Вы здесь

Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів

Автор: 
Кукурудз Оксана Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004777
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ III. Напрями вдосконалення державного фінансового контролю виконання
місцевих бюджетів
3.1. Основні положення концепції здійснення державного фінансового
контролю на територіальному рівні 123
3.2. Вдосконалення координації діяльності органів державного
фінансового контролю 137
3.3.Поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення
державного фінансового контролю виконання місцевих бюджетів 151
Загальні висновки 168
Список використаних джерел 172
Додатки 188
Вступ
Актуальність теми дослідження. Реалізація ефективної політики у сфері державних
фінансів посідає важливе місце у процесі регулювання економічного розвитку
держави. Одним з основних інструментів державного регулювання економіки є
система державного фінансового контролю, яка є важливим чинником
соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та
держави в цілому. Тільки належне використання контролю в управлінні державними
фінансовими ресурсами надасть можливість створити необхідні передумови для
здійснення в державі ефективної економічної політики.
Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів має важливе значення
у забезпеченні функціонування фінансового механізму органів місцевого
самоврядування, що пояснюється дефіцитністю місцевих бюджетів, їх дотаційністю,
недоліками при формуванні дохідної частини бюджету та рівнем порушень у
використанні їх коштів, через що належним чином не реалізуються певні
соціально-економічні функції місцевого самоврядування.
Нині проблеми державного фінансового контролю виконання місцевих бюджетів
перебувають у центрі уваги багатьох науковців і органів державного управління.
Мають місце численні науково-практичні дискусії щодо сутності та необхідності
організації фінансового контролю виконання місцевих бюджетів; підходів щодо
побудови відносин держава – територіальна громада; контролю за делегованими
повноваженнями та відповідальності на територіальному рівні; пошуку методів та
інструментів впливу держави на місцеві бюджети.
Серед вагомих наукових досліджень і проблем розробки теоретичних основ
формування та функціонування системи державного фінансового контролю в умовах
трансформації економіки можна назвати праці таких зарубіжних і вітчизняних
вчених, як Л. Андросова, А. Анісімова, О.Барановського, М. Білухи, І.
Бєлобжецького, С. Булгакової, О. Василика, Е. Ведунга, Ю. Вороніна, Е.
Вознесенського, Л. Гончаренко, Л. Дробозіної, А. Єпіфанова, Є. Калюги, В.
Кравченка, А. Мамишева, В. Мельничука, Ц. Огня, Л. Окунєва, Д. Олійника, К.
Павлюк, В. Родіонової, Н. Рубан, І. Сала, І. Стефанюка, С. Степашина, І.
Чугунова, В. Шевчука, С. Шохіна, С. Юргилевича та ін.
Водночас, ця важлива з практичної точки зору і складна в теоретичному плані
проблема не має достатньої наукової розробленості, концепція побудови
державного фінансового контролю на регіональному рівні відсутня. Не повною
мірою розроблений та обґрунтований механізм організації ефективної діяльності
регіональних контролюючих органів, недостатньо дослідженими залишаються питання
економічної ефективності державного фінансового контролю, що робить поставлену
проблему актуальною, а її розробку науково-теоретично та практично цінною.
Актуальність проблеми, недостатня наукова розробка і практична її значущість
обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження є складовою частиною науково-дослідних робіт Київського
національного торговельно-економічного університету за темами: "Дослідження
ефективності функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічних
реформ" (ПНДРДТ 0101U000928). Особистий внесок автора полягає у дослідженні
питань сутності, видів, методів державного фінансового контролю та здійсненні
контролю органами Державного казначейства України; "Фінансовий контроль в
системі державного управління розподілом і використанням бюджетних ресурсів"
(ПНДРДТ 0105U000766). Особисто автором досліджено теоретичні основи організації
державного фінансового контролю виконання місцевих бюджетів та внесені
пропозиції щодо вдосконалення методичного інструментарію, що сприяє підвищенню
ефективності державного фінансового контролю виконання місцевого бюджету;
уточнено методику оцінки ефективності державного фінансового контролю, що
дозволяє підвищити якість роботи контролюючих органів.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є комплексне
вивчення теорії і практики здійснення державного фінансового контролю виконання
місцевих бюджетів, розроблення теоретичних положень, методологічних підходів і
практичних рекомендацій щодо його вдосконалення.
Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:
дослідити теоретичні та методологічні аспекти формування ефективної системи
державного фінансового контролю виконання місцевих бюджетів, а саме:
актуальність та необхідність здійснення державного фінансового контролю
виконання місцевих бюджетів, місце контролю в управлінні коштами місцевих
бюджетів; методологічний інструментарій організації державного фінансового
контролю виконання місцевих бюджетів;
проаналізувати існуючу систему державного фінансового контролю коштів місцевих
бюджетів, зокрема досвід організації державного фінансового контролю в
економічно розвинених країнах, здійснити аналіз надходжень та контроль за
витрачанням коштів місцевих бюджетів, уточнити сутність понять “ефективність
використання бюджетних коштів”, “нецільове використання бюджетних коштів” і на
прикладі конкретного регіону дослідити механізм здійсн