Вы здесь

Психофізіологічні особливості діяльності людини-оператора систем стеження

Автор: 
Федорчук Світлана Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004737
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1.Об’єкти досліджень
В роботі як обстежувані взяли участь 589 осіб (чоловіки віком від 22 до 40
років), із них 126 осіб склали контрольну групу та 463 - групу операторів. У
якості моделі людини-оператора систем стеження у цьому дослідженні виступали
оператори теплових електростанцій. У операторів під час виконання тестових
екзаменаційних завдань на повномасштабному тренажері з імітацією складних та
передаварійних ситуацій роботи енергоблоків електростанцій проводилась бальна
оцінка, яка слугувала критерієм успішності операторської діяльності.
Контрольну групу складали 126 чоловік віком від 22 до 40 років не операторських
професій, що працювали у Спеціалізованому центрі підготовки кадрів Міненерго
України.
Дослідження складалося з двох серій. В першій серії (275 операторів) -
визначалась оцінка успішності діяльності (СБ1), без визначення ступеня фізичної
працездатності досліджувалися (табл. 2.1) особливості уваги та переробки
інформації з використанням автоматизованої методики (за показниками швидкості
переробки інформації ШПІ, загальної кількості помилок ЗКП, кількості помилок
при пошуку максимального числа КП1, кількості помилок при пошуку мінімального
числа КП2, коефіцієнту варіації часу виконання завдання В), особливості уваги,
розумової працездатності та переробки інформації з використанням бланкової
методики (за інтегральним показником рівня уваги та розумової працездатності
ІП). Характеристики реакції на рухомий об'єкт вивчалися в першій серії за
показниками точності реакції на рухомий об’єкт ТР, варіативності РРО ВР,
критерію запізнення КЗ, критерію випередження КВ, варіативності запізнілих
реакцій ВЗ, варіативності випереджувальних реакцій ВВ, коефіцієнту балансу РРО
КБР та коефіцієнту балансу варіативності РРО КВР.
Таблиця 2.1
Схема дослідження зв'язків успішності роботи операторів і стану їх
психофізіологічних функцій (перше дослідження)
п/п
Дослідження
Кількість обстежених
Кількість вимірів
Час, хв.
Дослідження реакції на рухомий об’єкт у операторів
Показники:
ТР, ВР, КЗ, КВ, ВЗ, ВВ, КБР, КВР
257
1542
Дослідження особливостей уваги та переробки інформації (комп'ютерна методика)
Показники: ШПІ, ЗКП, КП1, КП2, В
220
660
Дослідження нейродинамічної регуляції (дослідження рухливості нервових процесів
та врівноваженості нервової системи за процесом гальмування)
Показники: ФРНП, ВПР, ВГ, С
352
704
Дослідження особливостей уваги і розумової працездатності (бланкова методика)
Показник: ІП
24
24
15
Дослідження структури інтелекту:
Показники: ВІ, НВІ, КІ,
кількість балів за виконання
I-IX субтестів
24
24
90
Оцінка успішності роботи операторів (СБ1)
109
327
15
Всього: 401 3281 135
Крім того, в першій серії досліджувалися нейродинамічні характеристики нервової
системи (за відсотком помилкових реакцій ВПР, показниками врівноваженості
нервових процесів ВГ, функціональної рухливості нервових процесів ФРНП та
номером сигналу виходу на мінімальну експозицію С), структура інтелекту за
тестом Амтхауера (за показниками вербального інтелекту ВІ, невербального
інтелекту НВІ, інтегральним показником інтелекту КІ, кількістю балів за
виконання I-IX субтестів).
В другій серії (188 операторів) - визначалась оцінка успішності діяльності СБ2,
досліджувалися особливості уваги, розумової працездатності та переробки
інформації з використанням бланкової методики (за інтегральним показником рівня
уваги та розумової працездатності ІП), структура інтелекту за тестом Амтхауера
(за показниками вербального інтелекту ВІ, невербального інтелекту НВІ,
інтегральним показником інтелекту КІ, кількістю балів за виконання I-IX
субтестів). Крім того, в цій серії оцінювались за показниками ПФП, МСК та ПІ
особливості фізичної працездатності і стану серцево-судинної системи з
використанням велоергометричної проби PWC-170, методик визначення максимального
споживання кисню і пульсового індексу (табл. 2.2).
Кількість вимірів при першому дослідженні - 3281, при другому дослідженні -
859.
2.2.Методики визначення властивостей психофізіологічних функцій операторів
2.2.1.Дослідження особливостей уваги, розумової працездатності та переробки
інформації за бланковою методикою. Особливості уваги досліджувалися за двома
варіантами – за бланковою методикою визначення якостей уваги та розумової
працездатності [101] та за методикою дослідження особливостей уваги та
переробки інформації на комп’ютері [139].
Призначення бланкової методики визначення якостей уваги та розумової
працездатності - дослідження таких якостей, як стійкість до перешкод,
концентрація, розподіл та перемикання уваги, розумова працездатність. Необхідне
обладнання – магнітофон, фонограма тестових сигналів та тестовий бланк.
Таблиця 2.2
Схема дослідження зв'язків успішності роботи операторів і стану їх
психофізіологічних функцій (друге дослідження)
п/п
Дослідження
Кількість обстежених
Кількість вимірів
Час
Дослідження особливостей уваги і розумової працездатності (бланкова методика)
Показник: ІП
157
157
15
Дослідження структури інтелекту:
Показники: ВІ, НВІ, КІ,
кількість балів за виконання
I-IX субтестів
87
87
90
Дослідження фізичної працездатності і стану серцево-судинної системи:
велоергометрична проба і
методика визначення максимального споживання кисню і пульсового індексу
Показники: ПФР, МСК, ПІ
135
135
30
Оцінка успішності роботи операторів (СБ2)
114
114
15
Всього: 188 859 150
Мета обстеженого полягала у складанні двох однозначних чисел за певними
алгоритмами з максимально можливою швидкістю. Перший алгоритм складання: два
однозначних числа, наприклад 6 та 1, розта