Вы здесь

Психологічні особливості карєрних орієнтацій військовослужбовців

Автор: 
Поплавська Анжеліка Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004744
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ КАР'ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
У другому розділі дисертації викладено загальну стратегію емпіричного
дослідження, обґрунтовано систему методичних прийомів та діагностичних методик.
Виокремлено основні типи кар'єрних орієнтацій військовослужбовців.
Проаналізовано зв'язок між типами кар'єрних орієнтацій військовослужбовців та
низкою характеристик військовослужбовців: а) особистісних (інтелектуальних,
емоційно-вольових та комунікативних); б) організаційно-професійних (категорія
військовослужбовців; посада військовослужбовців в організації; стаж військової
служби); в) соціально-демографічних (вік, стать, сімейний стан).
2.1 Мета, завдання, методика та етапи констатуючого експерименту.
Відповідно до загального плану дисертаційного дослідження, другий його етап
полягав у проведенні констатуючого експерименту.
Мета констатуючого етапу дослідження полягала у аналізі основних типів
кар'єрних орієнтацій військовослужбовців та психологічних чинників, які
впливають на їх становлення.
В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що існує зв'язок між типами
кар'єрних орієнтацій військовослужбовців та такими чинниками, як: а)
особистісними (інтелектуальні, емоційно-вольові та комунікативні характеристики
військовослужбовців); б) організаційно-професійними (категорія
військовослужбовців; посада військовослужбовців; стаж військової служби), в)
соціально-демографічними (вік, стать, сімейний стан військовослужбовців).
Згідно з поставленою метою та висунутою гіпотезою, було визначено такі завдання
констатуючого експерименту:
Дослідити типи кар'єрних орієнтацій військовослужбовців.
Проаналізувати взаємозв’язок між типами кар'єрних орієнтацій
військовослужбовців та особистісними чинниками (інтелектуальні,
емоційно-вольові та комунікативні характеристики військовослужбовців).
Визначити взаємозв’язок між типами кар'єрних орієнтацій військовослужбовців та
організаційно-професійними чинниками (категорія військовослужбовців; посада
військовослужбовців; стаж військової служби).
З'ясувати взаємозв’язок між типами кар'єрних орієнтацій військовослужбовців та
соціально-демографічними чинниками (вік, стать, сімейний стан
військовослужбовців).
Відповідно до визначених завдань, констатуючий експеримент проводився у чотири
етапи. Кожен із етапів експерименту передбачав використання своєї системи
методів дослідження. Загальне співвідношення етапів, завдань, методів та
методик дослідження представлено в таблиці 2.1.
Дослідницько-експериментальна робота проводилась у військових частинах та
навчальних закладах Західного, Південного та Східного оперативного командування
Збройних Сил України (м. Запоріжжя, м. Луганськ, м. Львів, м. Одеса, м. Харків,
Одеська та Дніпропетровська області). Дослідженням було охоплено 220
військовослужбовців (молодші та старші офіцери віком від 21 до 40 років).
Проаналізуємо зміст та особливості основних етапів експериментального
дослідження та методики, які використовувалися на кожному із них.
Перший етап дослідження полягав у з'ясуванні основних типів кар'єрних
орієнтацій військовослужбовців.
Таблиця 2.1.
Етапи, завдання, методи та методики дослідження, які
використовувались на основних етапах констатуючого експерименту
Етапи
дослідження
Завдання дослідження
Методи дослідження
Методики дослідження
1 етап
Дослідження основних типів кар'єрних орієнтацій військовослужбовців.
-Тестування;
-Методи математичної статистики
(факторний аналіз).
-Методика «Якорі кар'єри» Е. Шейна [141];
-SPSS (версія 13) [13].
2 етап
Аналіз зв'язку між типами кар'єрних орієнтацій та особистісними
характеристиками військовослужбовців.
-Тестування;
-Методи математичної статистики
(дисперсійний аналіз).
-Методика «Якорі кар'єри» Е. Шейна [141];
-Особистісний опитувальник Р. Кеттелла [142];
-SPSS (версія 13) [13].
3 етап
Визначення зв'язку між типами кар'єрних орієнтацій та
організаційно-професійними характеристиками військовослужбовців (категорія
військовослужбовців; посада військовослужбовців в організації; стаж військової
служби).
-Тестування;
-Опитування;
-Методи математичної статистики
(кореляційний аналіз).
-Методика «Якорі кар'єри» Е. Шейна [141];
-Анкета («паспортичка»), розроблена автором;
-SPSS (версія 13) [13].
Продовження табл. 2.1.
4 етап
Аналіз взаємозв’язку між типами кар'єрних орієнтацій військовослужбовців та
соціально-демографічними характеристиками (вік, стать, сімейний стан)
військовослужбовців.
-Тестування;
-Опитування;
-Методи математичної статистики
(кореляційний аналіз)
-Методика «Якорі кар'єри» Е. Шейна [141];
-Анкета («паспортичка»), розроблена автором;
-SPSS (версія 13) [13].
Для вирішення цього завдання використовувалася методика «Якорі кар'єри» Е.
Шейна (за редакцією В.Е. Винокурової) [141]. З опорою на підхід Е. Шейна, було
виокремлено дев'ять основних кар'єрних орієнтацій військовослужбовців:
«професійна компетентність»; «менеджмент»; «автономія»; «стабільність місця
роботи»; «стабільність місця проживання»; «служіння»; «виклик»; «інтеграція
стилів життя»; «підприємництво». (Детальний зміст зазначених кар'єрних
орієнтацій наведено в підрозділі 1.3.).
На основі використання факторного аналізу (програма SPSS, версія 13) [13] було
виокремлено три типи кар'єрних орієнтацій військовослужбовців.
На другому етапі досліджувався зв'язок між типом кар'єрних орієнтацій та
особистісними характеристиками військовослужбовців. Дане дослідження, як більш
поглибле