Вы здесь

Дисметаболічні процеси та їх корекція у хворих з первинними ураженнями нирок та гіпертонічною хворобою на ранніх ступенях хронічної ниркової недостатності.

Автор: 
Красюк Едуард Костянтинович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004476
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна клінічна характеристика обстежених.
У зв’язку з поставленими задачами було обстежено 132 хворих з ХНН у віці від 16
до 73 років (середній вік 43,83±1,28 років), серед них чоловіків 71
(53,78±4,62%), жінок 61 (46,21±4,62%). Всі обстежені хворі методом випадкової
вибірки розподілені на групи в залежності від віку, статі, тривалості та
нозологічної форми захворювання, ступеня ХНН, проведеної терапії, АГ. Розподіл
хворих за віком, статтю та проведеною терапією представлений в Додатку А.
Розподіл обстежених хворих основної та контрольної груп в залежності від
тривалості захворювання, нозологічних форм, ступенів ХНН, АГ представлений в
табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Характеристика обстежених хворих з ХНН в залежності від тривалості
захворювання, ступеню ХНН, нозологічної форми, АГ (%*)
Показник
Групи хворих
Відмінність
Основна група (n=96)
Контрольна група (n= 36)
Тривалість захворювання:
13 (13,13±2,89)
5 (13,88±5,84)
0,24
>0,05
5–10 років
53 (53,28±4,27)
20 (55,55±8,40)
0,34
>0,05
> 10 років
30 (33,57±4,04)
11 (30,55±7,78)
0,11
>0,05
Нозологічна форма:
ПГХ
38 (39,58±5,86)
14(38,88±5,32)
0,36
>0,05
ХННФ
32 (33,33±4,22)
12(33,33±7,84)
0,12
>0,05
ГНФ
26 (27,08±7,31)
10(27,77±8,75)
0,36
>0,05
ХНН:
І стадії
45 (46,87±2,42)
17 (45,55±3,87)
0,70
>0,05
ІІ стадії
51 (53,12±3,54)
19 (54,0±7,31)
0,38
>0,05
Артеріальна гіпертензія:
м’яка
29 (30,20±4,38)
10 (27,77±8,75)
0,35
>0,05
помірна
41(42,70±2,42)
14(38,88±8,75)
0,38
>0,05
важка
14 (14,58±4,38)
6(16,66±6,29)
0,45
>0,05
Без АГ
12 (12,50±2,67)
6 (16,66±6,29)
0,83
>0,05
Хворі, що були обстежені, знаходились на стаціонарному та амбулаторному
лікуванні в Київському міському нефрологічному центрі МКЛ №3. Клінічна
характеристика їх ґрунтувалася на вивченні скарг, анамнезу, визначенні
об’єктивного стану, тлумаченні даних додаткових досліджень.
Формування ХНН є кінцевим результатом прогресування хронічних хвороб нирок. В
межах співпраці National Kidney Foundation (NKF,США) у 2002 р. експертами
(нефрологами, дитячими нефрологами, епідеміологами, спеціалістами з клінічної
лабораторної діагностики, дієтології, геронтології, соціального захисту та
сімейної медицини) був досягнутий консенсус і визначене поняття – ХХН, критерії
якого подані в табл.2.2.
Таблиця 2.2
Критерії визначення хронічного захворювання нирок
Крите-рії
Характеристики
1.
Ураження нирок тривалістю ?3міс., проявами якого є структурні або функціональні
порушення органу з/без зниженням ШКФ.
Ураження маніфестує:
-патоморфологічними змінами ниркової тканини;
-змінами у крові або сечі
2.
ШКФ*ураження нирок
Також була запропонована класифікація ХХН. Залежно від показників ШКФ було
виділено 5 стадій ХХН (табл.2.3).
Таблиця 2.3
Класифікація ХХН (NKF, USA)
Стадія
Характеристика
ШКФ
(мл/хв/1,73м2)
Рекомендації
1 1
Наявність факторів
ризику
?90
Спостереження, зниження впливу факторів ризику
Ураження нирок з нормальною або збільшеною ШКФ
?90
Діагностика та лікування основного захворювання і зниження ризику розвитку
серцево-судинних ускладнень
1 1
II
Ураження нирок з помірним зменшенням ШКФ
60-89
Оцінка швидкості прогресування ХНН, діагностика і лікування основного
захворювання з урахуванням факторів ренопротекції
IІІ
Середній ступінь зниження ШКФ
30-59
Діагностика і лікування основного захворювання, ускладнень
ІV
Значний ступінь зниження ШКФ
15-29
Підготовка до ниркової замісної терапії ( НЗТ)
Ниркова недостатність
НЗТ
Як видно із таблиці, основним показником стадії ХХН є показник ШКФ, який
відображає функціональний стан нирок. Для її визначення можна також
користуватися формулою Cockroft D.W. та Gautl :
140-вік(роках) х маса тіла(кг)
ШКФ= -----------------------------------------------------
креатинін крові (мкмоль /л) х 0,8
Більш об’єктивним підходом для визначення ШКФ є спосіб, який враховує
екскреторну функцію нирок, кліренс сечовини та креатиніну і стандартизується до
площі поверхні тіла:
ШКФ= V сечі U сечі + Cr сечі 1.73
2t U сироватки Cr сироватки ППТ
де:
t - час збору сечі, хв. (доцільно застосовувати показник за добу)
V – об’єм сечі в мл;
U – концентрація сечовини;
Cr – концентрація креатиніну;
ППТ – площа поверхні тіла, яку можна визначати за номограмою або за формулою
Gehan та George:
ППТ(м2) = 0,0235 х вага (кг) 0,51456 х зріст (см) 0,42246.
В Україні ми продовжуємо користуватися класифікацією, де в першу чергу
виділяємо нозологічну форму захворювання, синдром, фазу та стадію. Останнім
наказом МОЗ та АМН України № 65/462 від 30 вересня 2003 року (табл.2.4)
прийнята класифікація ХНН, в якій врахована відповідність показників ШКФ і
креатиніну крові. Слід зазначити, що ця класифікація та класифікація NKF
принципово не відрізняються одна від одної, особливо, якщо брати до уваги їх
тлумачення.
Таблиця 2.4
Класифікація ступенів ХНН згідно наказу МОЗ та АМН України № 65/462 від
30.09.2003
Ступені
Рівень клубочкової фільтрації
Рівень креатиніну плазми
1 ступінь
> 0,123 ? 0,176 ммоль/л
ІІ ступінь
> 0,176 ? 0,352 ммоль/л
ІІІ ступінь
> 0,352 ? 0,528 ммоль/л
ІУ ступінь
термінальний
>