rutkow-Robbins, Trabucco, пластика з використанням проленової системи (PHS), 3)
методики розроблені в клініці (синхронна преперитонеальна пластика (СПП) та
методика пластики рецидивної пахової грижі).
Критерії вилучення з груп спостереження:
- виконання операції в ургентному порядку;
- серцево-судинна та дихальна недостатність III ст.;
- вагітність.
Дані критерії залучення-вилучення були створені для забезпечення однорідності
досліджуваної та контрольної груп пацієнтів за основними клінічними ознаками
(характер патології, загальний стан хворого, характер оперативних втручань).
Вік пацієнтів досліджуваної та контрольної груп коливався в межах від 23 до 84
років. В досліджуваній групі чоловіків було 75 (97,4%), жінок – 2 (2,6%). В
контрольній групі чоловіків було 49 (92,5%), жінок – 4 (7,5%). Розподіл
пацієнтів досліджуваної та контрольної груп за статтю та віком наведено в
таблицях 2.1 та 2.2.
Таблиця 2.1
Розподіл пацієнтів досліджуваної та контрольної груп за статтю
Групи
пацієнтів
Чоловіки
Жінки
Всього
Абс.
Абс.
Абс.
Досліджувана
75
97,4
2,6
77
Контрольна
49
92,5
7,5
53
ВСЬОГО
124
95,4
4,6
130
Таблиця 2.2
Розподіл пацієнтів досліджуваної та контрольної груп за віком
Вік
Досліджувана група
(n=77)
Контрольна група
(n=53)
Абс.
Абс.
До 40 років
11,7
13,2
41-60 років
37
48
23
43,4
Старші 61 року
31
40,3
23
43,4
ВСЬОГО
77
100,0
53
100,0
Як видно з таблиць 2.1 та 2.2, досліджувана та контрольна групи репрезентативні
за статевим і віковим розподілом. Більшу частину у досліджуваній (59,7%) та
контрольній (56,6%) групах складали особи працездатного віку, що ще раз
підтверджує соціальну та економічну значимість проблеми.
Далі представлено розподіл хворих досліджуваної та контрольної груп в
залежності від терміну захворювання (Табл. 2.3).
Таблица 2.3
Розподіл хворих в залежності від терміну захворювання
Термін захворювання
Досліджувана група
(n=77)
Контрольна група
(n=53)
Абс.
Абс.
До року
16
20,8
15
Від 1 до 5 років
38
49,4
28
52,8
Від 5 до 10 років
9
11,7
17,1
Від 10 до 15 років
6
7,8
9,4
Більше 15 років
8
10,3
5,7
ВСЬОГО
77
100,0
53
100,0
Як видно з таблиці 2.3 найбільшу кількість в обох групах склали хворі з
терміном захворювання від 1 до 10 років. Ці дані свідчать про не своєчасне
звернення пацієнтів за медичною допомогою. Групи хворих співставимі за цим
показником.
Характер, розміри гриж та порушенням анатомічних співвідношень пахового каналу
визначались під час операції. Для оцінки клініко-морфологічного типу гриж у
хворих досліджуваної та контрольної груп ми використовували інтраопераційну
класифікацію Gilbert-Rutkow (1993) для однобічних пахових гриж, яка потім
слугувала основою для розробки власної класифікації двобічних пахових гриж. Ця
класифікація включає 7 типів інтраопераційних клініко-анатомічних варіантів
пахових гриж (3 варіанти косих, 3 прямих та рецидивні) та стегнові грижі.
Класифікація гриж наведена у таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Класифікація пахових гриж за Gilbert-Rutkow
Тип грижі
Клініко-анатомічна характеристика грижі
Коса грижа з нерозширеним внутрішнім кільцем
ІІ
Коса грижа з розширеним внутрішнім кільцем
ІІІ
Коса чи калиткова грижа зі зруйнованим внутрішнім кільцем
ІV
Пряма грижа з великим дефектом задньої стінки
Пряма грижа з невеликим дефектом задньої стінки

Комбінація косої та прямої гриж
VІІ
Стегнова грижа
VІІІ
Рецидивна грижа
Незважаючи на те, що на наш ча