Вы здесь

Товарний кредит у забезпеченні процесу агропромислового виробництва

Автор: 
Тиводар Тарас Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U004898
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ТОВАРНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
2.1. Обсяги і динаміка товарного кредитування агропромислового виробництва
Галузям народного господарства притаманна різна швидкість кругообороту
основного та оборотного капіталів. Це пояснюється технологічними особливостями
виробництва, впливом чинників сезонності, специфікою транспортування готової
продукції та іншими причинами. В результаті галузі з нетривалим оборотом
авансованого капіталу (наприклад, машинобудування) постійно вивільняють товарні
цінності, які необхідні для проведення технологічних робіт у сільському
господарстві чи харчовій промисловості.
Взаємоув’язка кругообороту індивідуальних капіталів здійснюється через поставки
товарно-матеріальних цінностей з відстрочкою платежу (товарний кредит), або на
кредитних засадах. Надання товарного кредиту означає високу ступінь довіри
ринкових господарських структур, оскільки передбачає майбутню оплату проданих
товарів. Крім того, така форма кредитного забезпечення має місце практично в
усіх галузях народного господарства.
Дані таблиці 2.1 свідчать, що у загальній структурі короткострокових поточних
зобов’язань народного господарства на товарний кредит припадає 57,5–65,7%, тоді
як на короткострокові банківські кредити лише 4,2­8,8%, по промисловості –
відповідно 59,2–64,6 і 4,5–9,3% і по сільському господарству, мисливству та
лісовому господарству – 44,2–52,0 і 4,2–17,9%. Разом з тим, має місце зменшення
частки поставок товарів з відстроченням платежів за всіма видами економічної
діяльності. Проте в сільському господарстві, мисливстві та лісовому
господарстві це зменшення відбувається вищими темпами. На кінець 2004 р. частка
товарного кредиту по промисловим підприємствам становила 59,8%, що більше на
0,5 процентного пункту проти початку року, а в сільському господарстві,
мисливстві та лісовому господарстві – відповідно 46,7% і на 2,2 процентного
пункту. Водночас відбувається зростання частки короткострокових банківських
кредитів залучених підприємствами сільського господарства, мисливства та
лісового господарства на кінець 2001 р. до 8,8% або на 4,6 процентного пункту
проти початку року, у 2002 р. відповідно – 10,9% і 2,8 процентного пункту, у
2003 р. відповідно – 16,8% і 5,3 процентного пункту, а на кінець 2004 р. частка
короткострокових банківських кредитів становила 16,1%, що на 1,8 процентних
пункту менше ніж на початок року. Це пояснюється з одного боку зменшенням
Таблиця 2.1
Обсяги короткострокових зобов’язань по Україні, млрд грн *
* Складено за даними Державного комітету статистики України
рівня процентних ставок за банківські кредити за рахунок часткової їх
компенсації з бюджету, з іншого зростанням обсягів виробництва і реалізації
продукції та покращенням фінансового стану підприємств сільського господарство,
мисливства та лісового господарства (додаток А).
Крім того, дані таблиці 2.1 показують також постійне зростання поточних
зобов’язань на кінець тих років, що аналізуються. Так, у сільському
господарстві, мисливстві та лісовому господарстві поточні зобов’язання у 2001
р. зросли на 2,7 млрд грн або 118,5%, короткострокові кредити банків – на 0,9
млрд грн або 250,0% і товарний кредит – на 1,5 млрд грн або 120,3%; у 2002 р.
відповідно на 1,6 млрд грн або 150,0%, 0,6 млрд грн або 150,0%, 0,4 млрд грн
або 105,36%, у 2003 р. – 3,4 млрд грн або 121,8%, 1,4 млрд грн або 177,8% і 0,8
млрд грн або 110,5% і у 2004 р. – 2,6 млрд грн або 115,0%, 0,1 млрд грн або
103,2% і 1,6 млрд грн або 120,8%. При цьому відносне зростання по товарному
кредиту із названих видів економічної діяльності майже співпадає з його
зростанням по промисловості, а по банківському кредиту – значно переважає.
Підприємства агропромислового комплексу мають різний рівень фінансових
зобов’язань перед суб’єктами підприємництва, державою, фінансовими установами
та іншими кредиторами. Загальний обсяг короткострокової заборгованості має
тенденцію до зростання. Середньорічні поточні зобов’язання 2004 р. досягли
рівня 18,6 млрд грн і збільшилися порівняно з 2001 р. на 2,9 млрд грн, або
18,3%. Особливо зросли за цей період короткострокові кредити банків – на 2,1
млрд грн, або в 3,1 раза (табл. 2.2).
Водночас загальна сума кредиторської заборгованості залишилася збільшилася,
оскільки кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) також
збільшилася. Так, у 2004 р. середньорічні залишки цієї заборгованості
збільшилися проти рівня 2001 р. на 0,4 млрд грн або 4,9%.
За період, що аналізується відбулися певні структурні зміни у поточних
зобов’язаннях підприємств АПК України. Наприклад, частка заборгованості за
кредити банків у загальних поточних зобов’язаннях у 2004 р. збільшилася на 10,4
процентного пункту або у 3,1 раза проти 2001 р., вся кредиторська
заборгованість зменшилася на 10,2 процентного пункту, і заборгованість за
товари (роботи, послуги) також зменшилась на 0,2 процентного пункту за
відповідний період.
Таблиця 2.2
Динаміка і структура поточних зобов'язань підприємств агропромислового
комплексу України *
Показники
2001 р.
2002 р.
2003 р.
2004 р.
млрд грн
млрд грн
млрд грн
млрд грн
Поточні зобов'язання - усього
15,7
100,0
15,7
100,0
17,3
100,0
18,6
100,0
у тому числі:
 
короткострокові кредити банків
1,0
6,4
1,5
9,7
2,5
14,2
3,1
16,8
поточна заборго-ваність за довго-строковими зо-бов’язаннями
0,5
2,9
0,5
3,2
0,5
3,0
0,5
2,7
кредиторська заборгованість
14,3
90,7
13,7
87,1
14,3
82,8
15,0
80,5
з неї за товари (роботи, послуги)
8,1
56,9
7,7
56,0
8,0
55,8
8,5